<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Izvršilni oddelek

VSM sklep I Ip 29/2017
ECLI:SI:VSMB:2017:I.IP.29.2017

Evidenčna številka:VSM0023339
Datum odločbe:15.02.2017
Senat, sodnik posameznik:mag. Karolina Peserl
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - pristojnost izdaje plačilnega naloga

Jedro

ZST-1 kot specialni predpis v 34. členu sicer izrecno ne predpisuje, kdo izda plačilni nalog. Vendar iz določbe drugega in tretjega odstavka 34.a člena ZST-1, ki predpisuje postopanje osebe, katera je izdala plačilni nalog v primeru vloženega ugovora, jasno izhaja, da pooblastilo za izdajo plačilnega naloga nima izključno sodnik, temveč tudi druge osebe.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugovor dolžnice zoper plačilni nalog.

2. Proti odločitvi se pritožuje dolžnica. Smiselno predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in obravnavo ugovora ter razveljavitev sklepa o izvršbi in zavrženje predloga za izvršbo. Z navedbami, da z upnikom poslovno ne sodeluje, prereka obstoj terjatve ter zatrjuje nezakonitost postopka. Oporeka pristojnost sodniški pomočnici za odmero sodne takse. Po mnenju dolžnice je ta zato napačno odmerjena. Trdi, da izvršbe ni mogoče delno ustaviti, kar pomeni, da je nadaljevanje v nasprotju z zakonom. Prereka aktivno legitimacijo in tudi, da niso izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 24. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Navaja, da je pogodba o najemu mobilne številke v nasprotju z direktivo 92/13/EGS, ter da jo bo izpodbijala pred evropskim sodiščem. Uveljavlja zastaranje terjatve. Očita, da je odredba za predložitev seznama premoženja izdana nezakonito in nepravilno.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ugovor dolžnice zoper plačilni nalog z dne 28. 11. 2016. Z njim je dolžnici odmerilo plačilo sodne takse za ugovor po izteku roka z dne 23. 11. 2016, in sicer po tarif. št. 4022 Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) v višini 30,00 EUR.

5. Odločilno za presojo izpodbijanega sklepa je, ali obstaja taksna obveznost za dolžničino vlogo, ali jo je sodišče s plačilnim nalogom odmerilo v pravilni višini in ali je dolžnica sodno takso plačala.(1) Povsem nerelevantne za presojo zakonitosti in pravilnosti izpodbijanega sklepa so trditve o nezakonitem postopku izterjave, ker dolžnica ni v poslovnem razmerju z upnikom in terjatev ne obstoji, ker je pogodba v nasprotju z direktivo, in ker niso podani pogoji o vstopu novega upnika in očitki neizkazane aktivne legitimacije. Ti ugovori so pravno pomembni v fazi ugovornega postopka, ko sodišče odloča o sporni pravici ali spornem razmerju in materialnopravnem zahtevku upnika(2) ter hkrati dovoli prisilno izvršitev za poplačilo terjatve. Dolžnica bi jih zato morala uveljavljati v rednem ugovoru zoper sklep o izvršbi, medtem ko je z uveljavljanjem teh ugovorov v kasnejši fazi prepozna. Meje pravnomočnosti sklepa o izvršbi namreč vežejo sodišče in stranke ter prepovedujejo ponovno odločanje o upnikovem zahtevku zoper dolžnico. Drugostopenjsko sodišče se do teh pritožbenih navedb, kot pravno nepomembnih za presojo izpodbijanega sklepa, zato ni opredeljevalo.

6. ZST-1 v tarif. št. 4022 predpisuje sodno takso za postopek o ostalih ugovorih, ki niso takse prosti, v višini 30,00 EUR. Ker dolžnica sodne takse ni plačala ob vložitvi ugovora po izteku roka, jo je sodišče skladno s prvim odstavkom 34. člena ZST-1 in drugim odstavkom 29.b člena ZIZ s plačilnim nalogom pozvalo na plačilo sodne takse v pravilni višini 30,00 EUR, to je v višini, ki jo za postopek o ostalih ugovorih, ki niso takse prosti, predpisuje ZST-1 v tarif. št. 4022. Ker je sodišče prve stopnje takso odmerilo v pravilni višini, dolžnica pa sodne takse ni plačala, saj nasprotnega v ugovoru in pritožbi ne trdi, je prvostopenjsko sodišče ugovor zoper plačilni nalog utemeljeno zavrnilo.

7. Po pojasnjenem je sodišče druge stopnje pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

8. Kot neutemeljen je namreč zavrniti tudi očitek, da je plačilni nalog izdala nepristojna oseba. ZST-1 kot specialni predpis v 34. členu sicer izrecno ne predpisuje, kdo izda plačilni nalog. Vendar iz določbe drugega in tretjega odstavka 34.a člena ZST-1, ki predpisuje postopanje osebe, katera je izdala plačilni nalog v primeru vloženega ugovora, jasno izhaja, da pooblastilo za izdajo plačilnega naloga nima izključno sodnik, temveč tudi druge osebe. Na podlagi druge alineje drugega odstavka 6. člena ZIZ in drugega odstavka 53.a člena Zakona o sodiščih so za izdajo sklepa o sodnih taksah pristojni strokovni sodelavci in sodniški pomočniki oziroma samostojni sodniški pomočniki in višji sodniški pomočniki. V konkretni zadevi je plačilni nalog izdala sodniška pomočnica, torej oseba, ki je za to opravilo pristojna.

9. Zavrniti je tudi smiselne pritožbene očitke o ustavljenem postopku, saj je sodišče dne 17. 11. 2016 izdalo odredbo o predložitvi seznama premoženja dolžnice in postopek tako še ni ustavljen. Podlago za njeno izdajo ima sodišče v 31. členu ZIZ, zoper odredbo pa ni pravnega sredstva (osmi odstavek 9. člena ZIZ). Pritožbenim trditvam o nezakonitosti odredbe ni moč slediti.

10. V zvezi s trditvami, da je možno izvršbo ustaviti le v celoti, pa sodišče druge stopnje odgovarja, da je možna tudi delna ustavitev.(3)

11. Prav tako so v tej fazi postopka neutemeljene trditve o zastaranju terjatve. Po 365. členu Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ) je namreč zastaranje pretrgano z vložitvijo predloga za izvršbo in začne znova teči od dneva, ko je končan izvršilni postopek (peti odstavek 369. člena OZ). V obravnavanem primeru je do pretrganja zastaranja prišlo ob vložitvi predloga za izvršbo in zastaranje (še) ni začelo teči znova, saj je izvršilni postopek še zmeraj v teku.

12. Odločitev o stroških pritožbenega postopka ni bila sprejeta, ker jih dolžnica ni priglasila (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

---.---

Op. št. (1) : Po prvem odstavku 34.a člena ZST-1 je zoper plačilni nalog dopustno vložiti ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana, ali da je sodišče takso napačno odmerilo.

Op. št. (2) : V konkretnem primeru gre za postopek na podlagi verodostojne listine. V takem postopku sta združena postopek za izdajo plačilnega naloga in izvršilni postopek.

Op. št. (3) : Prvi odstavek 43. člena ZIZ namreč upniku omogoča, da lahko med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo“.


Zveza:

ZIZ člen 6, 6/2, 6/2-2, 29b, 29b/2. ZS člen 53a. ZST-1 člen 34, 34/1, 34a, 34a/3.
Datum zadnje spremembe:
06.04.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0Nzgw
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*