<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Ip 497/2012
ECLI:SI:VSMB:2012:I.IP.497.2012

Evidenčna številka:VSM0021355
Datum odločbe:14.06.2012
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper plačilni nalog - odmera sodne takse

Jedro

Taksa za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost po 1. 1. 2011 in bo postopek ali dejanje opravljeno po 1. 1. 2011, se glede na citirano prehodno določbo ZST-1A plačuje po predpisih veljavnih v času nastanka taksne obveznosti in taksi, določeni v njih. V konkretnem primeru torej po ZST-1A in Taksni tarifi določeni v njem.

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in se sklep sodišča prve stopnje spremeni tako, da se ugovoru dolžnice z dne 29. 12. 2012 ugodi in se plačilni nalog In 96/2006 z dne 19. 12. 2011 spremeni tako, da se „tarifna številka 3/2 ZST“ nadomesti s „tarifno številko 30010 ZST-1“, znesek sodne takse „65,68 EUR“ pa z zneskom „33,00 EUR“.

V ostalem se pritožba zavrne.

Obrazložitev

1. S sklepom citiranim v uvodu je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor dolžnice z dne 29. 12. 2011 zoper plačilni nalog In 96/2006 z dne 19. 12. 2011.

2. Proti temu sklepu se dolžnica pravočasno pritožuje iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ). Meni, da je odločitev neutemeljena, saj dolžnica zaradi izjemno slabega finančnega stanja, ki ga opisuje v pritožbi, ne zmore plačati sodne takse brez ogrožanja svoje eksistence. Pritožbenemu sodišču predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v nov postopek.

3. Pritožba je delno utemeljena.

4. Predmet pritožbene presoje je pravilnost in zakonitost sklepa sodišča prve stopnje, s katerim je zavrnilo ugovor dolžnice zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo, ki jo je dolžnica vložila dne 17.3.2011 zoper prvostopenjski sklep o stroških, izdan dne 7. 3. 2011.

5. Pritožbeno sodišče je opravilo preizkus izpodbijanega sklepa v mejah razlogov, navedenih v pritožbi, pri čemer je pazilo po uradni dolžnosti tudi na bistvene kršitve določb postopka iz drugega odstavka 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri preizkusu slednjega je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje uporabilo napačni materialni predpis za odmero sodne takse.

6. Taksna obveznost dolžnice je v skladu s 1. točko prvega odstavka 5. člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1; Uradni list RS, št. 37/2008 in 97/2010) nastala z vložitvijo pritožbe, to je dne 17. 3. 2011. Po prehodni določbi prvega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A; Uradni list RS, št. 97/2010), veljavnega v času nastanka taksne obveznosti (1), se takse za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do 31. 12. 2010, plačujejo po dosedanjih predpisih in dosedanji tarifi, če ni v tem členu drugače določeno. Citirani člen v drugem odstavku predpisuje izjemo od tega pravila le za postopek in dejanja, za katera je bila taksa plačana do 31. 12. 2010, postopek ali dejanje pa bo opravljeno po 1.1. 2011, medtem ko za takso za postopek in dejanja glede katerih je nastala taksna obveznost po 1. 1. 2011, v citiranem členu ni predpisana izjema. Taksa za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost po 1. 1. 2011 in bo postopek ali dejanje opravljeno po 1. 1. 2011, se glede na citirano prehodno določbo ZST-1A plačuje po predpisih veljavnih v času nastanka taksne obveznosti in taksi, določeni v njih. V konkretnem primeru torej po ZST-1A in Taksni tarifi določeni v njem.

7. Postopek o pritožbi zoper sklep o stroških v 4. delu Taksne tarife ZST-1, kjer je predpisana tarifa za postopek izvršbe, ni posebej taksiran, kot tudi ni določeno, da je pritožba takse prosta. V skladu s točko f) Opomb 4, je v tem primeru potrebno plačati takse iz 3. dela Taksne tarife, pri katerih je to posebej določeno. V 3. delu Taksne tarife je določena taksa za postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste, v tarifni številki 30010 v višini 33,00 EUR.

8. Pritožbeno sodišče je zaradi napačne uporabe materialnega prava izpodbijani sklep spremenilo tako, da znaša taksa naložena dolžnici s plačilnim nalogom z dne 19. 12. 2011 33,00 EUR in ne 65,68 EUR (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

9. Pritožbena izvajanja o izjemno slabem finančnem stanju in posledično nezmožnosti plačila sodne takse, za presojo prvostopenjske odločitve niso relevantna. ZST-1 omogoča stranki, ki zaradi premoženjskega stanja ni zmožna plačila sodne takse, da predlaga oprostitev plačila sodne takse. O predlogu dolžnice za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep o stroških je bilo že pravnomočno odločeno po postopku predpisanem v 12. členu ZST-1. S predlogom dolžnica ni uspela, zato so njena ponovna navajanja o šibkem premoženjskem stanju za presojo izpodbijane odločitve, ki jo je dovoljeno izpodbijati le iz razlogov plačane takse ali napačno odmerjene takse (34.a člen ZST-1), nerelevantna. V tem delu je pritožbeno sodišče pritožbo dolžnice kot neutemeljeno zavrnilo in je plačilni nalog z dne 19. 12. 2011 v ostalem ostal nespremenjen. V skladu s spremenjeno odločitvijo bo v nadaljevanju sodišče prve stopnje dolžnici poslalo poziv za plačilo sodne takse v višini določeni s tem sklepom in jo hkrati opozorilo na posledice neplačila iz prvega in tretjega odstavka 29.b člena ZIZ, če takse v roku 8 dni od vročitve poziva ne bo plačala.

10. Odločitev o stroških pritožbenega postopka ni bila sprejeta, ker jih dolžnica ni priglasila (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Op. št. (1): Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A) je začel veljati 1. 1. 2011.


Zveza:

ZST-1 člen 5, 5/1, 5/1-1, 34 a.
tarifna številka 30010.
ZST-1A člen 42, 42/1.
Datum zadnje spremembe:
02.11.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDQ3OTU2