Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 667cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba IV Ips 30/2013Vrhovno sodiščeKazenski oddelek16.04.2013postopek o prekršku - plačilni nalog - osebna zaznava prekrškaČe policist, ki je zaznal prekršek, ni izdal sam plačilnega naloga in tudi ne gre za organizirano akcijo policistov, niso izpolnjeni pogoji za izdajo plačilnega naloga po 57. členu ZP-1 na podlagi osebne zaznave.
VSL sklep Cpg 1661/93Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek01.12.1993tožba - menični plačilni nalog - pravni interesTožnik nima pravnega interesa za vložitev mandatne tožbe, torej tožbe s predlogom za izdajo meničnega plačilnega naloga, ker lahko vloži izvršbo na podlagi verodostojne listine v smislu 21. člena ZIP. Ugovor zoper izdani sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine menice s protestom vloži dolžnik v roku treh dni v smislu prvega odstavka 55. člena ZIP.
VSM sklep I Ip 29/2017Višje sodišče v MariboruIzvršilni oddelek15.02.2017ugovor zoper plačilni nalog - pristojnost izdaje plačilnega nalogaZST-1 kot specialni predpis v 34. členu sicer izrecno ne predpisuje, kdo izda plačilni nalog. Vendar iz določbe drugega in tretjega odstavka 34.a člena ZST-1, ki predpisuje postopanje osebe, katera je izdala plačilni nalog v primeru vloženega ugovora, jasno izhaja, da pooblastilo za izdajo plačilnega naloga nima izključno sodnik, temveč tudi druge osebe.
VSK sklep II Ip 393/2016Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek08.11.2016izvršiljivi evropski plačilni nalog - zakonske zamudne obrestiEvropski plačlni nalog, izdan na standardnem obrazcu E, ne vsebuje rubrike za zahtevek iz naslova (zakonskih) zamudnih obresti, pri čemer pa to rubriko vsebuje vloga za evropski plačilni nalog, predložena na standardnem obrazcu A, kot je določeno v prilogi I Uredbe (1. in 2. točka 7. člena Uredbe). Ravno zaradi tega se evropski plačilni nalog (izdan na standardnem obrazcu E) izda skupaj s kopijo obrazca za vlogo (predloženo na standardnem obrazcu A), kot to predpisuje 2. točka 12. člena Uredbe.
VSL Sklep II Cp 117/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.05.2017ugovor zoper plačilni nalog - zakonske predpostavkeZavezanka za plačilo sodne takse ni navajala v ugovoru zoper plačilni nalog razlogov iz prvega odstavka 34.a člena ZST-1, zato je sodišče utemeljeno zavrnilo njen ugovor.
VSL Sklep I Cpg 1070/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek29.11.2017ugovor zoper plačilni nalog - pristojnost za odločanjeSodišče, ki je izdalo plačilni nalog, zoper katerega je tožeča stranka ugovarjala, je pristojno tudi za odločanje o ugovoru.
VSL Sklep II Cp 1738/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.09.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrženje ugovora zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - štetje rokov - iztek roka na sobotoTožnici je bil plačilni nalog vročen 1. 6. 2018, zato bi 8-dnevni rok res iztekel 9. 6., kot to ugotavlja sodišče prve stopnje, vendar pa, ker je bil ta dan sobota, rok ne more izteči prej, kot prvi naslednji delovni dan, to pa je bilo v ponedeljek, 11. 6. 2018.
VSL Sklep I Cp 1376/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.08.2019plačilo sodne takse - plačilni nalog - sodna poravnavaV sklenjeni sodni poravnavi dogovora o stroških predmetnega postopka ni bilo, zaradi česar je potrebno dati prednost določilu 159. člena ZPP, ki določa, da vsaka stranka krije svoje stroške, če se pravda konča s sodno poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi ugodilo in sklep sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je ugovoru prvega toženca zoper plačilni nalog z dne 25. 3. 2019 ugodilo in plačilni nalog v tem delu razveljavilo.
VSL Sklep I Cpg 660/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek14.11.2019zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - umik pritožbeKer je pritožbeno sodišče umik pritožbe prejelo pred odločanjem v pritožbenem postopku, je ugotovilo njen umik.
VSL Sklep I Cp 2037/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.11.2019plačilni nalog - vročitev plačilnega naloga - fikcija vročitve - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogKer neposredna vročitev plačilnega naloga ni bila mogoča, se je osebna vročitev opravila tako, da je vročevalec pisanje izročil pošti, v predlagateljevem hišnem predalčniku pa pustil obvestilo, v katerem je navedel, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti (prvi in tretji odstavek 142. člena ZPP). Ker predlagatelj pisanja v navedenem roku ni dvignil, se šteje, da je bila vročitev opravljena s potekom tega roka, kar v obravnavanem primeru pomeni 29. 5. 2019. Naslednjega dne je tako začel teči 8-dnevni ugovor, ki se je iztekel 6. 6. 2019, predlagatelj pa je ugovor zoper plačilni nalog vložil 11. 6. 2019 oziroma prepozno. Sodišče prve stopnje je zato njegov ugovor pravilno zavrglo.
