<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1969/2014
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.CPG.1969.2014

Evidenčna številka:VSL0077185
Datum odločbe:27.01.2015
Senat, sodnik posameznik:Andreja Strmčnik Izak (preds.), mag. Damjan Orož (poroč.), Mateja Levstek
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odločanje o stroških pravdnega postopka - začetek stečajnega postopka - prijava terjatve iz naslova pravdnih stroškov - nagrada za postopek - neizpodbojna domneva

Jedro

Stranka mora terjatev iz naslova pravdnih stroškov priglasiti v stečajnem postopku skupaj z glavno terjatvijo.

Izrek

I. Pritožba tožeče stranke zoper III. točko izreka izpodbijanega sklepa se zavrne in se sklep v izpodbijanem delu potrdi.

II. Tožeča stranka sama krije stroške pritožbe.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom (I.) nadaljevalo postopek z dnem 12. 5. 2014; (II.) sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani VL 22478/2012 z dne 20. 2. 2012 razveljavilo v 1. in 3. točki izreka in postopek ustavilo ter (III.) zavrnilo zahtevo tožeče stranke za povrnitev stroškov pravdnega postopka in stroškov zavarovanja s predhodno odredbo IV Pg 84/2012.

2. Tožeča stranka se je zoper sklep pritožila, izrecno le zoper odločitev v 3. točki izreka, ki se nanaša na stroške pravdnega postopka in stroške postopka zavarovanja s predhodno odredbo. Uveljavlja pritožbeni razlog zmotne uporabe materialnega prava.

3. Na pritožbo je tožena stranka odgovorila in opozorila, da tožeča stranka v stečajnem postopku ni prijavila terjatve iz naslova pravdnih stroškov tega postopka in da bi te stroške morala uveljavljati tam.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Višje sodišče je izpodbijani sklep preizkusilo v okviru zatrjevanih pravno pomembnih pritožbenih razlogov (prvi odstavek 360. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP) in razlogov, na katere je dolžno paziti po uradni dolžnosti po določbi drugega odstavka 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP.

6. Pritožbena navedba, da je tožeča stranka v stečajni postopek priglasila tudi stroške zavarovanja s predhodno odredbo in stroške sklepa o izvršbi, ni pravno pomembna v tej zadevi. Glede stroškov izvršbe zato, ker je sodišče prve stopnje odločitev o tem sprejelo v neizpodbijani 2. točki izreka sklepa, glede stroškov zavarovanja s predhodno odredbo pa zato, ker to sploh niso stroški, ki bi bili relevantni v okviru tega gospodarskega spora, kot je višje sodišče ugotovilo ob pregledu sodnega spisa (prim. pripravljalno vlogo tožeče stranke z dne 14. 9. 2012 in vlogo z dne 29. 5. 2014). V tem gospodarskem sporu, glede na stanje zadeve, sodišče prve stopnje ne bi moglo odločati o stroških, odmerjenih s sklepom o zavarovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani Z 71/2012 z dne 2. 4. 2012 (B41), saj se v tem sporu ni odločalo o zavarovanju niti se postopek zavarovanja ni nadaljeval v tem postopku.

7. Nadalje tudi ni utemeljeno pritožbeno stališče, v katerem dolžnik za odločanje o stroških gospodarskega spora predlaga uporabo analogije z odločanjem o stroških postopka v primeru pripoznave tožbenega zahtevka.

8. Med strankami ni sporno, da tožeča stranka v stečajnem postopku ni priglasila stroškov tega gospodarskega spora. Tudi ni sporno, da je tožeča stranka prijavila v stečajni postopek terjatev iz naslova glavnice s pripadki, izvršilne stroške in stroške zavarovanja s pripadki (prim. še A29); to terjatev je stečajni dolžnik v stečajnem postopku priznal. Odločitev sodišča prve stopnje, ki je odločitev oprlo na 296. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju - ZFPPIPP, je pravilna iz razlogov, navedenih v sodbi. Ker je sodba v tem delu pravilno in razumno obrazložena, višje sodišče tega argumenta ne ponavlja. V podkrepitev pa dodaja še naslednje.

9. Po določbi 60. člena ZFPPIPP je kot odločilen za obveznost prijave terjatve trenutek nastanka pravdnih stroškov in ne šele trenutek nastanka terjatve za njihovo povračilo (prim. I Cpg 1485/2012). Pravica do povračila stroškov je terjatev, ki se nanaša na pravdne stroške, in nastane (praviloma) šele ob koncu postopka, ko o njej odloči sodišče na zahtevo stranke z odločbo, s katero se postopek pred njim konča (prim. četrti odstavek 163. člena ZPP).

10. Po določbi 151. člen ZPP so pravdni stroški izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka in obsegajo (tudi) nagrado odvetnika, pri čemer vsaka stranka predhodno sama krije stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji (152. člen ZPP). Nagrada za postopek nastane s prejemom pooblastila za vložitev tožbe ali druge vloge, s katero se začne postopek (ZOdvT, 3. del, ki se (med drugim) nanaša na pravdni postopek, opomba 3, točka (1)), kar je bilo v tej zadevi pred začetkom stečajnega postopka. Odločilen trenutek za obveznost prijave je torej trenutek nastanka pravnih stroškov in ne šele trenutek nastanka terjatve za njihovo povračilo (3. točka drugega odstavka 60. člena ZFPPIPP). Šesti odstavek istega člena ZFPPIPP določa neizpodbojno domnevo, da če zahtevek za priznanje ne vsebuje zneska stroškov velja, da upnik v stečajnem postopku teh stroškov ne uveljavlja. Ker je torej terjatev tožeče stranke iz naslova pravdnih stroškov prenehala, saj je tožeča stranka v stečajnem postopku ni prijavila, so pritožbene navedbe v smeri stroškov stečajnega postopka neutemeljene. Po določbi 354. člena ZFPPIPP so stroški stečajnega postopka obveznosti stečajnega dolžnika, ki nastanejo po začetku stečajnega postopka, razen tistih obveznosti, za katere zakon določa, da se plačajo iz razdelitvene mase po pravilih o plačilu terjatev. Tudi v tem delu tožena stranka pravilno odgovarja, da pravdni stroški, nastali pred začetkom stečajnega postopka, niso stroški iz 6. točke 355. člena ZFPPIPP, kot to pritožbeno predlaga tožeča stranka.

11. Višje sodišče je s tem argumentirano pojasnilo, zakaj razsoja drugače, kot je Višje sodišče v Ljubljani v zadevi II Cp 1756/2013 dne 13. 11. 2013, na katero se sklicuje pritožnik. Taka je tudi novejša sodna praksa (prim. VSL sklep I Cpg 1983/2014 z dne 13. 1. 2015, VSL sklep I Cpg 1485/2012 z dne 10. 1. 2013).

12. Pritožba ni utemeljena in niso podani pritožbeni razlogi, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti, zato je pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP).

13. Odločitev o pritožbenih stroških temelji na prvem odstavku 165. člena in 154. člena ZPP.


Zveza:

ZFPPIPP 60, 60/2, 60/2-3, 60/6, 296. ZPP člen 154, 157, 163, 163/4.
Datum zadnje spremembe:
28.05.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDc4OTgy