Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Ng==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Ip 5987/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek18.01.2012pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbeNovela ZST-1A, ki jo je glede na njeno končno določbo treba uporabiti v konkretnem primeru, sicer ni izrecno predvidela možnosti pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, vendar pa te pritožbe tudi ni izrecno izključila kot nedovoljene. Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki v primeru pravnih praznin v ZST-1 odkazuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, pa pritožbeno sodišče meni, da je pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena. Ker se vprašanje dovoljenosti konkretne pritožbe pojavlja v zvezi s taksno obveznostjo, ki je nastala v izvršilnem postopku, je namreč treba glede na določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 uporabiti določbe ZIZ, ta pa v prvem odstavku 9. člena načeloma dovoljuje pritožbo zoper vsak sklep, izdan na prvi...
VSL sklep EPVDp 69/2010Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške18.03.2010prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – plačilni nalog – vročanje – odklonitev sprejemaČe pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, se plačilni nalog izda in vroči kršitelju takoj na kraju samem. Če kršitelj noče sprejeti plačilnega naloga brez zakonitega razloga, se šteje vročitev za opravljeno, pooblaščena uradna oseba pa na plačilni nalog zapiše dan, uro in razlog odklonitve sprejema pisanja ter kraj, kjer se plačilni nalog pusti.
VSM sklep I Cp 1150/2012Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek11.02.2013ugovor zoper plačilni nalog – vštevanje taks – taksa za ponovno pritožboZST-1 v tretjem odstavku 18. člena določa, da se v primeru ko višje sodišče razveljavi odločbo nižjega sodišča (obravnavani primer), taksa, plačana za prejšnji postopek na nižji stopnji, všteje v takso za novi postopek na nižji stopnji. Resda je tožnik plačal sodno takso za prvo pritožbo, vendar se v skladu s citiranim členom všteva zgolj sodna taksa za postopek na nižji stopnji, ne pa tudi taksa za (ponovno vloženo) pravno sredstvo.
VSC sklep I Ip 490/2011Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek17.02.2012ugovor zoper plačilni nalog – plačilo sodne takse – odmera sodne takseSodišče prve stopnje je dolžnikov ugovor zoper plačilni nalog pravilno zavrnilo, saj dolžnik ni izkazal ugovorne navedbe, da je sodno takso plačal, prav tako pa je neutemeljeno navajal, da je sodna taksa za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, nepravilno odmerjena.
VSK sklep PRp 64/2012Višje sodišče v KopruOddelek za prekrške12.07.2012oprostitev sodne takse – plačilni nalog za plačilo sodne takseO obveznosti plačila sodne takse je bilo pravnomočno odločeno s sodbo Okrajnega sodišča v Kopru PR 1, v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru PRp 2. Pritožnik zato pritožbenih razlogov glede nemožnosti plačila sodne takse v tem postopku ne more uveljavljati več, pač pa je zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse v skladu z določbo petega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) dopustno vložiti ugovor le iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.
VSL sklep I Cp 28/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.04.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taks - brezposelnostBrezposelnosti, na katero se sklicuje tožnica, ni mogoče enačiti s prejemanjem denarne socialne pomoči v smislu določila petega odstavka 11. člena ZST-1
VSC Sklep III Cpg 182/2017Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek18.10.2017plačilni nalog - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listineGlede na specialne določbe ZFPPIPP sodišče prve stopnje v nadaljevanju postopka ne bi moglo odločati po pravilih za plačilni nalog, kajti v skladu s tretjim odstavkom 436. člena ZPP v odločbi o glavni stvari odloči, ali ostane plačilni nalog v celoti ali deloma v veljavi ali pa se razveljavi. Razveljavitev preostalega dela sklepa o izvršbi pomeni le, da bo sodišče odločilo o zahtevku z drugačnim izrekom.
VSC Sklep III Cpg 218/2017Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek06.12.2017določitev vrednosti spornega predmeta - odločitev o ugovoru zoper plačilni nalogZunaj primerov vprašanj o stvarni pristojnosti ali pravici do revizije je vrednost spornega predmeta irelevantna (ugotovitev vrednosti spornega predmeta ni namenjena izračunu sodne takse ali odvetniške nagrade). Sodišče prve stopnje bi se moralo ukvarjati z ugovornimi razlogi brez vezanosti na predhodni sklep o določitvi vrednostni spornega predmeta.
