Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 2398cT1JViUyMENwJTIwMTQzNi8yMDE1JmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba IV Cp 3147/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.03.2016razmerja med razvezanima zakoncema po razvezi zakonske zveze - preživljanje nepreskrbljenega zakonca - nepreskrbljeni zakonec - preživnina - standard pred razvezo - stroški oskrbe psa - računalnik - prilagojena prehrana - kasko zavarovanje avtomobila - stroški postopkaSodišče je ugotovilo tudi, da je tožnik zadržal svoj življenjski slog s potovanji in igranjem golfa, kar terja določena finančna sredstva. Tožnik v pritožbi navaja, da sedaj potuje le enkrat letno in da je življenje v Afriki cenejše kot življenje v Avstriji, kar po oceni pritožbenega sodišča ne izpodbije zaključkov sodišča prve stopnje o življenjskem slogu tožnika. Vse to po oceni pritožbenega sodišča zadostuje za oceno, da tožnik lahko plačuje določeno preživnino toženki brez posega v njegovo premoženje in dostojanstvo.
VSL sklep IV Cp 570/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.03.2016zavrženje tožbe – nepopolna tožba – zakonski spori – spori iz razmerij med starši in otrokiOcena sodišča prve stopnje, da tožničina tožba tudi po njeni popravi oz. dopolnitvi ni sposobna obravnavanja, je napačna.
VSL Sodba IV Cp 2015/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.09.2017dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - dodelitev otroka v vzgojo in varstvo materi - dodelitev otroka očetu - otrokova največja korist - določitev stikov med staršem in otrokom - določitev preživnine - pridobitne sposobnosti zavezanca - izvedensko mnenje - psihiatrično mnenje - mnenje izvedenca psihologaIzvedenki sta se opredelili do koristi in interesov otrok z vidika ločitve brata in sestre. Izvedenka je poudarila, da bo njun odnos ohranjen s pogostim izvajanjem stikov. Ker bo obseg stikov tako obsežen, zaupanje v varstvo in vzgojo različnima staršema ne bo vplivalo na odnos med sorojencema.
VSL sklep IV Cp 2160/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.08.2015soglasje za zdravljenje mladoletnega otroka – nadomestitev soglasja za zdravljenje otroka – izvrševanje roditeljske pravice – vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj – nujnost zdravljenja otroka – aspergerjev sindrom – pogoji za izdajo začasne odredbe – opredeljenost predloga za izdajo začasne odredbe – nezadostna konkretiziranost predloga za izdajo začasne odredbeOče trdi, da ima otrok zdravstveno motnjo, katere obravnava je za njegov razvoj bistvena. Če to drži, ima ne glede na to, da mu otrok ni zaupan v vzgojo in varstvo, pravico (in dolžnost) z materjo enakovredno odločati o tem vprašaju. Nadalje trdi, da mati odklanja otrokovo zdravljenje, za katerega trdi, da je nujno oz. da je otrok (njegov razvoj) brez takojšnjega zdravljenja ogrožen. Če to verjetno drži, bi bila izdaja začasne odredbe potrebna oz. predlog za njeno izdajo utemeljen. Razlog za zavrnitev očetovega predloga, da se materi takoj, pod pretnjo denarne kazni, naloži omogočiti otroku udeležbo na strokovnih obravnavah njegove motnje z diagnozo aspergerjevega sindroma, češ da tak predlog ni dovolj konkretiziran v smislu časovnih terminov terapij, ni pravi. Strinjati se je treba s predlagateljem, da se termini za terapije določajo sproti, ko se pacient podvrže postopku zdravljenja, kar je splošno znano.
