Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9NA==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Ip 859/2010Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek07.07.2010taksa – plačilni nalog – sklep o ugovoru – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbe – napačen pravni poukSklep o ugovoru zoper plačilni nalog ni končna odločba. V primeru, da taksa ne bo (bi bila) plačana, bo (bi) sodišče prve stopnje štelo ugovor za umaknjen, dolžnik pa bo (bi), v okviru pravnih sredstev zoper ta sklep, lahko uveljavljal pritožbene razloge glede pravilnosti odločitve o ugovoru zoper plačilni nalog.
VSL sklep I Cp 3281/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.11.2012ugovor zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – pravno sredstvoZST-1 ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave uresničuje tako, da ima stranka možnost vložitve ugovora zoper plačilni nalog. O njem odloča sodišče prve stopnje. Takšna ureditev pravnega sredstva v postopku izdaje taksnega naloga je razumna in v skladu z (ne)kompleksnostjo same odločitve. Prav tako je razumna odločitev zakonodajalca, da za odločanje o pritožbi pooblasti sodišče prve stopnje samo. Razlaga, da bi poleg ugovora stranka imela še eno, dodatno pravno sredstvo (to je pritožbo zoper sklep o ugovoru), bi bila nerazumna in zanjo tudi ni pravne podlage. Pravne podlage ne nudi niti splošna določba ZPP iz 363. člena. Za izdajo taksnega naloga namreč veljajo specialne določbe ZST-1.
VSL sklep II Cp 1019/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.04.2013oprostitev plačila sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog pred odločitvijo o taksni oprostitviSodišče prve stopnje je o ugovoru tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 preuranjen.
VSL Sklep I Cp 2437/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.11.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - pravica do pravnega sredstva - zavrženje pritožbePlačilna naloga za plačilo sodne takse z dne 15. 9. 2017 kot dolžnika za njeno plačilo omenjata (zgolj) toženca. Posledično se tudi izpodbijani sklep, s katerim sta bila ugovora zoper omenjena plačilna naloga zavrnjena, nanaša le nanj. Ker zato R. H. zoper tak sklep nima pravice do pravnega sredstva, je bilo potrebno glede nje pritožbo zavreči.
VSL Sklep I Cp 1679/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.11.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - neupoštevni ugovorni razlogiSodišče prve stopnje je pravilno navedlo, da je zoper plačilni nalog mogoče vložiti ugovor iz razloga, da je bila dolgovana taksa že plačana, da je taksa odmerjena napačno ali da taksna obveznost ni nastala (prvi odstavek 34.a člena ZST-1). Sodišče je nadalje pravilno navedlo, da je ugovor neutemeljen, saj nalog za plačilo sodne takse temelji na izdanem in 4. 5. 2016 pravnomočnem dodatnem sklepu o dedovanju III D 435/2001 z dne 25. 11. 2015. Da bi bila taksa že plačana ali odmerjena napačno, pritožnica v ugovoru ni zatrjevala.
VSL sklep I Ip 315/2017Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek28.02.2017sodna taksa za vlogo, ki šteje za umaknjeno – nov plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalogV skladu s četrtim odstavkom 34. člena ZST-1 se za vlogo, ki se šteje za umaknjeno, plača tretjina takse za postopek o vlogi in sodišče v takšnem primeru pošlje taksnemu zavezancu nov plačilni nalog. Vendar ta določba velja le, če stranka sodne takse za vlogo sploh ni plačala. Kako ravna sodišče, ko je bila sodna taksa za postopek o vlogi deloma plačana ali ko je bila plačana brez ustrezne reference in se je zato štela za neplačano, ureja peti odstavek 34. člena ZST-1. V takšnem primeru se taksa iz četrtega odstavka tega člena plača iz takse, ki je bila plačana za postopek o vlogi, pri čemer se izda nov plačilni nalog le, če je bila taksa deloma plačana in jo je treba doplačati. Če se šteje za neplačano, ker ni bila plačana z ustrezno referenco, velja, da se tretjina takse plača iz takse, ki je bila dejansko plačana, in v tem primeru novega plačilnega naloga sodišče ne izda.
VSL Sklep I Cpg 493/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.08.2019ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedežaKadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu. Zato v zvezi z vročanjem plačilnega naloga ni pomembno, da je tožena stranka v vmesnem obdobju, ki ga v pritožbi niti ni konkretizirala, spremenila sedež.
VSL sklep I Cp 1899/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.07.2015pravica do pravnega sredstva – ugovor zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – zavrženje pritožbeZoper sklep sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe.
VSC sklep Cpg 10/2014Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek12.02.2014ugovor zoper plačilni nalog - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru - taksna obveznostKer gre tako v postopku za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks (za katerega je v četrtem odstavku 10. člena ZST-1 izrecno predvideno, da se tudi za pritožbo zoper sklep o takšnem predlogu sodna taksa ne plača), kot tudi v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse, za odločanje o tem, ali bo stranka dolžna plačati sodno takso, ni nobenega razumnega razloga, da bi se štelo, da obstaja taksna obveznost za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.
VSL sklep I Cp 1737/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.06.2013zavrženje pritožbe – pravni interes – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – odmera sodne takse – premoženjsko stanjeTožnica je dosegla zahtevano sodno varstvo, zato nima pravnega interesa za pritožbo. Če pravni interes ni podan, vsebinsko obravnavanje pritožbe ni dovoljeno.Sodišče prve stopnje se pri odločanju o tožničinem ugovoru zoper plačilni nalog ni bilo dolžno in se tudi ni smelo ukvarjati s tožničinim premoženjskim stanjem.
