Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Nw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Cpg 507/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.05.2011odločba o odmeri sodne takse – plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pravna praznina – nedovoljeno pravno sredstvoZST-1 pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog ne ureja, smiselna uporaba določb ZPP pa ni možna. Gre za pravno praznino, ki je ni mogoče zapolniti z uporabo določb ZPP, in gre za situacijo, ko pritožba zoper izpodbijani sklep v tem postopku ni dovoljena.
VSL sklep II Cp 1510/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.07.2015plačilni nalog rok za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - pravica do pritožbe zoper sklep - ustavna pravica do pravnega sredstvaProti sklepu sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe.
VSL sodba in sklep III Cp 3114/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek02.12.2015predkupna pravica – kršitev predkupne pravice – ponudba – neenaki pogoji prodaje – nepremičnina – pritiklina – odmera sodne takse – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – pravnomočen plačilni nalogPonudba, ki je bila posredovana predkupnemu upravičencu, ni vsebovala seznama opreme poslovnega prostora, kar pa tudi ni potrebno. Nepremičnina se je prodajala obenem s pritiklinami – opremo in inventarjem. Pritikline pa delijo usodo glavne stvari (17. člen SPZ). Ponudba pa je tožeči stranki omogočala ogled lokala, ki se je prodajal. Tožeča stranka ponujene možnosti ni izkoristila. Pritožba po povedanem v delu, ki pravi, da bi moral biti v ponudbi opredeljen seznam opreme, osnovnih sredstev in inventarja, ni utemeljena.
VSL sklep I Ip 1503/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek22.06.2016ugovor zoper plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – ugovor zoper dražbeni razglas – sestava sodišča – strokovni sodelavec – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaNiti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog. Glede na navedeno izpodbijani sklep ni vmesni procesni niti ni v nobenem zakonu dano pooblastilo strokovnemu sodelavcu ali sodniškemu pomočniku za odločanje o tem vprašanju.ZST-1 predpisuje, da se v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo takse, razen če ta zakon ne določa drugače. Ker ZST-1 izrecno ne izključuje pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, pritožbe pa tudi ne izključujeta ZIZ in ZPP, je pritožba zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, dovoljena.Niti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o ugovoru zoper plačilni nalog, ZST-1 pa...
VSL sklep II Cp 54/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.06.2012pravica do pritožbe – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – odločba o odmeri sodne takse – vrednost spornega predmeta - postopek preverjanja vrednosti spornega predmetaZST-1 pritožbe zoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje odloči o ugovoru zoper plačilni nalog, ne ureja, smiselna uporaba določb ZPP pa ni možna. Gre za pravno praznino, ki je ni mogoče zapolniti z uporabo določb ZPP, in gre za situacijo, ko pritožba zoper izpodbijani sklep v tem postopku ni dovoljena. Vprašanja stvarne pristojnosti, višine taks in vrste postopka je treba čim hitreje razčistiti, zato je postopek preverjanja vrednosti spornega predmeta hiter in preprost. Zadostuje, da sodišče ugotovi sprejemljivo verjetno vrednost. Pri tem lahko uporabi tudi prosti preudarek.
VSL sklep II Cp 274/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.02.2013pravnomočnost - oprostitev plačila sodnih taks - ugovor zoper plačilni nalog - plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - ponoven predlog za oprostitev plačila sodnih taksKer je bilo o predlogu že pravnomočno odločeno, je sodišče prve stopnje upravičeno zavrglo ponoven predlog za oprostitev plačila sodnih taks, v katerem tožnica ne navaja nobenih spremenjenih okoliščin, ki bi jo upravičevali do oprostitve (odloga ali obročnega) plačila sodnih taks.
VSL Sklep II Cp 2335/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.12.2017ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora - predlog za oprostitev plačila sodne taksePritožnik je plačilni nalog za plačilo sodne takse prejel 15. 6. 2017, ugovor pa je vložil 30. 6. 2017, torej po preteku osemdnevnega roka.
