<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 33/2008
ECLI:SI:VSRS:2008:IV.IPS.33.2008

Evidenčna številka:VS2004228
Datum odločbe:20.05.2008
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - neposredno ugotavljanje znakov prekrška

Jedro

Zbiranje izjav prič ne predstavlja neposredne zaznave prekrška kot pogoja za izdajo plačilnega naloga.

Izrek

Zahtevi vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti se ugodi tako, da se sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24.9.2007 in plačilna naloga Policijske postaje L.V. razveljavijo ter se zadeva vrne prekrškovnemu organu v novo odločanje.

Obrazložitev

A.

1. Okrajno sodišče v Ljubljani je s sodbo z dne 24.9.2007 zavrnilo zahtevo za sodno varstvo pravne osebe G.d.o.o. (v nadaljevanju pravna oseba) in odgovorne osebe pravne osebe D.G. (v nadaljevanju odgovorna oseba) zoper plačilna naloga Policijske postaje L.V. (v nadaljevanju plačilna naloga), izdanima zaradi prekrškov po 3. točki prvega odstavka 16. člena in tretjem odstavku 16. člena ZOPA, ker je bila v gostinskem lokalu K. dne 11.12.2005 ob 00.45 uri prodana alkoholna pijača že vinjenemu N.Š. Pravni osebi je bila izrečena globa 2.086,46 eurov, odgovorni osebi globa 417,29 eurov.

2. V zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovni državni tožilec uveljavlja kršitev prvega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (ZP-1), zaradi neobstoja pogojev za izdajo plačilnega naloga, v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1. Pravni in odgovorni osebi plačilni nalog ne bi smel biti izdan v hitrem postopku, saj niso bili izpolnjeni pogoji za njegovo izdajo iz prvega odstavka 57. člena ZP-1. Ni šlo namreč za osebno zaznavo prekrška, niti za ugotovitev prekrška z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Policist je kršitev ugotovil posredno z zbiranjem izjav prič in ne z neposredno zaznavo. Kršitev zakona v obliki izdaje plačilnega naloga namesto odločbe o prekršku vpliva na količino in kakovost informacij o prekršku, s katerimi razpolaga kršitelj ob vložitvi zahteve za sodno varstvo, saj plačilni nalog nima obrazložitve. Odsotnost razlogov, ki utemeljujejo kršiteljevo odgovornost za prekršek in izrek ustrezne sankcije, ključno vpliva na njegovo pravico, da se izjavi o prekršku, zato je potrebno kršitev prvega odstavka 57. člena ZP-1 preizkusiti z vidika kršitve pravice do izjave iz 2. alineje 62. člena ZP-1. Nadalje uveljavlja kršitev prvega odstavka 65. člena ZP-1 v povezavi z 8. točko prvega odstavka 155. člena ZP-1, ker sodba nima razlogov o uveljavljenih kršitvah; kršitev osme točke prvega odstavka 155. člena ZP-1, ker sodba nima razlogov o zavrnitvi dokazov; kršitev 13., 14. in 15. člena ZP-1 ter določb 16. člena ZOPA v zvezi s 1. točko 156. člena ZP-1 (kršitev materialnih določb ZP-1 in ZOPA) in v zvezi z osmo točko prvega odstavka 155. člena ZP-1 (sodba nima razlogov o pravnem temelju odgovornosti pravne osebe in odgovorne osebe); kršitev določb 65. člena ZP-1 v povezavi z določbami 22. in 25. člena Ustave RS (pravica do sodnega varstva in pravnega sredstva), ker se v sodnem spisu nahajata le prazna obrazca plačilnih nalogov, ki naj bi bila izdana pravni in odgovorni osebi, s serijskimi številkami, na katere se sklicuje sodišče; in nazadnje uveljavlja precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev in kršitev enakega varstva pravic posameznika iz določbe 22. člena Ustave RS, zaradi nerazumne dokazne ocene sodišča o obstoju znakov prekrška (prodaja pijače v lokalu in vinjenost osebe ob nakupu), sprejete na podlagi izpovedbe policista. Glede na vse navedeno Vrhovnemu sodišču predlaga, da razveljavi predmetno sodbo in oba plačilna naloga ter zadevo vrne v ponovno odločanje prekrškovnemu organu.

3. Zahteva vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti, ki je bila na podlagi 171. člena ZP-1 v zvezi z drugim odstavkom 423. člena Zakona o kazenskem postopku poslana storilcu prekrška, ki nanjo ni odgovoril.

B.

4. Vrhovni državni tožilec v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavlja kršitev prvega odstavka 57. člena ZP-1, po katerem se plačilni nalog izda in vroči kršitelju na kraju prekrška, če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav. Prekrška po 3. točki prvega odstavka 16. člena in tretjem odstavku 16. člena ZOPA storita pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki prodajata alkoholne pijače osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Pojem osebna zaznava v veljavni zakonodaji s področja prekrškov ni izrecno urejen. Na splošno pomeni, da uradna oseba prekrškovnega organa prekršek neposredno zazna s svojimi čutili.(1) Z novelo ZP-1D z dne 10.11.2006 je bila kasneje uvedena razmejitev med pojmoma osebna zaznava (prvi odstavek 57. člena) in osebna ugotovitev (57. a člen), ki je širši pojem in se nanaša na primere, ko uradna oseba kršitev zazna posredno, z zbiranjem podatkov, izjav in z drugimi podobnimi dokaznimi sredstvi, ne pa neposredno s svojimi čutili.

5. Navedeno pomeni, da je v primeru prekrškov po 3. točki prvega odstavka 16. člena in tretjem odstavku 16. člena ZOPA podano dokazno pravilo, da je za ugotavljanje prodaje alkoholne pijače osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola, ki predstavljajo zakonski znak prekrška in s tem odločilno dejstvo, obvezna osebna zaznava (s svojimi čutili), saj navedenega namreč ni mogoče neposredno ugotoviti tudi na druge načine. Zbiranje izjav prič in ugotovitev vinjenosti N.Š. nikakor ne predstavljata neposredne zaznave očitane kršitve - prodaje pijače osebi, ki kaže očitne znake opitosti od alkohola, ampak le posredno sklepanje.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnih nalogov iz prvega odstavka 57. člena ZP-1, saj prekrškovni organ očitanih prekrškov ni osebno zaznal. S tem je podana kršitev prvega odstavka 57. člena ZP-1 v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1, saj plačilni nalog, izdan po 57. člena ZP-1 nima obrazložitve in zato storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku.

7. Glede na to, da je Vrhovno sodišče ugodilo zahtevi na podlagi kršitve prvega odstavka 57. člena ZP-1 v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1, ostalih uveljavljenih kršitev ni presojalo. -----Op.št.(1):Poročevalec DZ, št. 83/2006 (obrazložitev k 4. členu novele ZP-1D).


Zveza:

ZP-1 člen 57, 62, 62/1-2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjI2OA==