<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 1412/2013
ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.1412.2013

Evidenčna številka:VSL0078324
Datum odločbe:07.11.2013
Senat, sodnik posameznik:Ladislava Polončič (preds.), Magda Teppey (poroč.), dr. Marko Brus
Področje:SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - posebne takse - revizija

Jedro

Tožeča stranka je vložila revizijo zoper sklep, s katerim je višje sodišče potrdilo sklep o zavrženju revizije. Z navedenim sklepom sodišča prve stopnje, ki ga je potrdilo sodišče druge stopnje, je sodišče, čeprav gre za sklep procesnopravne narave, dokončno odločilo o zaključku postopka. Ker je bilo z navedenim sklepom zavrnjeno pravno sredstvo vloženo proti odločbi o glavni stvari, pomeni pravnomočno zavrženje revizije zoper sodbo v bistvu pravnomočnost meritorne sodne odločbe, proti kateri je bilo pravno sredstvo vloženo. Iz navedenega izhaja, da gre v obravnavanem primeru po vsebini smiselno za en postopek in ne za dva ločena postopka.

Izrek

Pritožbi se ugodi in se izpodbijani sklep spremeni tako, da se ugovoru tožečih strank proti plačilnemu nalogu ugodi in se nalog sodišča prve stopnje za plačilo sodne takse opr. št. II Pg 3454/2008 z dne 22. 7. 2013 razveljavi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugovor tožečih strank zoper nalog za plačilo sodne takse opr. št. II Pg 3454/2008 z dne 22. 7. 2013 zavrnilo.

2. Tožeča stranka in sosporniški intervenient sta zoper sklep vložila pritožbo iz pritožbenega razloga zmotne uporabe materialnega prava po 3. točki prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). Višjemu sodišču sta predlagala, da pritožbi ugodi ter spremeni izpodbijani sklep o ugovoru zoper plačilni nalog in plačilni nalog razveljavi.

3. Pritožba je utemeljena.

Dosedanji potek postopka

4. Okrožno sodišče v Ljubljani je v drugem sojenju s sodbo II Pg 3454/2008 z dne 19. 5. 2010 odločilo o zahtevkih po tožbi in nasprotni tožbi. Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo in sklepom opr. št. I Cpg 1534/2010 z dne 25. 4. 2012 pritožbi tožeče stranke delno ugodilo in izpodbijano sodbo v 2. in 3. točki spremenilo tako, da mora prva tožena stranka plačati D., d. o. o., znesek 114.351,77 EUR. V preostalem delu pa pritožbo tožeče in pritožbo tožene stranke v celoti zavrnilo.

5. Zoper navedeni sodbi je revizijo vložila tožeča stranka S., d. o. o., dne 9. 7. 2012. Dne 5. 11. 2012 je D., d. o. o., kot intervenient s položajem enotnega sospornika vložil popravo revizije, tožeča stranka S., d. o. o., pa predlog za vrnitev v prejšnje stanje in predlog za prekinitev postopka. Tožeča stranka je za revizijo proti odločbi o glavni stvari pravočasno plačala takso v znesku 3.225,00 EUR.

6. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 28. 11. 2012 reviziji proti odločbi o glavni stvari zavrglo, predlog za vrnitev v prejšnje stanje pa zavrnilo. Višje sodišče v Ljubljani je s sklepom I Cpg 237/2013 z dne 28. 5. 2013 sklep sodišča prve stopnje potrdilo. Tožeča stranka S., d. o. o., in D., d. o. o., sta dne 11. 7. 2013 zoper sklep Višjega sodišča z dne 28. 5. 2013 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani II Pg 3454/2008 z dne 28. 11. 2012 vložili revizijo.

7. Sodišče prve stopnje je po vložitvi revizije zoper sklepa o zavrženju revizije z nalogom opr. št. II Pg 3454/2008 z dne 22. 7. 2013 tožečo stranko pozvalo naj na podlagi 34. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju: ZST-1) v roku 15 dni od vročitve naloga plača takso za izredni postopek po tar. št. 1132 ZST-1 v znesku 3.225,00 EUR.