VSL Sklep II Cp 2065/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.11.2019sodna taksa za umik tožbe - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogOsemdnevni rok za vložitev ugovora (prvi odstavek 34.a člena ZST-1) se je iztekel dne 11. 10. 2019, tožnik pa je ugovor vložil priporočeno po pošti dne 15. 10. 2019, kar je po preteku zakonskega roka za njegovo vložitev. Pravilno in zakonito je zato sodišče prve stopnje ugovor kot prepozen zavrglo (tretji odstavek 34.a člena ZST-1).
VSL sklep I Cp 648/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.05.2010sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogOd 1.10.2008, ko sta stopila v veljavo ZST-1 in ZPP-D, zakonska ureditev ne dopušča pritožbe zoper sklep, s katerim prvostopenjsko sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog.
VSL sklep II Cp 1294/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek02.06.2010sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogPritožba proti sklepu, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper taksni nalog, ni dovoljena.
VSL sklep PRp 193/2010Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške18.02.2010nedovoljena pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – plačilni nalog za plačilo sodne takseStorilec nima pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je sodišče zavrnilo ali zavrglo njegov ugovor, ki ga je vložil zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.
VSL sklep I Cp 1899/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.07.2015pravica do pravnega sredstva – ugovor zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – zavrženje pritožbeZoper sklep sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe.
VSL sklep II Cpg 399/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek30.03.2015oprostitev plačila sodnih taks – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog - omejitev ugovornih razlogov - pritožba zoper sklep o umiku napovedi pritožbeKer je plačilni nalog vseboval pravni pouk, da je zoper njega dopustno v osmih dneh vložiti ugovor iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo, a se pritožnica tega ni poslužila, z očitki sodišču prve stopnje o samovoljnem predrugačenju predhodnih odločitev in zahtevi po ugotovitvi o preplačilu ne more uspeti. Ker je plačilni nalog ob izostalem ugovoru postal pravnomočen, pa je toženkin pritožbeni ugovor o njegovem preplačilu neutemeljen, sploh pa tega nebi mogla uveljavljati v pritožbi zoper sklep o umiku pravnega sredstva.
VSL sklep I Ip 859/2010Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek07.07.2010taksa – plačilni nalog – sklep o ugovoru – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbe – napačen pravni poukSklep o ugovoru zoper plačilni nalog ni končna odločba. V primeru, da taksa ne bo (bi bila) plačana, bo (bi) sodišče prve stopnje štelo ugovor za umaknjen, dolžnik pa bo (bi), v okviru pravnih sredstev zoper ta sklep, lahko uveljavljal pritožbene razloge glede pravilnosti odločitve o ugovoru zoper plačilni nalog.
VSL sklep II Cp 1019/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.04.2013oprostitev plačila sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – odločanje o ugovoru zoper plačilni nalog pred odločitvijo o taksni oprostitviSodišče prve stopnje je o ugovoru tožnice zoper plačilni nalog z dne 30. 1. 2013 za plačilo takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odločalo še preden je odločilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 6. 12. 2012. Ker je obstoj obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka odvisen od vprašanja, ali je tožnica oproščena sodnih taks, je plačilni nalog za pritožbo z dne 20. 1. 2013 preuranjen.
VSL sklep I Cp 3281/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.11.2012ugovor zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – pravno sredstvoZST-1 ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave uresničuje tako, da ima stranka možnost vložitve ugovora zoper plačilni nalog. O njem odloča sodišče prve stopnje. Takšna ureditev pravnega sredstva v postopku izdaje taksnega naloga je razumna in v skladu z (ne)kompleksnostjo same odločitve. Prav tako je razumna odločitev zakonodajalca, da za odločanje o pritožbi pooblasti sodišče prve stopnje samo. Razlaga, da bi poleg ugovora stranka imela še eno, dodatno pravno sredstvo (to je pritožbo zoper sklep o ugovoru), bi bila nerazumna in zanjo tudi ni pravne podlage. Pravne podlage ne nudi niti splošna določba ZPP iz 363. člena. Za izdajo taksnega naloga namreč veljajo specialne določbe ZST-1.
VSC sklep Cpg 10/2014Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek12.02.2014ugovor zoper plačilni nalog - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru - taksna obveznostKer gre tako v postopku za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks (za katerega je v četrtem odstavku 10. člena ZST-1 izrecno predvideno, da se tudi za pritožbo zoper sklep o takšnem predlogu sodna taksa ne plača), kot tudi v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse, za odločanje o tem, ali bo stranka dolžna plačati sodno takso, ni nobenega razumnega razloga, da bi se štelo, da obstaja taksna obveznost za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse.

Izberi vse|Izvozi izbrane