VSL Sklep II Cp 836/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.04.2018ugovor zoper plačilni nalog - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takse - nastanek taksne obveznostiUgovor zoper plačilni nalog je dopusten le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksna obveznost že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (prvi odstavek 34. člena ZST-1). Pritožnik je ugovarjal, da taksna obveznost še ni nastala, ker se je zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za oprostitev oziroma za obročno plačilo sodne takse pravočasno pritožil. Ker trditev o vložitvi pritožbe ni dokazal, je bil njegov ugovor pravilno zavrnjen.
VSL Sklep II Cp 849/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.06.2018delna oprostitev plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - nov plačilni nalogIz podatkov spisa izhaja, da so bili tožniki pozvani za plačilo takse za postopek o pritožbi zgolj za podredni tožbeni zahtevek v višini 1.955,00 EUR, ne pa tudi za takso za postopek o pritožbi zoper primarni tožbeni zahtevek v višini 5.865,00 EUR. Navedena okoliščina pa v ničemer ne vpliva na pravilnost izpodbijanega sklepa, v katerem je prvostopenjsko sodišče pravilno upoštevalo zneske sodne takse za postopek o pritožbi tako glede odločitve o primarnem kot tudi podrednem tožbenem zahtevku. Pravilno je tudi odločilo, da se tožnike delno oprosti plačila sodne takse in določilo obročno plačilo. Če tožniki menijo, da bi moralo sodišče o plačilu preostalega zneska sodnih taks izdati nov plačilni nalog, pa je ta tako ali tako predviden z določbami drugega odstavka 14.a člena ZST-1, ki določa, da v primeru delne oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks, pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, za katerega smiselno velja prvi...
VSK Sklep Cpg 146/2019Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek27.09.2019Uredba ES št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog - ugovor zoper evropski plačilni nalogDržava članica izvora pomeni namreč tisto državo članico, v kateri se izda evropski plačilni nalog (1. točka 5. člena Uredbe).
VSK Sklep II Ip 417/2018Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek10.01.2019evropski plačilni nalog - Uredba ES št. 1896/2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog - nedovoljene pritožbene novoteIzvršljiv evropski plačilni nalog se v skladu s členom 19 Uredbe prizna in izvrši v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez vsake možnosti ugovora njegovemu priznanju (odprava eksekvatur). Morebitne napake v zvezi z vročitvijo evropskega plačilnega naloga (oz. nevročitev plačilnega naloga) lahko zato dolžnik v skladu z določili Uredbe graja zgolj pred sodiščem države članice izvora evropskega plačilnega naloga.
VSL Sklep II Cpg 569/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.11.2018napoved pritožbe - sodna taksa za napoved pritožbe - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalogSodišče prve stopnje je upoštevaje, da iz priloge 1 ZST-1 izhaja, da znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega predmeta do 2.500,00 EUR 60,00 EUR (16. člen ZST-1), pravilno odmerilo sodno takso za napoved pritožbe zoper sodbo. Zato tožena stranka zgolj s pavšalnimi pritožbenimi navedbami, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, in da je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka, ne more biti uspešna.
VSRS Sklep I Up 124/2019Vrhovno sodiščeUpravni oddelek17.09.2019plačilni nalog za plačilo sodne takse - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - poslanska skupina - taksna oprostitev na podlagi zakonaZa presojo pravočasnosti ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse ni odločilno, ali je poslanska skupina na podlagi zakona oproščena plačila sodnih taks, ampak le, ali je ugovor, v katerem je to zatrjevala, vložila v zakonsko predpisanem roku. Ker ga ni, procesna predpostavka za vsebinsko obravnavo ugovora ni bila izpolnjena. Zakonska oprostitev plačila sodnih taks za določene osebe je ovira za naložitev taksne obveznosti in kot taka sodi v sfero razloga (in njegove konkretizacije), zaradi katerega lahko stranka vloži ugovor.
Sodba I Up 894/2002Vrhovno sodiščeUpravni oddelek05.04.2005prometni prekršek - prisilna izterjava denarne kazni - izvršilni naslov - plačilni nalogPlačilni nalog je izvršilni naslov v smislu ureditve 4. odstavka 44. člena Zakona o davčnem postopku, če ima potrdilo o izvršljivosti, ki ga izda organ, ki je odločil o obveznosti.
Sodba IV Ips 33/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek20.05.2008plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - neposredno ugotavljanje znakov prekrškaZbiranje izjav prič ne predstavlja neposredne zaznave prekrška kot pogoja za izdajo plačilnega naloga.
Sodba IV Ips 8/2005Vrhovno sodiščeKazenski oddelek30.11.2006postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrška - razlaga zakonaZa izdajo plačilnega naloga ni pooblaščen le tisti policist, ki dejansko neposredno, osebno zazna prekršek, temveč vsak, ki sodeluje pri odkritju prekrška v okviru organizirane akcije več policistov.
Sodba IV Ips 78/2007Vrhovno sodiščeKazenski oddelek15.04.2008postopek pred prekrškovnim organom - plačilni nalog - posebni primeri plačilnega nalogaMožnost izdaje posebnega plačilnega naloga ne preprečuje, da bi se o prekrških s področij, navedenih v prvem odstavku 57. a člena ZP-1, odločalo s plačilnim nalogom po prvem odstavku 57. člena ZP-1, če so za to izpolnjeni v tem členu določeni zakonski pogoji.

Izberi vse|Izvozi izbrane