Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1147cT1JSSUyMFUlMjAxNC8yMDE4LTEyJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRCVFRiVCRiVCRGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS Sodba II U 14/2018-12Upravno sodiščeUpravni oddelek20.01.2021ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - kmetijsko zemljišče - gradbeno dovoljenje - odstranitev objektaOkoliščina, ali gre v obravnavani zadevi za nelegalno gradnjo, je ključna za odločitev. Glede na to mora biti stranki dana možnost, da se izreče o vseh relevantnih okoliščinah in dejstvih, da sodeluje pri izvedbi dokazov ter da se seznani z uspehom dokazovanja in da se o tem pred izrekom inšpekcijskega ukrepa izreče.
UPRS Sodba III U 95/2020-10Upravno sodiščeUpravni oddelek19.10.2020upravni spor - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - predujem - založitev predujma za stroške - izvršba - izvršba inšpekcijske odločbe - izvršba izrečenega inšpekcijskega ukrepaV obravnavani zadevi je bilo treba presoditi, ali je sklep, s katerim je bilo tožniku naloženo, da založi znesek, potreben za kritje izvršilnih stroškov, treba šteti kot akt, ki se lahko v upravnem sporu izpodbija v smislu določbe 2. člena ZUS-1. Upravnosodna praksa je tožbe zoper tovrstne sklepe najprej obravnavala po vsebini, torej je štela, da gre za akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu (npr. sodbi tega sodišča I U 202/2015 z dne 3. 9. 2015 in II U 202/2016 z dne 14. 12. 2016). Nato je prišlo do spremembe ter so bile tožbe zoper tovrstne sklepe zavržene, in sicer z argumentacijo, da gre za zgolj začasno obveznost ter da v primeru, če zavezanec naloženega predujma ne založi, tega zneska od njega organ ne more izterjati, temveč ga mora založiti sam (npr. sklepi tega sodišča I U 220/2017 z dne 25. 1. 2018, I U 1903/2017 z dne 4. 12. 2018, III U 273/2017 z dne 10. 1. 2019). Vendar pa ob obravnavanju konkretnega primera sodišče ugotavlja, da zadnje navedenemu...
UPRS Sodba I U 530/2021-13Upravno sodiščeUpravni oddelek06.09.2021brezplačna pravna pomoč - razrešitev odvetnika - razrešitev postavljenega odvetnika - predlog za razrešitev postavljenega odvetnikaKot je tožnici pravilno pojasnila tožena stranka, lahko v primeru, če potrebuje nadaljnje pravno svetovanje ali zastopanje v novih sodnih postopkih, vloži ponovno prošnjo za dodelitev BPP. Namen razrešitve odvetnika po devetem odstavku 30. člena ZBPP je to, da se odvetnik, ki ne opravlja v redu svoje dolžnosti, razreši, in namesto njega postavi nekdo drug. Namen tega instituta ni sankcioniranje neustreznega dela dodeljenega odvetnika, zato razrešitev v primeru, da je izvajanje BPP že zaključeno, ne sledi navedenemu namenu citirane zakonske norme.
UPRS Sodba III U 107/2019-6Upravno sodiščeUpravni oddelek09.05.2019brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjetni izgled za uspehZgolj to, da se stranka ne strinja z določeno sodno odločitvijo in jo želi zato izpodbijati, za odobritev BPP ne zadošča, pač pa morajo biti za dodelitev BPP izpolnjeni vsi z zakonom predpisani pogoji.
UPRS Sodba I U 792/2019-16Upravno sodiščeUpravni oddelek15.05.2019mednarodna zaščita - nova dejstva in novi dokazi - pravočasnost predloženih dokazov - sprememba veroizpovedi - zavrženje zahtevka za uvedbo ponovnega postopka za priznanje mednarodne zaščiteV postopku za uvedbo ponovnega postopka so dopustna navajanja novih dejstev oz. predložitev novih dokazov ne le hkrati z zahtevkom, pač pa tudi vse do dokončanja te faze postopka, tj. do izdaje sklepa toženke o zahtevku tožnika za uvedbo ponovnega postopka. Tožnik niti navedb, s čim se spopadajo krščanski spreobrnjenci v Iranu, niti o zatrjevani udeležbi prvega tožnika na demonstracijah proti islamskim oblastem in tudi ne predloženih videoposnetkov in fotografij iz demonstracij kot dokaza, da je bil na teh dogodkih posnet, kot tudi dokazil o obiskovanju bogoslužja v rednem postopku ni mogel navesti oz. predložiti saj je bil končan 21. 2. 2018, tožnik pa šele od bivanja v Nemčiji zatrjuje dolgotrajno udeleževanje bogoslužja oz. so nastali po datumu vložitve pritožbe na Vrhovno sodišče v rednem postopku, ko jih tožnik ni mogel več predložiti. Ker sedanji postopek glede uvedbe ponovne prošnje še ni končan, bi jih morala toženka upoštevati kot pravočasne in...
