<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Gospodarski oddelek

VSC Sklep I Ip 80/2018
ECLI:SI:VSCE:2018:I.IP.80.2018

Evidenčna številka:VSC00012523
Datum odločbe:25.04.2018
Senat, sodnik posameznik:Zdenka Pešec (preds.), Irena Leskovšek Jurjec (poroč.), Katarina Lenarčič
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:paricijski rok - določitev roka za prostovoljno izpolnitev obveznosti - izrek sklepa o izvršbi - kazenska sodba - izvršilni naslov

Jedro

Paricijski rok sme kljub pravnomočni odločbi določiti izvršilno sodišče samo, če ni bil določen v odločbi. Izvršilno sodišče določi rok za prostovoljno izvršitev obveznosti glede na konkretne okoliščine in upoštevaje pravila postopka, v katerem je bila izdana izvršilna listina3.

Paricijski rok ni obvezna sestavina tožbe. Je le obvezna sestavina sklepa o izvršbi, če ni bil prej določen v izvršilnem naslovu. Z določitvijo paricijskega roka v sklepu o izvršbi dolžnik ne more biti ne na boljšem, ne na slabšem, kot če bi bil določen v izvršilnem naslovu.

Izrek

I. Pritožbi se delno ugodi in se spremeni izpodbijana I.-1. točka izreka sklepa sodišča prve stopnje tako, da se rok 8 dni nadomesti z rokom 15 dni.

II. Nadaljnja pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana II. točka izreka sklepa sodišča prve stopnje.

III. Vsaka stranka krije svoje stroške tega pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom delno ugodilo ugovoru dolžnika in spremenilo in delno razveljavilo sklep o izvršbi z dne 4. 9. 2017 v I. točki izreka tako, da v celoti glasi: (1). Dolžnik je dolžan plačati upniku premoženjskopravni zahtevek 18.208,40 EUR, izrečen s pravnomočno in izvršljivo sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani III K 27764/2011 z dne 13. 7. 2015 v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa. (2.) Po poteku roka za prostovoljno izpolnitev, določenega v točki 1. tega sklepa, sodišče dovoli predlagano izvršbo. (3.) Predlog za izvršbo za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od 18.208,40 EUR od 31. 3. 2016 dalje do plačila se zavrne (I. točka izreka). V preostalem je zavrnilo ugovor kot neutemeljen (II. točka izreka). Upniku je naložilo, da mora v roku 8 dni povrniti dolžniku 386,71 EUR nadaljnjih izvršilnih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev do plačila. V presežku je zavrnilo predlog dolžnika za povrnitev nadaljnjih izvršilnih stroškov (III. točka izreka). Sklenilo je še, da upnik sam trpi stroške ugovornega postopka (IV. točka izreka). Ugotovilo je, da je upnik podal izvršilni predlog na temelju kazenske sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani III K 27764/2011 z dne 13. 7. 2015, ki je postala pravnomočna 22. 9. 2016 s klavzulo izvršljivosti 30. 3. 2016. Kazensko sodišče je v sodbi odločalo tudi o premoženjskopravnem zahtevku. Sodna odločba postane izvršljiva, če je postala pravnomočna in če je potekel rok za prostovoljno izpolnitev dolžnikove obveznosti. Ta rok v konkretnem primeru ni pretekel, saj, kot je razvidno iz II. točke izreka kazenske sodbe, sploh ni bil določen. Dolžnik utemeljeno opozarja na napako sklepa o izvršbi, neutemeljeno pa zahteva zavrnitev predloga v celoti. Kljub pomanjkljivosti izvršilnega naslova, posledično izvršilnega predloga, je tega mogoče izvršiti po poteku roka za prostovoljno izpolnitev dolga, ki ga sodišče določi v sklepu o izvršbi.

2. Zoper (smiselno) I.-11. in II. točko izreka sklepa sodišča prve stopnje vlaga pritožbo dolžnica po pooblaščencu iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s prvim odstavkom 366. člena ZPP in 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). V pritožbi navaja, da je sodišče sicer sledilo ugovorni navedbi, nato določilo rok za prostovoljno izpolnitev 8 dni po vročitvi sklepa, vendar upnik kaj takšnega sploh ni predlagal - določitev roka za prostovoljno izpolnitev. Sodišče ne more samo določiti roka za izpolnitev po uradni dolžnosti brez predloga stranke. Predlog za izvršbo je predlagalni postopek, zato je upnik tisti, ki mora predlagati sodišču, da določi rok za prostovoljno izpolnitev, ki je rok za plačilo v sodbi ni določen, kar ni storil. Sodišče ji ni vročilo upnikovega odgovora na odgovor, tako da s tem ni seznanjena in ni bila ne pred ne sedaj, kar predstavlja kršitev konktradiktornosti postopka. Sodišče ni obrazložilo, zakaj je določilo rok 8 dni za prostovoljno izpolnitev obveznosti. Sklicuje se na pravila civilno materialnopravnega prava, vendar rok 8 dni za izpolnitev obveznosti ni nikjer določen, razen v sporih majhne vrednosti, kar ni predmetni postopek.

