Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9OA==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II Ips 53/99Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.1999ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor - zavrženje ugovora - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizijski razlogi kažejo, da toženec uveljavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 450. in naslednjimi členi ZPP. Toda domnevnih procesnih kršitev ni določno opredelil, niti ne navedel za utemeljitev revizije potrebnih trditev o procesnih kršitvah ali jih dokazno podprl (v smislu določila 387. člena ZPP).
Sodba III Ips 167/99Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek10.11.2000menica - menični plačilni nalog - ugovori iz temeljnega pravdnega razmerja - res iudicataČe tožbeni zahtevek v že pravnomočno razsojeni stvari temelji le na lastni menici, ne gre za že razsojeno stvar, če isti tožbeni zahtevek v drugem postopku temelji na klavzalnem pravnem poslu, saj gre za različna historična dogodka in različno dejansko podlago. Če sodišče v pravnomočno razsojeni (menični) zadevi obravnava in odloči o toženčevem ugovoru (subjektivnem), da ne obstoji direktno poslovno razmerje med strankama, to ne predstavlja odločanja o utemeljenosti tožbenega zahtevka na podlagi pravnega posla, (ki sicer ni predstavljal tožbene podlage), temveč le odločanje o utemeljenosti ugovora.
Sklep III Ips 48/2002Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek28.08.2002zahteva za varstvo zakonitosti - plačilni nalog - pojem verodostojne listine - zapadlost (odškodninske) terjatvePlačilni nalog lahko izda sodišče samo za zapadlo denarno terjatev, katere obstoj dokaže upnik z verodostojno listino. Takšna listina pa z vidika tožeče stranke ni faktura, ki jo je upnik tožeče stranke izdal slednji.
VSM sklep Cp 387/97Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek04.04.1997mandatna tožba - plačilni nalog - pravni interes - izvršba na podlagi verodostojne listineNaknadno navajanje okoliščin, s katerimi tožeča stranka utemeljuje svoj pravni interes za izdajo plačilnega naloga, ne more spremeniti dejstva, da je bila mandatna tožba pomanjkljiva v trenutku, ko je sodišče odločalo o njej in jo je zato bilo potrebno zavreči. 
VSL sklep Cpg 678/93Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek02.06.1993izvršba na podlagi verodostojne listine - sklep - ugovor - postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalogUpnikove pritožbene trditve, da je dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, neutemeljen, ne vplivajo na pravilnost sklepa, izdanega po 2. odst. 55.a člena ZIP. 
VSL sklep II Cpg 1013/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.01.2001verodostojna listina - listina - predlog za izvršbo - plačilni nalog - overovitev podpisa - začasna odredba - neznatna škodaPo zakonu overjena zasebna listina je verodostojna listina v smislu 23. čl. ZIZ samo, če je na listini overjen podpis zavezanca. Kot škodo, ki utegne nastati dolžniku z začasno odredbo, je treba razumeti vsako zmanjšanje premoženja ali preprečitev njegovega povečanja, ki bi ga utegnil dolžnik pretrpeti z izdajo začasne odredbe, četudi bi se morda pozneje izdaja le-te upravičila, ne pa samo kot pravno nedopustno škodo. 
VSL sodba II Cp 137/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.12.1999plačilni nalog - odločba o glavni stvari - obličnost avtorskih pogodb - honorar - odločanje po prostem preudarkuOb izdaji plačilnega naloga so bili podani zakoniti pogoji za njegovo izdajo (1. odstavek 446. člena ZPP), po ugovoru tožene stranke pa je sodišče prve stopnje pravilno meritorno odločalo o zahtevku. Temelj obveznosti ne more biti račun, temveč pogodba ali zakon. Honorar je plačilo, ki gre avtorju ne le na podlagi pogodbe, temveč že na podlagi samega zakona, kolikor z oblično pogodbo ni drugače dogovorjeno. Višino plačila je sodišče prve stopnje določilo ob uporabi določbe 223. člena ZPP. Pri tem je kot primerno merilo uporabilo znesek honorarja za avtorsko polo po prilogi k sporazumu o pravicah, obveznostih in odgovornosti založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju pogodb. Ali je tožena stranka podpisnica tega sporazuma ali ne, ni pomembno. Sodišče prve stopnje ga namreč ni uporabilo kot zavezujoč pravni vir. 
Sodba X Ips 907/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.02.2010prisilna izterjava denarnih kazni – plačilni nalog kot izvršilni naslov – potrdilo o izvršljivostiZa pravilno in zakonito uvedbo postopka prisilne izterjave denarne kazni je takrat veljavni ZDavP določal le, da je plačilni nalog opremljen s potrdilom o izvršljivosti.