UPRS Sodba II U 210/2021-6Upravno sodiščeUpravni oddelek08.09.2021brezplačna pravna pomoč - rok - nova prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči - razrešitev odvetnika - verjeten izgled za uspehTožena stranka bi ob tem, ko je tožnica v svoji vlogi zaprosila za novega odvetnika in prošnji priložila nov sklep Ustavnega sodišča, morala to vlogo obravnavati kot novo prošnjo za dodelitev BPP. Tožena stranka je neutemeljeno obravnavala vlogo tožnice kot prošnjo za razrešitev odvetnice.
UPRS Sodba in sklep I U 757/2018-5Upravno sodiščeUpravni oddelek08.05.2018prošnja za dodelitev BPP - rok za dopolnitev vloge - pravočasnost vloge - zavrženje vloge - stvarna pristojnost - združitev postopkaRok za dopolnitev vloge se je iztekel 7. 2. 2018. Organ za BPP pa je prejel dopolnitev vloge s strani tožnice dne 14. 3. 2018 in s strani tožnika dne 21. 2. 2018, torej obe po izteku roka. Izpodbijana odločitev o zavrženju vloge je torej zakonita in pravilna.
UPRS Sodba II U 231/2018-17Upravno sodiščeUpravni oddelek06.01.2021zaposlovanje invalidov - molk organa - upravni spor - rok - spor polne jurisdikcijeSodišče sme meritorno odločiti o stvari le, če narava stvari to dopušča in če dajejo podatki postopka za to zanesljivo podlago ali če je na glavni obravnavi samo ugotovilo dejansko stanje.
UPRS Sodba II U 158/2021-10Upravno sodiščeUpravni oddelek18.08.2021brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - materialni pogoj - obrazložitev - presoja dokazov - pravica do izjaveTožena stranka ni obrazložila, kako je do izračunanega povprečnega dohodka na družinskega člana prišla, prav tako je razloge, kaj je upoštevala pri izračunu in kaj ne, navedla šele v odgovoru na tožbo, kar pa ne more nadomestiti razlogov, ki morajo biti navedeni v obrazložitvi upravne odločbe.
UPRS Sodba I U 1278/2020-46Upravno sodiščeUpravni oddelek29.12.2020brezplačna pravna pomoč - vračilo neupravičeno prejete brezplačne pravne pomoči - načelo zaslišanja strank - vročanjeOb dejstvu, da je tožnica toženko po elektronski pošti obvestila, naj se ji pisanja v zadevi vročajo na naslov G., in da je toženka na tem naslovu dokumente tožnici predhodno tudi vročala, bi po presoji sodišča toženka morala vedeti, kateri naslov je določen za vročanje tožnici.
UPRS Sodba II U 60/2019-13Upravno sodiščeUpravni oddelek08.09.2021javna dela - obvestilo o nesprejemu ponudbe - obrazložitev akta - podružnica - sposobnost biti pravdna strankaPri Javnem povabilu gre za postopek, podoben postopkom javnih razpisov. V teh postopkih je bistveno, da se zagotovi pravica do enakopravnega obravnavanja vseh zainteresiranih subjektov, ki so oddali svoje vloge. Javni razpisi oz. pozivi so namenjeni obveščanju in ne določanju splošnih in abstraktnih pravnih norm, kar pomeni, da v javnem razpisu oz. pozivu navedenih pravil, ki nimajo podlage v predpisu, ni mogoče upoštevati in na njihovi podlagi sprejeti odločitve.
UPRS Sodba III U 167/2019-6Upravno sodiščeUpravni oddelek05.09.2019brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoj - verjeten izgled za uspeh - pritožba v upravnem sporuPo ustaljeni sodni praksi pomanjkljivosti pritožbe, ki jo je prosilec v upravnem sporu vložil sam, ni mogoče odpraviti, kar pomeni, da četudi bi naknadno predložil odvetniško pooblastilo, pritožbe, ki jo je vložil sam, ne bi bilo mogoče šteti kot pritožbe vložene po odvetniku in bi bila ta še vedno zavržena kot nedovoljena. V primeru, da bi se prosilcu dodelila BPP in bi odvetnik vložil novo pritožbo, pa bi se ta zavrgla kot prepozna. Prosilec zato v obravnavanem primeru ne izpolnjuje objektivnega pogoja za dodelitev BPP.
UPRS Sodba IV U 150/2019-11Upravno sodiščeUpravni oddelek14.10.2019brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - objektivni pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči - verjetni izgled za uspehTožnica v nobenem izmed upravnih sporov nima verjetnega izgleda za uspeh, zato kot prosilka ne izpolnjuje objektivnega pogoja za dodelitev BPP in je bilo treba iz tega razloga njeno prošnjo za dodelitev BPP zavrniti kot neutemeljeno.