3. Upnik je po pooblaščenki odgovoril na pritožbo. V odgovoru navaja, da je I. točka izreka postala pravnomočna, saj zoper ni bila vložena pritožba. Sodišče se je pravilno oprlo na materialnopravno podlago in upoštevalo 21. člen ZIZ ter določilo rok za prostovoljno izpolnitev.

4. Pritožba je delno utemeljena.

5. Ne drži očitek bistvene kršitve določb pravdnega postopka - načela kontradiktornosti, ker sodišče prve stopnje naj ne bi dolžnici vročilo odgovora upnika na njen ugovor. Iz elektronske vročilnice v spisu je razvidno, da je pooblaščenec dolžnice 4. 12. 2017 sprejel pošiljko s sklepom z dne 20. 11. 2017 (izpodbijan sklep) in drugopis odgovora na ugovor v vednost. Vročilnica je javna listina in dolžnica je ni uspela izpodbiti v skladu s četrtim odstavkom 224. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.

6. Dolžnica neutemeljeno navaja, da sodišče ne more samo določiti roka za izpolnitev po uradni dolžnosti brez predloga upnika. Sodišče prve stopnje se je pravilno oprlo na izjemo od načela stroge formalne legalitete, urejeno v drugem odstavku 21. člena ZIZ. Ta določa za primer, če je izvršilni naslov odločba, v kateri ni določen rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti, ga določi sodišče v sklepu o izvršbi. Paricijski rok sme kljub pravnomočni odločbi določiti izvršilno sodišče samo, če ni bil določen v odločbi2. Izvršilno sodišče določi rok za prostovoljno izvršitev obveznosti glede na konkretne okoliščine in upoštevaje pravila postopka, v katerem je bila izdana izvršilna listina3. Izvršilna listina je bila izdana v kazenskem postopku, vendar je v njem sodišče odločalo o civilnopravnem razmerju med strankama. Pravdno sodišče, ki sicer odloča o civilnopravnih razmerjih, določi paricijski rok v sodbi v skladu s 313. členom ZPP. Paricijski rok ni obvezna sestavina tožbe po 180. členu ZPP. Je le obvezna sestavina sklepa o izvršbi, če ni bil prej določen v izvršilnem naslovu. Z določitvijo paricijskega roka v sklepu o izvršbi dolžnik ne more biti ne na boljšem, ne na slabšem, kot če bi bil določen v izvršilnem naslovu, v pravdnem ali kazenskem postopku. S potekom paricijskega roka je dolžnik, kljub zapadlosti terjatve, z odločbo dobil dodatno možnost prostovoljne izpolniteve4.

7. Utemeljena je le pritožba glede dolžine paricijskega roka. Za ta primer, ko znaša izterjevana terjatev 18.208,40 EUR s pripadki, dolžnica utemeljeno navaja, da ne gre za spor majhne vrednosti, kjer je rok 8 dni. Po samem zakonu5 je paricijski rok v skladu z drugim odstavkom 313. člena ZPP 15 dni. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo dejansko stanje, v delu je zmotno uporabilo materialno pravo. Sodišče druge stopnje je delno ugodilo pritožbi in spremenilo izpodbijano I.-1. točka izreka sklepa sodišča prve stopnje tako, da je rok 8 dni nadomestilo z rokom 15 dni (5. alineja 358. člena ZPP v zvezi s 3. točko 365. člena ZPP in 15. členom ZIZ).

8. Nadaljnja pritožba ni utemeljena in sodišče druge stopnje jo je zavrnilo ter potrdilo izpodbijano II. točko izreka sklep sodišča prve stopnje (353. člen ZPP v zvezi z drugo točko 365. člena ZPP in 15. členom ZIZ).

9. Dolžnica sama krije svoje stroške tega pritožbenega postopka, ker je uspela le s sorazmerno majhnim delom svojega zahtevka, zaradi tega pa niso nastali posebni stroški (tretji odstavek 154. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

10. Tudi upnik sam krije svoje stroške tega pritožbenega postopka, ker ti niso bili potrebni za izvršbo po petem odstavku 38. člena ZPP, saj z odgovorom ni pripomogel k odločitvi sodišča druge stopnje.

-------------------------------
1 V njej je zajeta zavrnitev ugovora dolžnice, da v sklepu o izvršbi ni bil določen paricijski rok.
2 V. Rijavec, Civilno izvršilno pravo, GV Založba Ljubljana 2003, stran 109.
3 B. Starović, Komentar Zakona o izvršnom postopku, Intermex, Beograd, 2007, stran 151.
4 V. Rijavec, navedeno delo, stran 102.
5 Sodba VSL I Cp 4119/2009.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o izvršbi in zavarovanju (1998) - ZIZ - člen 21, 21/2
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 180, 313, 313/2
Datum zadnje spremembe:
09.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5ODE0