Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 667cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OQ==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSM sklep I Cp 922/2011Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek28.06.2011ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – odmera takse – terjatve navadnih sospornikovTerjatve tožnikov, ki so navadni sosporniki, so samostojne in neodvisne druga od druge, zato je sodišče prve stopnje pravilno odmerilo sodno takso glede na vrednosti zahtevkov, ki jih tožniki uveljavljajo.
VSL sklep I Cpg 535/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.05.2011ugovor zoper plačilni nalog – sodna taksa za umik pritožbe– umik vlogeSodišče prve stopnje je sodno takso pravilno odmerilo v skladu s 6. odstavkom 34. člena ZST-1, ki določa, da se v primeru, ko se šteje vloga za umaknjeno, plača taksa, ki jo tarifni del ZST-1 določa za umik vloge. Le, če tarifni del ZST-1 takšne določbe nima, se plača 1/3 takse, ki je določena za postopek o vlogi. Ker ZST-1 v tarifnem delu določa višino takse v primeru, ko se postopek s pritožbo konča z umikom pritožbe, je sodišče prve stopnje sodno takso za umik pritožbe določilo pravilno.
VSM sklep Cp 387/97Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek04.04.1997mandatna tožba - plačilni nalog - pravni interes - izvršba na podlagi verodostojne listineNaknadno navajanje okoliščin, s katerimi tožeča stranka utemeljuje svoj pravni interes za izdajo plačilnega naloga, ne more spremeniti dejstva, da je bila mandatna tožba pomanjkljiva v trenutku, ko je sodišče odločalo o njej in jo je zato bilo potrebno zavreči. 
VSRS Sodba IV Ips 16/2015Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.04.2015bistvena kršitev določb postopka o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrškaČe policist, ki je zaznal prekršek, ni sam izdal plačilnega naloga in tudi ne gre za organizirano akcijo policistov, niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1 na podlagi osebne zaznave.
VSL sklep III Ip 2573/2014Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek20.08.2014prekinitev postopka – stečaj – sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – plačilni nalog – ugovorPravne posledice začetka stečajnega postopka so nastopile, ko je bil izvršilni postopek v fazi odločanja o ugovoru zoper kondemnatorni del sklepa o izvršbi, ki ima naravo plačilnega naloga, zato sodišče prve stopnje o prekinitvi izvršbe ni odločilo na podlagi 132. člena ZFPPIPP, ki opredeljuje vpliv začetka postopka zaradi insolventnosti na začete postopke izvršbe ali zavarovanja, temveč pravilno na podlagi 4. točke 1. odstavka 205. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.
VSL sklep I Cpg 843/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.05.2014ugovor zoper plačilni nalog - posebne takse - odmera takse - sklep o ustavitvi postopkaSklep o ustavitvi postopka, ki je izdan na podlagi domnevnega umika tožbe, predstavlja procesni in ne meritorni sklep. Zato je napačno nadaljnje razlogovanje, da takšen sklep predstavlja odločbo o glavni stvari. Odločanje o glavni stvari pomeni odločitev o zahtevku, v obravnavani zadevi pa prvostopenjsko sodišče ni odločalo o zahtevku, marveč je na podlagi zakonskih določb sankcioniralo procesno ravnanje pravdnih strank.
VSM sklep I Cp 886/2014Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek01.08.2014predhodna odredba - odločba domačega sodišča - nepravnomočen sklep o izvršbi - plačilni nalogV sodni praksi kljub (sedaj razveljavljenemu - kot bo obrazloženo v nadaljevanju) besedilu 1. točke prvega odstavka 258. člena ZIZ (1) ni bilo enotnega stališča, ali je kot odločbo domačega sodišča v smislu prvega odstavka 257. člena ZIZ šteti tudi neizvršljiv plačilni nalog in sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti katerima je bil vložen ugovor (2. Navedeno dilemo je razrešilo Ustavno sodišče z odločbo št. U-I-148/13-15 z dne 10. 7. 2014.
VSL sklep I Cpg 43/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.01.2014domneva umika pritožbe – odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog – rok za plačilo takseDokler o ugovoru ni odločeno, rok za plačilo takse še ni potekel.
VSL sodba II Cp 3452/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.02.2014zavarovanje AO plus – splošni pogoji – pojem vožnje vozila – namen vožnje - vezanost na plačilni nalogNamen AO-plus zavarovanja je, da je zavarovan voznik vozila za telesne poškodbe, ki jih utrpi v prometni nesreči pri vožnji. Vožnja pomeni upravljanje vozila. Samodejno premikanje vozila, brez volje in namena kogarkoli za to premikanje, ni vožnja vozila.
