Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MQ==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL Sklep II Cp 2111/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.09.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takseV ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse je tožnik navedel, da se mu ne zdi pošteno, da bi moral plačati obveznost on, ki zaradi napake sodišča najmanj od zapuščinske razprave po pokojnem očetu leta 1991 še vedno ne more razpolagati z nečim, kar je njegovo, saj je bila taka volja očeta izražena v oporoki. Sodišče prve stopnje je ugovor zoper plačilni nalog utemeljeno zavrnilo, saj na podlagi prvega odstavka 34a. člena ZST-1 navedeno ne predstavlja dopustnega ugovornega razloga zoper plačilni nalog.
VSL Sklep II Cp 1035/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.06.2017plačilni nalog - plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - podaljšanje rokaSodna taksa mora biti plačana v roku, ki je določen v plačilnem nalogu. Rok je sicer mogoče podaljšati, a le s predlogom znotraj s plačilnim nalogom določenega roka, a tega tožnik ni predlagal.
VSC Sklep III Cpg 77/2019Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek03.07.2019ugovor zoper plačilni nalog - plačilni nalog - dovoljenost pritožbe - pravni interes tožene stranke za pritožboTožena stranka je vložila pravočasen in obrazložen ugovor zoper sklep o plačilnem nalogu. Ti ugotovitvi bi lahko izpodbijala tožeča stranka, česar ni storila. V teh dejanskih okoliščinah določa drugi odstavek 436. člena ZPP, da sodišče s sklepom razveljavi plačilni nalog in začne po pravnomočnosti tega sklepa z obravnavanjem glavne stvari. Takšen pa je izpodbijani sklep. Tožena stranka je z njim dosegla največ, kar ta trenutek po pravu lahko. Bolj ugodne odločitve, kot je odstop zadeve v pravdni postopek ne more doseči.
VSL Sklep II Cp 386/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.02.2019sodna taksa za pritožbo - odmera sodne takse - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalogToženka v pritožbi ne navaja razlogov, ki bi kazali na to, da taksna obveznost ni nastala ali da naj bi sodišče takso napačno odmerilo. S pritožbenimi trditvami želi očitno izpodbiti pravilnost izdane sodbe, kar pa za odločitev o njeni taksni obveznosti ni relevantno.
VSM Sklep IV Kp 37892/2014Višje sodišče v MariboruKazenski oddelek08.11.2018plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - razlogi za ugovorV postopku izdaje naloga za plačilo sodne takse sodišče ugovoru zoper plačilni nalog ugodi torej le v primeru, kadar je podan kateri od naštetih razlogov iz prvega odstavka 34.a člena ZST-1, zato je sodišče prve stopnje odločilo pravilno, ko je ugovor oškodovanke kot tožilke zavrnilo.
VSC Sklep II Kp 7547/2015Višje sodišče v CeljuKazenski oddelek12.02.2019plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - razlogi za ugovorSodišče prve stopnje je svojo odločitev o zavrženju ugovora pravilno oprlo na določilo prvega odstavka 34.a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki popolnoma jasno določa, da je ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse mogoče vložiti iz razlogov, da taksa obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da jo je sodišče napačno odmerilo, česar pa pritožnik v ugovoru ni zatrjeval.
VSL Sklep II Cpg 608/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.10.2019ugovor zoper plačilni nalog - plačilni nalog - pravni interes za pritožbo - procesna predpostavka za pritožboKot za sleherno aktiviranje sodišča mora imeti stranka tudi za intervencijo pritožbenega sodišča pravovarstveno potrebo. Pritožbena pravovarstvena potreba (pravni interes za pritožbo; četrti odstavek 343. člena ZPP) je zato procesna predpostavka, brez katere ni vsebinskega odločanja o pritožbi. Pomeni, da ima pravico do pritožbe samo tista stranka, ki bi ji, če bi se pokazalo, da je utemeljena, prinesla konkretno in neposredno pravno korist.
Sodba IV Ips 58/2008Vrhovno sodiščeKazenski oddelek18.09.2008plačilni nalog - osebna zaznava - možnost izjave o prekrškuČe prekrškovni organ izda plačilni nalog, čeprav za to niso izpolnjeni pogoji, krši prvi odstavek 57. člena ZP-1 v zvezi z 2. alinejo 62. člena ZP-1, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku.
VSL sklep I Cp 1737/2002Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.11.2002zastaranje - pretrganje zastaranja - pretrganje zastaranja - plačilni nalogIzvršilno sodišče je kršilo 2. odst. 55.a člena ZIP, saj je razveljavilo celotni sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, namesto da bi razveljavilo samo del, s katerim je dovoljena izvršba ter odločilo, da se bo postopek nadaljeval kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. Ta sklep je postal pravnomočen. Sodišče prve stopnje pa je na podlagi tega napravilo napačen zaključek, da ima takšen sklep enake učinke kot odločitev o zavrženju tožbe, zaradi česar naj bi po njegovi pravnomočnosti začel zastaralni rok teči znova. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ima v delu, s katerim je dolžniku naloženo, da poravna upnikovo terjatev, značaj plačilnega naloga. Plačilni nalog pa je dajatvena sodna odločba - sklep, s katerim se ugodi tožbenemu zahtevku (4. odstavek 128. člena ZPP) oziroma toženi stranki naloži, naj izpolni tožbeni zahtevek (1. odstavek 431. člena ZPP). Z njegovo razveljavitvijo, v zadevi še ni odločeno, saj samo razveljavitev...