VSL Sklep I Cp 1568/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.09.2019ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalog - fikcija vročitve - način vročanja, če ima stranka več pooblaščencevObvestilo je bilo v hišnem predalčniku puščeno 15. 4. 2019 (list. št. 48), zato se je petnajstdnevni rok za dvig pisanja iztekel 30. 4. 2019. To pomeni, da se je osemdnevni rok za ugovor zoper plačilni nalog iztekel 8. 5. 2019.
VSL Sklep I Cp 1702/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.09.2018pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnjen ugovor zoper plačilni nalog - ponovno vročanje - plačilni nalog - sodna taksa za pritožbo - sodna taksa za revizijo - vročanje plačilnega naloga(Pomotno) ponovno vročanje iste sodne odločbe ne more ustvariti nove taksne obveznosti. Ponovno vročanje tudi ne povzroči, da bi bili o isti stvari izdani dve odločbi, odločba je ena, ista, četudi (napačno) še enkrat vročena. To, da je na podlagi plačilnega naloga pritožnica po njegovi vročitvi plačala takso, ni razlog za njegovo razveljavitev. Zato je pravilno stališče sodišča prve stopnje, da ugovor zoper plačilni nalog ni utemeljen.
VSL Sklep II Cpg 693/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.09.2018odločitev o pravdnih stroških - stroški prevoda - potrebni stroški - odvetniški stroški - evropski plačilni nalog - absolutna izključitev pobotnega ugovora - ugovor zoper evropski plačilni nalog - sestava ugovora zoper evropski plačilni nalogOb odsotnosti pojasnil tožene stranke, po kakšnih merilih je odvetnik ovrednotil sestavo ugovora zoper evropski plačilni nalog, je sodišče prve stopnje pravilno ocenilo, da se stroški za ugovor zoper evropski plačilni nalog priznajo po tarifni številki 39/4 OT. Ugovor je bil vložen na obrazcu, ki ne vsebuje posebne obrazložitve, obrazec pa je bil toženi stranki vročen skupaj z izdanim evropskim plačilnim nalogom. Tudi 3. točka 16. člena Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog predvideva, da se v ugovoru izjavi le, da se zahtevku ugovarja, brez navedbe razlogov za ugovor. To pa pomeni, da ta storitev ni obsežna in strokovno zahtevna, zato je (lahko) primerljiva s sestavo kratkega dopisa. Tožena stranka je s tem, ko je v stroškovniku priglasila stroške prevajanja listin v končnem znesku, kot dokaz pa predložila račun, iz katerega je mogoče razbrati, na prevode katerih listin se...
VSL sklep II Cp 2125/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.09.2010sodne takse – pravica terjati plačilo sodne takse – opomin – sklep o odmeri sodne takse – izterjava sodne takse – uporaba ZST – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – rok za ugovor zoper plačilni nalog – osebno vročanje – vročanje s fikcijo – sprememba naslova tekom postopkaPresoja pravočasnosti ugovora zoper plačilni nalog.Sklep o odmeri sodne takse je v skladu z ZST ustrezen pravni naslov za postopanje po 29. členu ZST, kar pomeni, da sodišče po neuspešnem preteku 15-dnevnega roka za izpolnitev, v nadaljnjem 15-dnevnem roku sporoči neizpolnitev taksne obveznosti pristojnemu davčnemu uradu, naj takso prisilno izterja. Izdaja plačilnih nalogov zatorej po ZST ni predvidena niti potrebna.
VSL sklep I Ip 1015/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek13.05.2015plačilo sodne takse - procesna predpostavka - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pritožba - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takse - osebna vročitev - nepravilna vročitev - domneva umika ugovora zoper sklep o izvršbiPlačilni nalog in sklep o ugovoru zoper plačilni nalog v zvezi s sklepom višjega sodišča pomenijo celoto, zaradi česar je za vročitev vseh treba uporabiti določbo 142. člena ZPP o osebni vročitvi.
