Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 667cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mg==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep I Up 34/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek09.02.2010plačilni nalog – sklep o ugovoru - dovoljenost pritožbeZoper sklep, s katerim sodišče prve stopnje odloči o ugovoru zoper plačilni nalog, pritožba ni dovoljena.
VSC sklep PRp 422/2010Višje sodišče v CeljuOddelek za prekrške19.08.2010plačilni nalog - nadomestitev globe - naloge v splošno koristZakon o prekrških (ZP-1) storilcem ne omogoča, da bi lahko namesto plačila globe, ki jim je bila izrečena s plačilnim nalogom prekrškovnega organa, predlagali opravo konkretne naloge v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti. Zato takšnemu predlogu ni mogoče ugoditi ne glede na razloge, s katerimi ga storilec utemeljuje.
VSL sklep II Cp 4908/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.05.2011plačilni nalog – plačilo sodne takse – taksni zavezanecTaksni zavezanec za plačilo sodne takse je res tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega procesnega dejanja. Vendar te določbe ni razlagati tako ozko, da bi takso lahko plačal le taksni zavezanec sam, torej je drug zanj ne bi mogel plačati. Da je odločilno plačilo takse in ne, kdo takso dejansko plača, je zaključiti tudi iz ZPP, kjer je pogoj za nadaljevanje postopka, da je določena taksa plačana, pa ni izrecno določeno, da bi moral takso plačati ravno taksni zavezanec.
VSK sklep PRp 152/2009Višje sodišče v KopruOddelek za prekrške04.06.2009ugovor zoper plačilni nalog – materialna ogroženostV skladu z določbo petega odstavka 34. čl. Zakona o sodnih taksah (dalje ZST-1) je ugovor zoper plačilni nalog dopusten iz dveh razlogov in sicer, da je bila taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo.
VSL sklep I Cpg 987/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.06.2014ugovor zoper plačilni nalog – časovna veljavnost ZST-1BZa konkretni postopek se mora upoštevati Zakon o sodnih taksah, ki je veljal v času vložitve nasprotne tožbe, to je dne 27. 9. 2013.
VSL sklep I Ip 4327/2014Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek25.11.2014oprostitev plačila sodnih taks – ugovor zoper plačilni nalogSklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje. Dolžnikov predlog za oprostitev plačila sodnih taks je bil vložen v času teka roka za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep z dne 8. 4. 2014, zato bi morebitna oprostitev učinkovala tudi na dolžnost plačila te sodne takse.
VSL sodba III Cp 964/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.05.2015pretep – udarec – policisti na kraju dogodka – plačilni nalogPlačilni nalog še ne predstavlja dokaza o tem, da je toženec tožnika udaril. Plačilni nalog predstavlja le enega izmed dokazov.
VSL sklep I Cp 1191/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.05.2015pravica do vrnitve takse – ugovor zoper plačilni nalogSodišče prve stopnje bi moralo upoštevati 36. člen ZST-1, po katerem ima pravico do vrnitve takse, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso, večjo od predpisane, in tudi, kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno.Vračilo sodne takse po 36. členu ZST-1 ni vezano zgolj na primer, ko sodišče plačilni nalog razveljavi. Stališče sodišča, da lahko vrne sodno takso le v primeru, da bi pritožnika vložila ugovor zoper plačilni nalog in z njim uspela, je zato napačno.
VSK sodba PRp 17/2015Višje sodišče v KopruOddelek za prekrške13.03.2015ugovor zoper plačilni nalog - očitne pomotePritožnik je v uvodu sklepa navedel, da gre za odločitev o ugovoru V.D. zoper plačilni nalog št. 6 z dne 30.08.2012, izrek sklepa pa se nanaša na ugovor pravne osebe B. d.o.o. Nerazumljivost izreka izpodbijanega sklepa je zato podana prav v tem, da prekrškovni organ s sklepom ni odločil o ugovoru fizične osebe, ki jo v uvodu navaja, napake, če bi šlo za napako pa tudi ni odpravil v smislu določbe 46. člena ZP-1.
VSL sklep I Cp 29/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.02.2014nedovoljena pritožba – plačilni nalog – ugovor - sklep o ugovoruPritožba proti sklepu, s katerim sodišče zavrne ugovor zoper taksni nalog, ni dovoljena.
VSL sklep I Cp 480/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.02.2015plačilo sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – pritožbaKer v pritožbenem postopku ni sporno, da je bil ugovor zoper plačilni nalog že zavrnjen in da je edino pravno sredstvo, ki bi ga na voljo še imeli pritožniki, pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora, takšnega pravnega sredstva pa pritožniki niso uveljavljali, je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je pritožbo zoper plačilni nalog zavrglo.