Sodba IV Ips 115/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.01.2014postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - organizirana akcija policistovPolicista, ki sta zaznala prekršek, nista izdala plačilnega naloga, v obravnavanem primeru pa tudi ne gre za organizirano akcijo policistov (enotno uradno dejanje, v katerem posameznega ravnanja policista ni mogoče ločevati od celote), zato niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1.
VSL sklep I Cpg 819/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.09.2013taksa za pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalogPritožba zoper sklep, s katerim je sodišče zavrnilo ugovor tožene stranke zoper plačilni nalog, ni posebej taksirana, ker pa tudi ni takse prosta, jo je sodišče prve stopnje skladno s tarifno število 30010 ZST-1 pravilno odmerilo v višini 33,00 EUR.
VSC sklep I Ip 293/2015Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek20.08.2015sodna taksa za ugovor po izteku roka - ugovor zoper plačilni nalogKer ZST-1 temelji na načelu sorazmernosti med višino sodne takse in storitvijo sodišča (za ugovor po izteku roka le presoja omejenih razlogov po 56. členu ZIZ), za katero je treba plačati sodno takso, se sodna taksa za ugovor po izteku roka odmeri po tar. št. 4022 v znesku 30,00 EUR.
VSL sklep I Cp 2391/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.10.2013ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – oprostitev plačila sodne takse – res iudicataPonovno odločanje o predlogu za taksno oprostitev, ki se nanaša na isti postopek, v katerem tožnica ni navedla novih, spremenjenih okoliščin, ni dovoljeno.
VSL sklep II Cp 2515/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.10.2013zavrženje pritožbe – pravni interes – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbePravni interes za pritožbo je procesna predpostavka za vsebinsko odločanje o pritožbi in ker je pritožnica v ugovornem postopku z ugovorom uspela, nima pravnega interesa za pritožbo zoper odločitev sodišča prve stopnje, zaradi česar se pritožba kot nedovoljena zavrže.
VSL sklep II Cp 2223/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.01.2012predlog za odlog plačila sodnih taks – izdaja plačilnega naloga – ugovor zoper plačilni nalogDokler ni odločeno o predlogu za odlog plačila sodnih taks do končne odločitve sodišča, je kljub obstoju taksne obveznosti, izdaja plačilnega naloga, v katerem je stranki naloženo plačilo sodne takse v določenem roku (torej pred končno odločitvijo o glavni stvari) pod grožnjo sankcij iz tretjega odstavka 105.a člena ZPP, preuranjena.
VSL sklep III Ip 1014/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek16.05.2012plačilo sodne takse – izterjava nadomestila preživnine – narava preživninske terjatve – ugovor zoper plačilni nalogV postopku za izterjavo nadomestila preživnine se taksa ne plača, saj ima nadomestilo preživnine naravo preživninske terjatve.
Sklep II DoR 328/2012Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.10.2012sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – osnova za izračun takseDoločba tretjega odstavka 18. člena ZST-1 določa, da če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodbija, se vzame kot osnova za plačilo takse za pravno sredstvo le vrednost izpodbijanega dela.
VSL sklep II Cp 4222/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.06.2012plačilo sodne takse – umik pritožbe – napačna vročitev sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalogKot izhaja iz podatkov v spisu je sodišče prve stopnje nalog za plačilo sodne takse po tar. št. 3/1 ZST-1 v znesku 854,18 EUR vročilo toženi stranki 25. 1. 2011, ta pa je pravočasno vložila ugovor zoper plačilni nalog. Sodišče prve stopnje je ugovor tožene stranke s sklepom z dne 5.4.2011 zavrnilo, vendar ga je pomotoma vročilo tožeči stranki. Sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog torej še ni pravnomočen, zato pogoji za nastop posledic iz tretjega odstavka 105.a člena ZPP niso izpolnjeni.
Sodba IV Ips 39/2012Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.06.2012plačilni nalog – kraj storitve prekrška – kršitev materialnih določb zakona – obstoj prekrška – opis prekrškaV opisu prekrška, v katerem je med drugim navedeno, da je storilec vozil v Ljubljani na lokaciji od Brdnikove do Večne poti, kjer je hitrost omejena na 40 km/h, je kraj storitve prekrška zadostno določen.
Sodba IV Ips 42/2011Vrhovno sodiščeKazenski oddelek14.07.2011hitri postopek - plačilni nalog - identiteta storilca - odgovornost lastnika vozila - možnost izjave o prekrškuZaznava kršitelja oziroma njegove identitete ni pogoj za izdajo plačilnega naloga. Zadostuje, da prekrškovni organ zazna kršitev, torej zakonske znake prekrška.

Izberi vse|Izvozi izbrane