VSL Sklep I Cpg 374/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek15.05.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - vsebina plačilnega naloga - obrazloženost plačilnega naloga - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - sodna odločba - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaPlačilni nalog za plačilo sodne takse ni sodna odločba, zato pri njegovi obliki in vsebini ni mogoče izhajati iz zahtev ZPP po obrazložitvi sodbe ali sklepa. Sodna odločba je šele sklep, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog. Zato zatrjevanje, da je v zvezi s plačilnim nalogom z dne 27. 2. 2017 podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, po naravi stvari ni utemeljeno.
Sodba IV Ips 57/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.09.2008plačilni nalog – pogoji za izdajo plačilnega naloga – dokazni postopek – vročanje – osebno vročanjeČe je prekrškovni organ izvedel poseben postopek, s katerim se je ugotavljalo in zbiralo dokaze o tem, ali je bil storjen prekršek, niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga.
Sodba IV Ips 124/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek24.02.2009hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - neposredno ugotavljanje znakov prekrškaSeznanjanje z okoliščinami prekrška iz pripovedovanja prič pooblaščeni uradni osebi ne pomeni osebne zaznave prekrška; zato policist ne bi smel izdati plačilnega naloga, saj niso bili podani zakonski pogoji za njegovo izdajo.
Sodba IV Ips 7/2009Vrhovno sodiščeKazenski oddelek17.03.2009hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - sestavine plačilnega naloga - opis prekrškaZP-1, ki je veljal tudi v času storitve obravnavanih prekrškov, ne zahteva, da mora plačilni nalog (drugače kot odločba o prekršku - tretji odstavek 56. člena ZP-1) vsebovati opis prekrška že ob njegovi izdaji, temveč mora prekrškovni organ v skladu s šestim odstavkom 57. člena ZP-1 opis dejanskega stanja poleg ostalega predložiti sodišču v primeru, ko je zoper plačilni nalog vložena pravočasna in dovoljena zahteva za sodno varstvo.
Sodba I Up 655/2003Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.02.2005prekrški - postopek ugovora zoper plačilni nalog - pravočasnost vložitve ugovora - smiselna uporaba določb ZUPNa podlagi 7. odstavka 241. člena ZP se določbe ZUP uporabljajo smiselno. Glede na določbo 1. odstavka 68. člena ZUP ni pomembno, kdaj je ugovor, če je poslan po redni pošti, oddan na pošto, ampak kdaj je policijska postaja ugovor prejela.
Sodba I Up 370/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.02.2005prisilna izterjava denarne kazni - plačilni nalog mestnega redarstva - izvršilni naslov za uvedbo prisilne izterjavePlačilni nalog mestnega redarstva, ki je pravnomočen in izvršljiv, predstavlja za davčni organ izvršilni naslov za uvedbo prisilne izterjave.
Sodba IV Ips 79/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek31.01.2008plačilni nalog - odločanje prekrškovnega organa - reformatio in peius - zahteva za sodno varstvo - odločanje sodiščaPrekrškovni organ preizkusi plačilni nalog le v primeru, ko je zoper njega vložena zahteva za sodno varstvo in sicer le glede na navedbe zahteve, pri spremembi plačilnega naloga pa mora upoštevati prepoved reformatio in peius.
Sodba IV Ips 35/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek15.04.2008plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - neposredno ugotavljanje znakov prekrška - obremenitev vozila - skupna masa vozilaPojem osebna zaznava v smislu prvega odstavka 57. člena ZP-1 na splošno pomeni, da uradna oseba prekrškovnega organa prekršek neposredno zazna s svojimi čutili. Zaznavanje (branje) napisanih podatkov kot tudi miselni proces (seštevanje), ki ga opravi policist, sodijo v ta okvir, saj gre za neposredno ugotavljanje odločilnega dejstva in prekrška, brez drugih dokaznih sredstev.

Izberi vse|Izvozi izbrane