UPRS Sodba II U 349/2018-19Upravno sodiščeUpravni oddelek23.04.2021neposredna plačila v kmetijstvu - izplačilo sredstev - upravičeni stroški - odobritevV obravnavani zadevi je bistveno, kdaj je tožeča stranka oglase in spletno stran dala v objavo, predvsem ali je gradivo, ki je bilo predmet računov, morda bilo predhodno že odobreno in ponovna odobritev ni smiselna.
UPRS Sodba II U 86/2018-6Upravno sodiščeUpravni oddelek04.04.2018brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomočiV predmetni zadevi ni sporno, da tožnik želi brezplačno pravno pomoč za svetovanje in zastopanje v upravnem sporu, v katerem izpodbija odločbo organa za brezplačno pravno pomoč Upravnega sodišča RS, torej odločbo, s katero je bila zavrnjena tožnikova prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči. Glede tega pa citirano določilo pete alineje 8. člena ZBPP izrecno določa, da se v tovrstnih zadevah brezplačna pravna pomoč ne dodeli. Po obrazloženem je odločitev, da se tožnikova prošnja kot nedovoljena zavrže, pravilna.
UPRS Sodba I U 1859/2018-8Upravno sodiščeUpravni oddelek10.07.2019denarna kazen - razžalitev uradne osebe - pristojnost - kršitev materialnega pravaPristojnost organa prve stopnje je omejena zgolj na preizkus, ali je pritožba dovoljena, pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba (240. člen ZUP). To pomeni, da lahko uradna oseba upravnega organa prve stopnje v primeru, ko gre za pritožbo, v skladu s prvim odstavkom 112. člena ZUP izreče kazen na podlagi tretjega odstavka 111. člena ZUP le, če v postopku preizkusa pritožbe izda sklep na podlagi 240. člena ZUP ali odločbo na podlagi 242. člena ZUP (glej sodbo Upravnega sodišča RS I U 1803/2013 z dne 6. 3. 2014).
UPRS Sklep III U 22/2019-7Upravno sodiščeUpravni oddelek05.02.2019lokalne volitve - rok za vložitev pritožbe - prepozna pritožbaV obravnavanem primeru je osemdnevni rok za vložitev pritožbe, vložene po 101. členu ZLV, potekel 15. 1. 2019. Ker jo je sodišče prejelo šele 16. 1. 2019, je prepozna, ne glede na to, da jo je pritožnik zadnji dan roka poslal priporočeno po pošti.
UPRS Sodba I U 765/2019-75Upravno sodiščeUpravni oddelek30.04.2020denacionalizacija - obnova postopka - predhodno vprašanje - zavrženje predloga za obnovo postopkaSodišče ugotavlja, da se je v dveh zadevah obravnavalo identično dejansko stanje, pri čemer so organi in sodišče v enem primeru šteli, da je dokazano, da je imenovani upravičenec do denacionalizacije, v drugem pa, da temu ni tako. Takšno odločanje ni razlog za obnovo in ni v nasprotju z zakonom, saj ZUP vezanost na dejansko stanje, ki ga je v končanem postopku ugotovil drug organ, določa le za obsodilno kazensko sodbo, ko je organ na tako sodbo vezan, če gre za vprašanje, ali sta podana kaznivo dejanje in storilčeva kazenska odgovornost (149. člen ZUP). Glede na navedeno je torej toženka ravnala pravilno, ko je presodila, da ne gre za predhodno vprašanje, ampak da tožnik dejansko zatrjuje nepravilno uporabo materialnega prava, kar pomeni, da okoliščina, na katero se predlog opira, ni verjetno izkazana, in je na podlagi drugega odstavka 267. člena ZUP predlog utemeljeno zavrgla.
UPRS Sklep III U 191/2018-3Upravno sodiščeUpravni oddelek31.01.2019vojni invalid - smrt tožeče stranke pred vložitvijo tožbe - sposobnost biti stranka v postopku - pravna sposobnost - tožba v upravnem sporu - zavrženje tožbeTožnik je umrl že pred vložitvijo tožbe, zato ne more biti stranka obravnavanega upravnega spora.
UPRS Sodba I U 799/2018-5Upravno sodiščeUpravni oddelek11.05.2018brezplačna pravna pomoč - nujna brezplačna pravna pomoč - pogoji za dodelitev nujne brezplačne pravne pomoči - rok za vložitev prošnjeTožnik je prošnjo za BPP pri nepristojnem organu vložil 12. 2. 2018, to je en dan pred iztekom roka za pritožbo, toženka pa jo je prejela 14. 2. 2018, to je po izteku roka za pritožbo, zato je tožnikovo prošnjo v obsegu dodelitve nujne BPP v obliki pravnega svetovanja in zastopanja za sestavo in vložitev pritožbe pravilno zavrgla na podlagi tretjega odstavka 36. člena ZBPP.

Izberi vse|Izvozi izbrane