<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep I Cp 1191/2015
ECLI:SI:VSLJ:2015:I.CP.1191.2015

Evidenčna številka:VSL0076389
Datum odločbe:06.05.2015
Senat, sodnik posameznik:Nataša Ložina
Področje:SODNE TAKSE
Institut:pravica do vrnitve takse - ugovor zoper plačilni nalog

Jedro

Sodišče prve stopnje bi moralo upoštevati 36. člen ZST-1, po katerem ima pravico do vrnitve takse, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno.

Vračilo sodne takse po 36. členu ZST-1 ni vezano zgolj na primer, ko sodišče plačilni nalog razveljavi. Stališče sodišča, da lahko vrne sodno takso le v primeru, da bi pritožnika vložila ugovor zoper plačilni nalog in z njim uspela, je zato napačno.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se sklep sodišča prve stopnje razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Pritožnika nosita sama svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrnilo zahtevek G. B. in zahtevek M. D. B. za vračilo sodne takse v višini 75,00 EUR.

2. Zoper sklep se pritožujeta udeleženca G. B. in M. D. B., zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, kršitev določb postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Navajata, da je bil v konkretnem primeru vložen predlog zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi … 15-17-19, …, sodišče je izdalo plačilne naloge posameznim etažnim lastnikom na podlagi določb ZST-1, po tar. št. 91211. Nasprotna udeleženca sta vsak zase prejela plačilna naloga in ju v roku plačala ter nista podala ugovorov, naknadno pa sta ugotovila, po prejemu odločitve sodišča z dne 11.2.2015, s katero je sodišče, po vpogledu v sodno prakso in z upoštevanjem osmega odstavka 3. člena ZST-1, plačilne naloge petim nasprotnim udeležencem razveljavilo, da sodišče za izdajo plačilnih nalogov njima kot solastnikoma ni imelo zakonske podlage, saj sta že vpisana kot solastnika stanovanja ...17, …. Opozarjata na določbo prvega odstavka 34. a člena ZST-1, ki določa, kdaj je zoper plačilni nalog dopustno vložiti ugovor ter navajata, da je šlo v konkretnem primeru za situacijo, ko je sodišče izdalo plačilni nalog brez zakonske podlage, tak primer pa določa 36. člen ZST-1. Sodišče je takso nasprotnima udeležencema odmerilo, čeprav je ne bi smelo in sta jo udeleženca tudi plačala, čeprav je sploh nista bila dolžna plačati. ZST-1 določa, da imata predlagatelja pravico do vrnitve takse, ki je nista bila dolžna plačati in vrnitev sodišče odredi po uradni dolžnosti. Glede na 36. člen ZST-1 je napačno stališče sodišča, da bi morala nasprotna udeleženca vložiti ugovor. Predlagata ugoditev pritožbi in razveljavitev sklepa ter vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje oziroma spremembo sklepa.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je svojo odločitev o zavrnitvi zahtevka za vrnitev sodne takse zavrnilo s sklicevanjem na prvi odstavek 34. a člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1), ki določa, kdaj je dopustno vložiti ugovor zoper plačilni nalog. Obrazložilo je, da nasprotna udeleženca plačilnemu nalogu nista ugovarjala, zato sodišče plačilnega naloga ne more razveljaviti.

5. Pritožba utemeljeno opozarja, da bi moralo sodišče prve stopnje upoštevati 36. člen ZST-1, po katerem ima pravico do vrnitve takse, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno. Prav ima pritožba, da sta udeleženca v konkretnem primeru plačala sodno takso, ki je nista bila dolžna plačati. V skladu z 8. točko 3. člena ZST-1 takso v postopku za vzpostavitev etažne lastnine po zakonu, ki ureja vzpostavitev etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanje pripadajočega zemljišča k stavbi, mora takso za postopek na prvi stopnji plačati tisti, o katerega vpisu lastninske pravice na posameznem delu stavbe je sodišče s sklepom o vzpostavitvi etažne lastnine prvič odločilo, medtem ko sta pritožnika, kot izhaja iz podatkov spisa (priloga C5), že vpisana kot solastnika stanovanja na naslovu … 17., ..., vsak do ½.

6. Vračilo sodne takse po 36. členu ZST-1 ni vezano zgolj na primer, ko sodišče plačilni nalog razveljavi (prim. tudi drugi odstavek istega člena, po katerem ima pravico do vrnitve takse, kdor je plačal takso za podrejeni tožbeni zahtevek, o katerem sodišče ni odločalo). V primeru kot je konkretni, ko sta pritožnika plačala takso, ki je nista bila dolžna plačati, je torej podlaga za vračilo takse v že navedenem 36. členu ZST-1, pri čemer sodišče vrnitev takse v skladu s 37. členom ZST-1 odredi celo po uradni dolžnosti. Stališče sodišča, da lahko vrne sodno takso le v primeru, da bi pritožnika vložila ugovor zoper plačilni nalog in z njim uspela, je zato napačno. Sicer pa tudi pet udeležencev, ki jim je sodišče ugodilo, ugovorov ni vložilo, saj je sodišče kot ugovor štelo njihov predlog za oprostitev plačila sodne takse.

7. Glede na navedeno je bilo treba sklep sodišča prve stopnje razveljaviti in zadevo vrniti sodišču prve stopnje v nov postopek. Upoštevaje že citirani 37. člen ZST-1 sodišče druge stopnje ne more izpodbijanega sklepa spremeniti tako, da bi sodišču prve stopnje naložilo, da vrne sodno takso nasprotnima udeležencema, kot predlagata pritožnika, saj vrnitev takse odredi sodišče prve stopnje. Odločitev temelji na 3. točki 365. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku (ZNP).

8. V postopku za vzpostavitev etažne lastnine se subsidiarno uporabljajo določbe zakona, ki ureja nepravdni postopek, zato v skladu s prvim odstavkom 35. člena ZNP pritožnika sama nosita svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

ZST-1 člen 34a, 36, 37.
Datum zadnje spremembe:
07.07.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDgwNDMw