<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 1125/2001
ECLI:SI:VSRS:2002:I.UP.1125.2001

Evidenčna številka:VS14315
Datum odločbe:22.05.2002
Področje:URBANIZEM
Institut:dovolitev priglašenih del

Jedro

Za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del ni bil izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 34. člena Pravilnika za izvajanje prenove starega mestnega jedra Izola, ki zahteva v zvezi s priglasitvijo del soglasje Odbora za prenovo oziroma njegove komisije. Tega soglasja tožnica ni predložila.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Oddelka v Novi Gorici, opr. št. U 236/99-10 z dne 19.10.2001.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje ugodilo tožničini tožbi in odpravilo odločbo tožene stranke z dne 22.7.1999 in zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek. S to odločbo je bila zavrnjena njena pritožba zoper odločbo Oddelka za okolje in prostor Upravne enote I. z dne 10.8.1998, s katero je prvostopni upravni organ investitorici E.I. dovolil izvedbo priglašenih zunanjih in vzdrževalnih del v stanovanju v I. nadstropju večstanovanjskega objekta K. ulica v I. Investitorki je bila dovoljena obnova stenskih in stropnih ometov, obnova kopalnice (menjava ploščic in sanitarne keramike), popravilo predprostora kopalnice, z menjavo vrat in s popravilom lesonitne stene - delno zidane z oknom, nadomestitev ternit ploščic nad kopalnico, menjava vseh korcev nad delom stanovanja, menjavo počenih korcev nad delom stanovanja investitorja ter namestitev žlebov.

V razlogih izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje med drugim navaja, da se poseg nanaša na objekt, ki se nahaja v historičnem mestnem jedru, v območju z oznako S 2/1 - historično jedro, kjer je pretežna namenska raba: stanovanja in centralne dejavnosti. Načrt prenove objektov ureja Pravilnik za izvajanje prenove starega mestnega jedra I. (pravilnik), ki v 14. členu predvideva tudi izboljšavo sedanjega stanovanjskega fonda, z adaptacijami obstoječih stanovanjskih površin in s pridobivanjem novih stanovanjskih površin. Po presoji sodišča prve stopnje, je sporno, ali je glede na konkretne razmere in konkretno stanje objekta dopustno izdati odločbo o priglasitvi nameravanih del v obsegu in na način, kot ga je priglasil investitor. Pravilnik v 1. odstavku 34. člena določa, da za izvajanje vzdrževalnih, obnovitvenih in adaptacijskih del na objektih in napravah, pri katerih se ne spreminja namembnost, konstrukcija in zunanjost objekta, zadostuje priglasitev del pri pristojnem upravnem organu, po predhodnem soglasju Medobčinskega zavoda za spomeniško varstvo P. in Odbora za prenovo oziroma njegove komisije. Iz upravnih spisov in izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi investitorka v konkretni zadevi pridobila soglasja navedenega odbora, niso pa tudi navedeni razlogi, zakaj to soglasje ni bilo pridobljeno. Gre za precejšnja adaptacijska dela, kot so obnova vseh sten, tudi nosilnih, obnova stropov, za delno zamenjavo inštalacij ter nadomestitev in spremembo kritine spornega objekta. Zato sodišče meni, da je dejansko stanje nepopolno ugotovljeno zaradi tega, ker ni bila opravljena presoja, ali je na spornem objektu možno, glede na starost, opraviti adaptacijo v predvidenem obsegu in ali je možno, izvajati adaptacijo, kot je predvidena, tako, da se ne bo povzročila škoda na sosedanjih stanovanjih. Predpisani so bili sicer pogoji, pod katerimi se lahko izvede adaptacija, to je, da morajo biti posegi izvedeni strokovno pravilno, v skladu z normativi in standardi, ki se zahtevajo za izvedbo take vrste del ter da se morajo dela izvajati tako, da se ne bo povzročila škoda na sosedanjih stanovanjih, objektih, napravah in zemljiščih. Določeno je bilo tudi, da za morebitne poškodbe zaradi adaptacij odgovarjata investitor in izvajalec. Kljub temu pa sodišče meni, da bi moral, glede na dotrajanost objekta in ugovore tožeče stranke in glede na obstoječi sodni spor, v zvezi s škodo, ki je nastala ob prejšnji adaptaciji, upravni organ ugotoviti, ali so v konkretnem primeru, glede na stanje objekta, dela, ki so predmet priglasitve, primerna in zadostna. Te okoliščine narekujejo presojo, ali morebiti obseg nameravanih del ne narekuje, da bi bilo treba, ne glede na naveden določbo pravilnika, zadevo obravnavati po določbah 50. in naslednjih členov Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Po presoji sodišča so bila odločilna dejstva v bistvenih točkah nepopolno ugotovljena. Zato je ugodilo tožbi in zadevo vrnilo toženi stranki v ponoven postopek.