VSL sklep I Cpg 458/2007Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek29.05.2008menična izjava - bianko menica - menični plačilni nalogPojem menična izjava ima v meničnem pravu poseben pomen: gre za izjavo volje na menici, menične izjave in menica pa tvorijo skladno načelu inkorporacije celoto. Pomen izdaje spornih bianko menic za nastanek obveznosti druge tožene stranke, kakršen je razviden iz razlogov izpodbijane sodbe, pa je zmoten, ker bianko menica, zato ker nima vseh bistvenih sestavin, ki jih kot take predpisuje ZM, ne ustvarja meničnopravnih obveznosti. 
VSM sklep Cpg 579/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek14.10.1994meje postavljenega zahtevka - plačilni nalog - nasprotna tožbaPo določilu 2. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) lahko sodišče odloča le v mejah postavljenih zahtevkov. V pravdnem postopku, ki teče po ugovoru zoper plačilni nalog, sodišče ugotavlja le utemeljenost plačilnega naloga in vložitev nasprotne tožbe načeloma ni dopustna. 
VSM sklep Cpg 434/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek23.11.1994umik ugovora - umik tožbe - plačilni nalogUmik ugovora, ki ima po 2. odst. 456. člena ZPP za posledico, da že po samem zakonu postane plačilni nalog pravnomočen - mora biti izrecno izjavljen. 
VSM sklep Cpg 461/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek19.12.1994plačilni nalog - razširitev zahtevka - sklep o izvršbiPo določilu 55a člena ZIP lahko pravdno sodišče - enako kot pri plačilnem nalogu po členu 451 ZPP - vzdrži izvršilni sklep v veljavi, ali pa ga (delno oz. v celoti) razveljavi. V pravdnem postopku v katerem se ugotavlja utemeljenost plačilnega naloga oz. izvršilnega sklepa iz 2.odst. 38. člena ZIP, ni dovoljeno razširiti mandatne tožbe oz. izvršilnega predloga. Sodna praksa iz razlogov ekonomičnosti dopušča, da se v pravdi o plačilnem nalogu postavi novi zahtevek, o katerem pa sodišče mora odločiti tako, kot če bi sodišče združilo dva istočasno tekoča pravdna postopka - torej odloči o dveh zahtevkih iz dveh tožb. 
VSM sklep Cpg 127/96Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek14.02.1996plačilni nalog - ugovor - mandatna tožba - sprememba tožbenega zahtevkaČe teče pravdni postopek po ugovoru zoper plačilni nalog v skladu z 451.členom ZPP, tožena stranka ne more spreminjati mandatne tožbe, lahko pa delno umakne postavljeni zahtevek. 
VSL sklep II Cp 1525/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.02.1994umik ugovora zoper izdani plačilni nalogZ umikom ugovora postane plačilni nalog pravnomočen. Zato ni možen umik tega umika. 
VSM sklep Cpg 509/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek21.03.1994plačilni nalog - zavrženje tožbe - vračilo avansaSodišče lahko po členu 446/IV ZPP zavrže mandatno tožbo samo takrat, ko so podane zakonske predpostavke za plačilni nalog in izvršbo na podlagi verodostojne listine, tožnik pa ne izkaže pravnega interesa za pridobitev plačilnega naloga. Tožeča stranka navaja v mandatni tožbi, da gre za vrnitev preveč plačanega avansa - to pa je terjatev, ki jo je podobno kot odškodninske in kondikcijske zahtevke mogoče uveljavljati le z redno tožbo. 
VSL sklep I Cp 518/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.04.2009plačilni nalog - taksna obveznost - pravica do pritožbaNalog za plačilo sodne takse ni sklep v smislu določil ZPP, zoper katerega bi bilo mogoče vložiti pritožbo, niti pritožbe ne predvideva ZST. 
VSL sodba in sklep I Cpg 323/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek08.05.2001sprememba tožbe - plačilni nalog - delni umik tožbeRazširitve (povečanja) zahtevka ne onemogoča odločanje o usodi plačilnega naloga, ki je bil izdan na podlagi prvotnega zahtevka v predlogu za izdajo plačilnega naloga oz. sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Meritorna presoja ne more temljiti na (nepravilni) postopkovni oviri, ki naj bi jo preprečevala. 
Sodba X Ips 51/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek28.01.2010prisilna izterjava denarne kazni za prekršek – plačilni nalogPo četrtem odstavku 44. člena ZDavP je izvršilni naslov tudi plačilni nalog, s potrdilom o izvršljivosti; potrdilo o izvršljivosti se ne izpodbija v postopku davčne izvršbe.
Sklep I Up 298/2007Vrhovno sodiščeUpravni oddelek25.11.2009pravočasnost ugovora zoper plačilni nalog občinske inšpekcijeKateri so organi v prekrškovnem postopku, je določeno v ZP, in med njimi ni navedena pošta, ki ima druge naloge. Zato teh dveh subjektov pri razlagi določbe 101. člena ZUP ni mogoče enostavno enačiti in na tej podlagi tožniku skrajševati roka za vložitev ugovora zoper plačilni nalog.

Izberi vse|Izvozi izbrane