VSL sklep IV Cp 1862/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.07.2015pravica do sodnega varstva – predlog za oprostitev plačila sodne takse – zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse – nepopolna vloga – poziv za dopolnitev predloga za taksno oprostitev – vročanje – nepravilno vročanje – dejanska seznanitevLaiku, ki ima sočasno pri istem sodišču odprti dve zadevi (za razveljavitev zakonske zveze in zaradi izpodbijanja očetovstva), in ki je bil istega dne seznanjen s pozivom k dopolnitvi predloga za taksno oprostitev v obeh zadevah, ni mogoče (vnaprej, tj. brez pozivanja in opozorila) očitati, da mora vedeti, da mora vložiti iste listine dvakrat. S tem ko je tožnica vložila eno dopolnitev in nanjo ni zapisala nobene opravilne številke, je očitno mislila, da dopolnjuje oba predloga. Če je sodišče menilo drugače, bi jo moralo bodisi pozvati k popravi vloge (naj navede, na katero od zadev se dopolnitev nanaša) bodisi k predložitvi dodatnega izvoda (da bi bil lahko vsak izvod v svojem spisu). S tem, ko je samo dopisalo eno od možnih opr. št., pa je tožnico v obravnavani zadevi z očitkom, da predloga ni dopolnila, in posledično z zavrženjem predloga za taksno oprostitev, onemogočilo v njeni pravici do dostopa do sodišča in do sodnega varstva.
VSL sklep IV Cp 1916/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.07.2015razmerja med starši in otroki – stiki – korist otroka – izvedenec – izvedensko mnenje – dopolnitev izvedenskega mnenja – pomanjkljivo izvedensko mnenje – zaslišanje izvedencaSodišče prve stopnje bi moralo zaslišati izvedenca na naroku pred izdajo sodbe in to ne le iz razloga iz 1. odstavka 253. člena ZPP, ki določa obvezno zaslišanje izvedenca na naroku, marveč iz razloga, ker je bilo dopolnilno izvedensko mnenje strokovno pomanjkljivo in ni odgovorilo na nobeno relevantno vprašanje.
VSL sodba IV Cp 1621/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.07.2015razveza zakonske zveze – dodelitev otroka – varstvo in vzgoja otroka – določitev preživnine – preživljanje mladoletnega otroka – potrebe preživninskega upravičenca – porazdelitev preživninskega bremena – določitev stikov – korist otroka – zakonski spori – priznana dejstvaA. je zaupana v varstvo in vzgojo očetu, ki je v tem pogledu bolj obremenjen od tožnice, pri čemer so njene materialne zmožnosti nekoliko boljše od toženčevih. Zato je prav, da tožnica prispeva za preživljanje A. v obsegu 55% potrebnih sredstev (toženec pa 45%).
VSL sklep IV Cp 1955/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.07.2015stiki – določitev obsega stikov – postopno povečevanje obsega stikov – korist otrokaPrvo sodišče je pri določitvi stikov mld. otroka z nasprotnim udeležencem upoštevalo postopnost povečevanja obsega stikov, kot ga je predlagal izvedenec, ki pa natančnega časovnega okvira ni mogel dati. Postopnost stikov kot jih je določilo sodišče prve stopnje so posledica dokazne ocene izvedenskega mnenja, da so stiki koristni, da se morajo postopoma povečevati in da mora biti nadzor ob stikih postopoma ukinjen. Prav iz navedenega razloga, ker ni bilo mogoče natančno ugotoviti, kako bosta otroka ravnala ob povečanju obsega stikov, ki se tudi vsebinsko spreminjajo, je pritožbeno sodišče zaradi varovanja koristi mld. otroka odločilo, da je ob vsaki spremembi stika potrebno predhodno soglasje CSD, če se o spremembi stikov, kot so časovno določeni v sklepu, drugače ne dogovorita udeleženca.
VSL sodba IV Cp 1080/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.06.2015zvišanje sodno določene preživnine – zvišanje preživnine – znižanje preživnine – otroški dodatek – upoštevanje otroškega dodatka – pridobitna preživninska zmožnost – kredit – spremenjene okoliščine – stroški postopka – prosti preudarekZakon v postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki uveljavlja prosti preudarek (413. člen ZPP). Pri uporabi tega pa se kot izhodiščno načelo ne izkazuje načelo uspeha, ampak načelo pravične izenačitve stroškovnega bremena.