Prizadeta stranka E.I. v pritožbi navaja, da za dela, ki jih namerava izvesti, ni potrebno ne lokacijsko in ne gradbeno dovoljenje.

Odobrila jih je pristojna strokovna služba upravne enote, ki je opravila tudi ogled stanovanja in ugotovila, da je nujno potrebno izvesti vzdrževalna dela ter izboljšanje stanja same stavbe ter izboljšanje pogojev življenja v stanovanju. Predvidena dela ne bodo vplivala na spomeniško zaščiten objekt, na stabilnost objekta in varnost stanovalcev. Sodba ni pravilna, ker sodišče ni upoštevalo, da gre za obnovo objekta in izboljšanje njegove varnosti. Ni razumljivo, da v lastnem stanovanju, kot etažni lastnik, ne more obnoviti ali zamenjati sanitarij, kljub nevzdržnim razmeram. Predlaga, naj sodišče opravi ogled in se samo prepriča, v kakšnih pogojih živi, saj tako stanje povzroča nevarnost zanjo in tudi za sosede. Zato predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe.

Tožeča stranka v odgovoru na tožbo predlaga zavrnitev pritožbe in potrditev sodbe sodišča prve stopnje. Pavšalne pritožbene trditve ne morejo omajati pravilne odločitve o nezakonitosti izpodbijane odločbe. V izpodbijani sodbi je pravilno ugotovljeno, pod kakšnimi pogoji je mogoče izvajati obnovitvena in adaptacijska dela, na podlagi priglasitve del na območju Občine P. v spomeniško zavarovanem mestnem jedru. Poleg soglasja Medobčinskega zavoda za spomeniško varstvo P. mora investitorka pridobiti tudi soglasje komisije Odbora za prenovo. Tega soglasja investitorka ni predložila. Stavba, v kateri namerava izvesti adaptacijska dela, je v izredno slabem stanju in to zlasti zaradi določenih posegov pritožnice in bi zato nadaljnja dela lahko pomenila resno grožnjo za sam obstoj stavbe in varnost stanovalcev v njej. Pravilno je stališče sodišča, da je potrebno za vse gradbene posege v tako občutljivem predelu ugotoviti obstoječe stanje ter presoditi primernost novih posegov.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Po presoji pritožbenega sodišča je odločitev sodišča prve stopnje pravilna. Pritrjuje pa tudi razlogom, ki so narekovali ugoditev tožbi in jih zato ne ponavlja.

Za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, tudi po presoji pritožbenega sodišča, ni bil izpolnjen obvezen pogoj, ki ga določa 1.odstavek 34. člena pravilnika, saj investitorka ni predložila predhodnega soglasja Odbora za prenovo oziroma njegove komisije v Občini I. Zato že iz tega razloga ni bilo podlage za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del.

Na pravilno odločitev sodišča prve stopnje tudi ne morejo vplivati pritožbeni ugovori o nujnosti nameravane adaptacije. Glede na ugotovljeno dotrajanost objekta, ki jo navaja tudi pritožnica, in spomeniško zaščitenost objekta, je potrebna zahtevnejša strokovna presoja o dovolitvi preureditvenih posegov, ki bo upoštevala vpliv teh posegov na celotno zgradbo. Ker te pomembne okoliščine v upravnem postopku niso bile ugotovljene, bo morala to storiti tožena stranka v ponovljenem postopku.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče, ki pri preizkusu izpodbijane sodbe ni našlo kršitev, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, neutemeljeno pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (73. člen ZUS).


Zveza:

ZUN člen 50. Pravilnik za izvajanje prenove starega mestnega jedra Izola člen 34.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0xNzA0Ng==