VSL sklep I Cp 3008/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.11.2014ugovor zoper plačilni nalog o odmeri sodne takse – ugovorni razlogiSodišče prve stopnje je v zavrnitvi ugovora tožečo stranko pravilno podučilo, da je mogoče vložiti ugovor le iz razloga že plačane sodne takse oz. njene napačne odmere.
VSL sklep II Cp 946/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.10.2013predlog za oprostitev plačila sodne takse – pravočasnost predloga - plačilni nalogDoločbo 13. člena ZST -1 je treba razlagati tako, da lahko stranka predlog za oprostitev plačila taks vloži še v roku, določenem v taksnem plačilnem nalogu.
VSL sklep I Cpg 290/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek29.03.2013ugovor zoper plačilni nalog – vrednost spornega predmeta -skrčenje tožbenega zahtevkaIzračun višine sodne takse glede na vrednost spornega predmeta.
VSL sklep PRp 347/2013Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške26.04.2013plačilni nalog – umik zahteve za sodno varstvo - izostanek z narokaIzostanek z naroka za zaslišanje storilca je upravičen le, če ga kot takega oceni sodišče na podlagi predloženih dokazil. Storilec, ki je vložil zahtevo za sodno varstvo, mora plačati globo v celoti (ne le polovico).
VSK Sklep Cpg 221/2017Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek16.03.2018ugovor zoper taksni plačilni nalog - prepoved reformatio in peiusNačelo prepovedi poslabšanja položaja pritožnika je po presoji pritožbenega sodišča potrebno ob smiselni uporabi določbe 359. člena ZPP (na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o sodnih taksah, ZST-1) uporabiti tudi pri presoji ugovora taksnega zavezanca o napačni odmeri sodne takse.
VSL Sklep II Cp 2286/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek28.12.2018rok za ugovor zoper plačilni nalog - iztek roka na sobotoČe bi rok, določen v sklepu sodišča, iztekel na soboto, ne more izteči prej, kot prvi naslednji delovni dan.
VSC Sklep II Kp 31673/2017Višje sodišče v CeljuKazenski oddelek19.03.2019plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor - relevantni ugovorni razlogiSodišče prve stopnje je namreč svojo odločitev o zavrnitvi ugovora pravilno oprlo na določilo prvega odstavka 34.a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki popolnoma jasno določa, da je ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse mogoče vložiti iz razlogov, da taksa obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da jo je sodišče napačno odmerilo, česar pa pritožnica v ugovoru niti ni zatrjevala.
VSL Sklep I Cp 146/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.06.2019plačilo sodne takse - rok za plačilo - plačilni nalog - umik pritožbeTožeča stranka v pritožbi priznava, da takse ni plačala v roku, ki je bil določen v plačilnem nalogu, zato je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom pravilno odločilo, da se šteje, da je tožba tožeče stranke umaknjena.
VSL Sklep II Cp 441/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.03.2019ugovor zoper plačilni nalog - vzpostavitev etažne lastnine - posamezni del stavbeSvoje pomisleke v zvezi z določitvijo posameznih delov (oziroma ugotovitvijo lastninske pravice na njih), bi moral predlagatelj uveljavljati s pritožbo zoper sklep o vzpostavitvi etažne lastnine na stavbi.
VSM Sklep II Kp 8618/2011Višje sodišče v MariboruKazenski oddelek08.01.2020pravočasnost predloga za oprostitev plačila sodne takse - pravnomočen plačilni nalogPredlog za oprostitev plačila sodne takse oziroma obsojenčev predlog za "odpis dolga sodnih stroškov" je obsojenec torej vložil več let prepozno.
VSL sklep I Cp 3971/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.02.2010sodne takse – plačilni nalog za plačilo sodnih taks – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe – ugovorni razlogiV skladu z določbo petega odstavka 34. člena ZST-1 je ugovor zoper plačilni nalog dopusten iz dveh razlogov, in sicer da je bila taksa že plačana ali da jo je sodišče že odmerilo.
VSL sklep I Cp 1578/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.06.2010odločba o odmeri sodne takse - plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pravna praznina – nedovoljeno pravno sredstvoPlačilni nalog ni odločba.ZST-1 pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilno nalog ne ureja, smiselna uporaba določb ZPP pa ni možna. Gre za pravno praznino, ki je ni mogoče zapolniti z uporabo določb ZPP, in gre za situacijo, ko pritožba zoper izpodbijani sklep v tem postopku ni dovoljena. Slednja ugotovitev pa je v smislu 1. odstavka 363. člena ZPP narekovala zavrženje pritožbe tožeče stranke kot nedovoljenega pravnega sredstva.

Izberi vse|Izvozi izbrane