VSL sklep IV Cp 1677/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.06.2015znižanje preživnine – osebni stečaj preživninskega zavezanca – nezaposlenost preživninskega zavezanca – razlogi za prenehanje delovnega razmerja – socialnovarstveni prejemki – izvedba dokazov – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaKrivdno ravnanje tožnika, zaradi katerega je izgubil zaposlitev, ni relevantna okoliščina pri oceni njegovih finančnih sposobnostih pri določitvi preživninske obveznosti, ki se določa na podlagi 1. odstavka 123. člena ZZZDR. Povsem drugačna pa je materialnopravna situacija, če je prišlo do prenehanja delovnega razmerja na predlog tožnika in niso izkazane realne okoliščine, na podlagi katerih bi finančne sposobnosti tožnika ostale nespremenjene, v takšnem primeru pa načeloma ne bodo izkazani razlogi, ki bi opravičevali znižanje preživninske obveznosti preživninskemu zavezancu.Osebni stečaj tožnika glede na višino preživninske obveznosti tožnika ni relevantna okoliščina, ki bi bila lahko pravna podlaga za znižanje preživninske obveznosti na podlagi 132. člena ZZZDR. Na podlagi 3. odstavka 389. člena ZFPPIPP so iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja izvzeti prejemki v višini minimalne plače, če pa stečajni dolžnik preživlja družinskega člana...
VSL sklep IV Cp 1710/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.06.2015začasna odredba – stiki – pravica do stikov – stiki deklice stare devet mesecevSodišče je stike 9-mesečne deklice z očetom določilo v majhnem obsegu. Stiki so kratkotrajni, saj potekajo eno uro na teden ter se izvajajo na terasi materinega doma. Gre takorekoč za stike pod nadzorom, kar je sprejemljivo ob upoštevanju, da gre za otroka, ki še ni star 1 leto.
VSL sodba IV Cp 1435/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.06.2015razporeditev preživninskega bremenaToženec ima do mladoletne hčerke preživninsko obveznost, do polnoletnih sinov, ki sta zaposlena, pa ne. Tudi če toženec še vedno prispeva k njunemu preživljanju, to ne more iti v škodo mladoletne hčerke, do katere preživninsko obveznost še vedno ima. Pri razporeditvi preživninske obveznosti med preživninska zavezanca je potrebno poleg premoženjskih razmer (za katere je prvostopenjsko sodišče pravilno ugotovilo, da so nekoliko boljše na strani toženca) upoštevati tudi, da je mladoletna hči dodeljena v varstvo in vzgojo tožeči stranki, kar pomeni, da je hčerka večino časa pri tožnici.
VSL sklep IV Cp 1888/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.06.2015pravdni stroški – načelo krivde – umik tožbe – razlog umika tožbe – načelo dispozitivnosti – dogovor o povrnitvi pravdnih stroškovPravdni stranki bi se načeloma v okviru dovoljene dispozicije lahko sporazumno dogovorili o stroških postopka drugače, kot to določa 1. odstavek 158. člena ZPP, vendar pa je tožena stranka zatrjevani dogovor zanikala, tožnik, na katerem je bilo dokazno breme, pa v dokaz obstoja dogovora ni ponudil nobenega dokaza. Zato je sodišče prve stopnje tožniku, ki je tožbe ni umaknil zaradi izpolnitve, pravilno naložilo, da je toženi stranki dolžan povrniti stroške postopka.
VSL sklep IV Cp 1709/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.06.2015oprostitev plačila sodnih taks – občutno zmanjšanje sredstev za preživljanje – upravičenost do denarne socialne pomoči – razlogi, ki izključujejo upravičenost do denarne socialne pomoči – prestajanje zaporne kazni – pripor – domneva nedolžnostiOsebo v priporu ščiti domneva nedolžnosti, ki se lahko razteza tudi preko meja kazenskega postopka. Pritožnika do morebitne pravnomočne obsodilne sodbe ni moč (o)kriviti, da je sredstva za preživljanje izgubil iz razlogov na svoji strani. Ker prihodki pritožnika ne dosegajo 269,20 EUR in niso podani razlogi iz 1. odstavka 28. člena ZSVarPre, bi bil pritožnik upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, če bi zanjo zaprosil, s tem pa je utemeljen tudi njegov predlog za oprostitev plačila sodne takse.