VSM sklep I Ip 497/2012Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek14.06.2012ugovor zoper plačilni nalog – odmera sodne takseTaksa za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost po 1. 1. 2011 in bo postopek ali dejanje opravljeno po 1. 1. 2011, se glede na citirano prehodno določbo ZST-1A plačuje po predpisih veljavnih v času nastanka taksne obveznosti in taksi, določeni v njih. V konkretnem primeru torej po ZST-1A in Taksni tarifi določeni v njem.
VSL sklep I Cp 984/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.04.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taksKot je (pravilno) ugotovilo sodišče prve stopnje, je bilo o tožničinem predlogu za oprostitev plačila sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje že pravnomočno odločeno. Njen predlog je bil zavrnjen. Ker ponoven predlog za oprostitev, ki se nanaša na takso za postopek pred sodiščem prve stopnje, zato ni dovoljen, ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo.
VSL sklep II Cp 3273/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.11.2012zavrženje ugovora zoper plačilni nalog – postopek osebnega stečajaUgovorna navedba, ki jo podaja pritožnik tudi v pritožbi, da je v postopku osebnega stečaja, ni razlog, zaradi katerega je dopustno vložiti ugovor.
VSL sklep I Cpg 1412/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.11.2013ugovor zoper plačilni nalog – posebne takse - revizijaTožeča stranka je vložila revizijo zoper sklep, s katerim je višje sodišče potrdilo sklep o zavrženju revizije. Z navedenim sklepom sodišča prve stopnje, ki ga je potrdilo sodišče druge stopnje, je sodišče, čeprav gre za sklep procesnopravne narave, dokončno odločilo o zaključku postopka. Ker je bilo z navedenim sklepom zavrnjeno pravno sredstvo vloženo proti odločbi o glavni stvari, pomeni pravnomočno zavrženje revizije zoper sodbo v bistvu pravnomočnost meritorne sodne odločbe, proti kateri je bilo pravno sredstvo vloženo. Iz navedenega izhaja, da gre v obravnavanem primeru po vsebini smiselno za en postopek in ne za dva ločena postopka.
VSL sklep I Cpg 185/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek19.03.2013ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovorSodišče prve stopnje ugovora zoper plačilni nalog vsebinsko ni presojalo, saj je ugovor zavrglo že zato, ker je bil vložen prepozno.
VSL sklep I Cp 1944/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.08.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taksTožnica si napačno razlaga peti odstavek 11. člena ZST-1. Premoženjsko stanje se v tem primeru ne ugotavlja in posledično v primeru dvoma tudi ne preverja po uradni dolžnosti le tedaj, če stranka prejema denarno socialno pomoč, za kar pa v tožničinem primeru ne gre.
VSK sklep Cpg 192/2012Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek11.10.2012potrdilo o evropskem nalogu za izvršbo – plačilni nalogGlede na ureditev v 17. čl. Uredbe ES o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov št. 805/2004 so minimalni standardi za postopke v nespornih zadevah upoštevani takrat, ko (aplicirano na konkreten primer) so zapisi v sklepu o plačilnem nalogu jasni v tolikšni meri, da bi bila tožena stranka, v kolikor bi se po njih ravnala, lahko uspešna s pravnim sredstvom zoper izdani plačilni nalog, če bi ga uveljavljala, in ali so jasno in konkretno navedene posledice neuveljavljanja pravnega sredstva zoper izdani plačilni nalog.
VSL sklep I Cp 2899/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.10.2013plačilni nalog - pravnomočna zavrnitev predloga za taksno oprostitveS sklepom je sodišče predloga za odlog plačila sodne takse pravnomočno zavrnilo. Taksna obveznost je nastala ob vložitvi tožbe 7.9.2011. Te odločitve ni več mogoče izpodbijati v tem postopku, plačilni nalog pa je bil izdan na podlagi navedene pravnomočne odločitve.
VSL sklep II Ip 4465/2012Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek28.11.2012ugovor zoper plačilni nalog – strokovni sodelavec – taksna obveznostUpničina interpretacija, da strokovni sodelavec ne sme odločiti o zavrženju ugovora zoper plačilni nalog, ker o tem lahko določi samo sodnik, je sicer pravilna, vendar pa upnica pri tem prezre, da izpodbijanega sklepa ni izdal strokovni sodelavec, temveč sodnica, ki je na koncu sklepa tudi podpisana oziroma navedena.

Izberi vse|Izvozi izbrane