Sklep I Up 53/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.03.2010pritožba - postulacijska sposobnost – pravniški državni izpit – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogPritožbo na Vrhovno sodišče po ZUS-1 lahko vloži le oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper nalog za plačilo sodne takse po ZST-1 , ni pritožbe.
Sklep I Up 423/2009Vrhovno sodiščeUpravni oddelek04.05.2010pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – napačen pravni poukPritožba zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje odločilo o ugovoru zoper plačilni nalog, ni dopustna.
VSK sklep I Ip 35/2010Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek16.03.2010plačilni nalog – vročitev – dokaznost vročitve – fikcija vročitve – umik ugovora – absolutna bistvena kršitev postopkaKer za zaključek, da je bila vročitev plačilnega naloga dolžnici, pravilno opravljena v spisu ni dokazne podpore, fikcija vročitve pisanja pa nastopi zgolj, če so okoliščine postopanja vročevalca iz obvestil jasno razvidne, sodišče prve stopnje tudi ne bi smelo šteti, da je ugovor umaknjen.
VSL sklep I Cpg 634/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.05.2010pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog – napačen pravni pouk – nedopustnost pritožbeZoper odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi ugovora ZST-1 ne predvideva pritožbe. Zato pritožba zoper tak sklep ni dopustna.
VSL sklep I Cpg 788/2009Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek02.10.2009prepozen predlog za odlog plačila sodne takse – nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalogZST-1 veže učinke sklepa o obročnem plačilu sodne takse le na tiste vloge, glede katerih je taksna obveznost nastala istega dne, ko je bila zahteva podana, ali pozneje. Dejstvo, da je tožeča stranka vložila ugovor zoper plačilni nalog, ne vpliva na vprašanje nastanka taksne obveznosti, pač pa na postopek izterjave sodne takse in na izvršljivost plačilnega naloga.
VSC sklep PRp 507/2009Višje sodišče v CeljuOddelek za prekrške05.02.2010plačilni nalog - zahteva za sodno varstvo - ustavitev postopka - pritožba državnega tožilcaKer so z odločbo Ustavnega sodišča RS, ki učinkuje od 29.12.2009, bile razveljavljene določbe Zakona o prekrških (ZP-1), ki so se nanašale na pritožbo državnega tožilca, pritožba državnega tožilca zoper sodbo o prekršku izdano v postopku z zahtevo za sodno varstvo ni (več) dovoljena.
Sklep I Up 39/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek01.03.2010pritožba – postulacija – pravniški državni izpit – dovoljenost pritožbe zoper sklep o ugovoru na plačilni nalogPritožbo v upravnem sporu vloži stranka sama ali njen zakoniti zastopnik, če imata opravljen pravniški državni izpit.
VSL sklep I Cp 3936/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.02.2010pravica do pritožbe - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogZST-1 ne omejuje pravice do pritožbe zoper sklep, ki ga izda sodišče prve stopnje o ugovoru zoper plačilni nalog, prav tako pa je ne omejuje niti ZST. Če pravica do pritožbe ni izrecno izključena, je treba šteti, da stranka to pravico ima.
VSL sklep I Cp 1666/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.06.2010pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog – pravica do pritožbe – zavrženje pritožbeZoper odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse ni dopustna pritožba.
Sklep X Ips 272/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.06.2010upravni spor - nedovoljena revizija - revizija zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - zavrženje revizijeRevizija zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodnih taks ni dovoljena, saj je revizija v skladu z določbami ZUS-1 zoper sklep dopuščena le v enem primeru, in sicer zoper sklep sodišča prve stopnje, s katerim je bila ugotovljena ničnost izpodbijanega upravnega akta po 68. členu istega zakona.
Sklep X Ips 283/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.06.2010revizija zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – procesne predpostavke - nedovoljena revizijaStranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep, vendar le v primeru, če je sodišče prve stopnje s tem sklepom ugotovilo ničnost izpodbijanega upravnega akta po 68. členu ZUS-1.
VSL sklep I Cpg 1057/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek22.12.2010plačilni nalog – nepravilna referenca – napaka sodišča – napaka na plačilnem nalogu – zamuda s plačilomTožeča stranka je izkazala, da plačilni nalog ni vseboval pravilnih podatkov glede reference, na katero bi se morala tožeča stranka pri nakazilu sklicevati, zaradi česar dolžnega zneska ni uspela pravočasno nakazati. Iz plačilnega naloga izhaja, da je kot referenca določena številka 408, kar pa ni dovolj, saj mora pred to številko nakazovalec navesti še številko 00, da je mogoče transakcijo dejansko izvesti.Glede na stroge posledice nepravočasnega plačila sodne takse, so sodišča prve stopnje dolžna v plačilnih nalogih, s katerimi pozivajo stranke na plačilo sodne takse, navesti pravilne podatke, na podlagi katerih bo možno opraviti plačilo.

Izberi vse|Izvozi izbrane