VSL sklep IV Cp 2047/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.07.2015začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - začasno omejevanje stikov - pravna sredstvaZa (začasno) omejevanje stikov ne more zadostovati očitek, da se oče ne drži vseh dogovorov in da se v vzgojo na neprimeren način vključuje otrokova babica. V konkretnem primeru ni videti prav nobenega indica, da bi bil oče za otroka ogrožujoč faktor.
VSL sodba IV Cp 1853/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.07.2015določitev stikov – korist otrokaPritožnik v pritožbi navaja, da ima v letošnjem letu planiran dopust v drugi polovici avgusta, sodišče pa je odločilo, naj sin preživi z njim počitnice v prvem delu avgusta. Iz podatkov spisa izhaja, da pravdni stranki sodišča nista seznanili z datumom načrtovanih dopustov niti tega sodišče ni ugotavljalo. Vendar s strani prvostopenjskega sodišča določen režim preživljanja stikov med poletnimi počitnicami ne omejuje nobene od pravdnih strank, da dopusta ne bi mogla preživljati skupaj s sinom.
VSL sklep IV Cp 2000/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.07.2015sklep o denarni kazni – pravica do pritožbeKer je prvostopenjsko sodišče zmotno štelo, da je pritožba tožnika zoper sklep o denarni kazni višjega sodišča izredno pravno sredstvo ter jo je z izpodbijanim sklepom zavrglo, je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo.
VSL sklep IV Cp 2045/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.07.2015začasna odredba – ureditev stikov – odločitev o stroških – načelo uspeha – prosti preudarekUpnik je predlagal izdajo regulacijske začasne odredbe glede ureditve stikov. Glede ureditve stikov se uporabljajo specialne določbe ZPP iz sedemindvajsetega poglavja. Navedene določbe vsebujejo tudi materialnopravno določbo glede stroškov postopka, in sicer v 413. členu ZPP, ki določa, da sodišče o stroških postopka ne odloči po principu oziroma kriteriju uspeha, ampak po prostem preudarku. V navedeni določbi je zakonodajalec upošteval, da v teh postopkih stranke največkrat zasledujejo skupni interes (zakonski spori) oziroma največjo korist otroka (spori iz razmerij med starši in otroki).
VSL sodba IV Cp 1941/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.07.2015preživnina – potrebe otroka – zmožnosti zavezancaPritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvo sodišče pripisalo nekoliko prevelik pomeni okoliščini, da tožnica ni zaposlena in da je breme hčerkinega varstva in vzgoje (pretežno) na njej. Tožnica je mlada, zdrava in za delo sposobna oseba, kljub temu pa ni izkazala, da bi aktivno iskala zaposlitev, čeprav je za preživljanje svojih otrok tudi sama dolžna zagotavljati potrebna sredstva, ustrezno njenim pridobitnim in materialnim zmožnostim. Za aktivno prizadevanje tožnice, da si poišče ustrezno zaposlitev, skrb za mld. A. ni ovira, saj je hčerka v varstvu v vrtcu.
VSL sodba IV Cp 1764/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.07.2015dolžnost preživljanja - določitev preživninske obveznosti preživninskemu zavezancu - sposobnosti in zmožnosti preživninskega zavezanca - ugotavljanje zmožnosti pridobiti dodatna finančna sredstva za plačilo preživninske obveznosti - verzijski zahtevek preživninskega upravičencaSodišče pri določitvi preživninske obveznosti preživninskemu zavezancu na podlagi 1. odstavka 123. člena ZZZDR upošteva ne le dohodke, ki jih dejansko prejema preživninski zavezanec, marveč mora oceniti, kakšne so dejanske sposobnosti in zmožnosti preživninskega zavezanca pridobiti (dodatna) finančna sredstva. Ta ocena je še posebej pomembna v primerih, ko preživninska zavezanca ne moreta pokriti vseh (osnovnih) potreb preživninskega upravičenca. Tožnica kot preživninska upravičenka ima pravico zahtevati s tožbo preživnino, ki jo lahko zahteva le za naprej, ni pa upravičena do verzijskega zahtevka. Verzijski zahtevek zaradi plačila izdatkov zaradi preživljanja kake osebe daje aktivno legitimacijo le tistemu, ki je imel izdatke s preživljanjem drugega.

Izberi vse|Izvozi izbrane