8. Tožeča stranka je zoper plačilni nalog vložila ugovor. Menila je, da se za postopek na posamezni stopnji plača le enkratna taksa (prvi odstavek 18. člena ZST-1). Zato je treba šteti, da je s takso za revizijo o glavni stvari obenem plačana tudi taksa za revizijo zoper sklep o zavrženju revizije, sicer bi prišlo do dvakratnega plačila takse za revizijo v isti zadevi.

9. Sodišče prve stopnje pa se je postavilo na stališče, da se je z zavrženjem revizije proti odločbi o glavni stvari revizijski postopek zaključil. Ker tožeči stranki vlagata novo revizijo zoper sklep višjega sodišča, ki je potrdilo odločitev prvostopnega sodišča o zavrženju revizije, pa gre za nov revizijski postopek, ki ga z vidika plačila sodne takse ni mogoče šteti za en postopek na posamezni stopnji v smislu prvega odstavka 18. člena ZST-1, zato je treba za ta revizijski postopek na podlagi tar. št. 1132 ZST-1 plačati novo sodno takso.

Razlogi za ugoditev pritožbi

10. Pritožnica vztraja na stališču, da bo Vrhovno sodišče RS dokončno odločalo tako o dovoljenosti revizije kot o reviziji sami, zato je treba šteti, da je s takso za revizijo o glavni stvari obenem plačana tudi taksa za revizijo zoper sklep o zavrženju revizije, sicer bi prišlo do dvakratnega plačila takse, odmerjene na podlagi vrednosti spora za eno revizijo v isti zadevi. Ker v točki 3. taksne tarife (Posebne takse) ni posebej določena posebna taksa za revizijo zoper sklep sodišča druge stopnje, s katerim je le-to potrdilo sklep sodišča prve stopnje o zavrženju revizije, takse za tako revizijo sploh ni. Posebna taksa je predvidena le za pritožbo zoper sklep o zavrženju revizije po 374. členu ZPP (tarif. št. 30010).

11. Stališče sodišča prve stopnje, da gre pri reviziji zoper odločitev sodišča, s katero je bila zavržena revizija proti odločbi o glavni stvari za nov revizijski postopek, je materialnopravno zmotno. Tožeča stranka je vložila revizijo zoper sklep, s katerim je višje sodišče potrdilo sklep o zavrženju revizije. Z navedenim sklepom sodišča prve stopnje, ki ga je potrdilo sodišče druge stopnje, je sodišče, čeprav gre za sklep procesnopravne narave, dokončno odločilo o zaključku postopka. Ker je bilo z navedenim sklepom zavrnjeno pravno sredstvo vloženo proti odločbi o glavni stvari, pomeni pravnomočno zavrženje revizije zoper sodbo v bistvu pravnomočnost meritorne sodne odločbe, proti kateri je bilo pravno sredstvo vloženo. Iz navedenega izhaja, da gre v obravnavanem primeru po vsebini smiselno za en postopek in ne za dva ločena postopka. Glede na določilo prvega odstavka 18. člena ZST-1 pa se za postopek na posamezni stopnji, ki vključuje tudi odločbo v tem postopku, plača enkratna taksa.

12. Pravilne so tudi pritožbene navedbe, da taksna tarifa v tar. št. 1.1 (Redni postopek) v opombi 1.1 b) določa, da je treba v rednem postopku plačati tudi takse iz tretjega dela taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno. V tretjem delu taksne tarife (Posebne takse) pa posebna taksa za revizijo zoper sklep o zavrženju revizije ni določena, kar pomeni da za revizijo zoper sklep po 384. členu ZPP o vsebinsko isti stvari, ni predpisana posebna taksa.

13. Glede na zgoraj navedeno je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremenilo tako, da se ugovoru tožečih strank proti nalogu ugodi in se nalog sodišča prve stopnje za plačilo sodne takse opr. št. II Pg 3454/2008 z dne 22. 7. 2013 razveljavi (3. točka 365. člena ZPP).

Ker tožeča stranka pritožbenih stroškov ni priglasila, izrek o stroških odpade.


Zveza:

ZST-1 člen 18, 18/1.
Datum zadnje spremembe:
02.07.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY3NDI5