<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Celju
Civilni oddelek

VSC sklep Cp 1792/2005
ECLI:SI:VSCE:2006:CP.1792.2005

Evidenčna številka:VSC01282
Datum odločbe:08.06.2006
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:prehod terjatve - listina

Jedro

Formalni pogoj za vstop novega upnika v izvršbo ni izpolnjen, če je sodišču predložena zgolj notarsko overjena izjava o odstopu, ne pa tudi pogodba.

 

Izrek

Pritožba zoper sklep o zavrženju dolžnikovega ugovora se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Pritožbi zoper sklep o vstopu nove upnice v izvršbo se ugodi in se ta sklep sodišča prve stopnje razveljavi ter zadeva v razveljavljenem obsegu vrne temu sodišču v nov postopek. 

Obrazložitev

S prvim izpodbijanim sklepom z dne 31.05.2005 je sodišče prve stopnje zavrglo ugovor dolžnika L. O., z drugim izpodbijanim sklepom z istega dne pa je na podlagi notarsko overjene izjave o odstopu terjatve namesto prvotne upnice S. A. d.o.o., v likvidaciji, S. ..., L., dovolilo vstop novi upnici S. d.d., A. ..., L ki mora izvršbo prevzeti v stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo.

Proti takšnima sklepoma se je zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava (2. in 3. točka I. odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, v nadaljevanju ZIZ) pritožil dolžnik L. O.. Sklep o zavrženju ugovora je izpodbijal, ker bi prvostopno sodišče ves čas postopka moralo upoštevati njegova delna plačila in v tem delu celo izdati sklep o utesnitvi izvršbe za že plačane zneske, še zlasti ob upoštevanju dejstev, ki jih je navedel že v ugovoru z dne 03.10.2001, ko je ugovarjal upničini terjatvi tudi po višini. Dolžnik je sodišču hkrati z ugovorom predložil listino o višini upničine terjatve na dan 30.07.1998, ki jo sedaj sodišču ponovno posreduje. To listino je sestavila upnica sama in izkazuje manjši dolg dolžnika (očitno so bile na pamet izračunane oderuške obresti, saj se stanje glavnice ne bi smelo v treh mesecih povečati za skoraj 20%).

Sklep o vstopu nove upnice v izvršbo pa je izpodbijal, ker nikoli ni prejel nobene notarsko overjene listine o odstopu terjatve, na katero se sklicuje sodišče v izpodbijanem sklepu. Dolžniku tako ni znana višina odstopljene terjatve, niti nič drugega, očitno pa gre za sporno terjatev. Kolikor je dolžniku znano, se terjatve ne odstopajo z izjavo, temveč na podlagi veljavno sklenjenih cesijskih pogodb, ki naj jih upnica predloži v spis, sicer dolžnik vstopu nove upnice v ta postopek izrecno nasprotuje. Dolžnik je zato predlagal, da mu sodišče druge stopnje ugodi, izpodbijana sklepa pa razveljavi in zadevo vrne v ponovno odločanje prvostopnemu sodišču.

Pritožba zoper sklep o zavrženju dolžnikovega ugovora ni utemeljena, pritožba zoper sklep o vstopu nove upnice v izvršbo pa je utemeljena.

O pritožbi zoper sklep o zavženju ugovora:

Dolžnikova pritožba zoper sklep o zavrženju njegovega ugovora izpodbija stališče prvostopnega sodišča, da v ugovoru uveljavljenih delnih plačil ni več dopustno upoštevati, ker se nanašajo na obdobje pred izdajo sklepa o izvršbi in bi jih dolžnik moral uveljavljati že v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Sodišče druge stopnje v celoti soglaša s takšnim stališčem. ZIZ v 56. členu jasno določa, katere ugovorne razloge in pod katerim pogojem lahko dolžnik uveljavlja v ugovoru zoper sklep o izvršbi, ko je ta že pravnomočen.

Delna plačila lahko dolžnik v obliki ugovora uveljavlja ves čas postopka, torej tudi po tem, ko je sklep o izvršbi že pravnomočen, kot to zatrjuje pritožba, vendar pa jih izvršilno sodišče lahko upošteva le, če so za ugovor po izteku roka izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji. V kolikor gre za plačila, opravljena pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi, zakon za njihovo uveljavljanje po pravnomočnosti sklepa o izvršbi predpisuje pogoj, da dolžnik tega brez svoje krivde ni mogel storiti prej, torej pred pravnomočnostjo izvršilnega sklepa, kar pritožnik v svoji pritožbi spregleda. V konkretnem primeru je namreč dolžnik v obravnavanem ugovoru po izteku roka uveljavljal samo takšna plačila, ki so bila opravljena pred izdajo sklepa o izvršbi, in bi jih dolžnik lahko in moral uveljaviti že v ugovoru zoper sklep o izvršbi oziroma bi za njihovo uspešno uveljavljanje po izteku ugovornega roka moral zatrjevati, pa tudi dokazati, da tega brez svoje krivde ni mogel storiti že prej, česar pa dolžnik ni storil, zato je odločitev prvostopnega sodišča pravilna (takšni so tudi razlogi za zavrženje dolžnikovega ugovora).

V zvezi s preostalimi pritožbenimi navedbami sodišče druge stopnje zgolj dodaja, da sodišče samo po uradni dolžnosti po tem, ko sklep o izvršbi postane pravnomočen, ne preverja več višine izterjevane terjatve, temveč to stori le na utemeljen ugovor po izteku roka s strani dolžnika po 56. členu ZIZ.

O pritožbi zoper sklep o vstopu nove upnice v izvršbo:

Utemeljena pa je dolžnikova pritožba zoper sklep o vstopu nove upnice v izvršbo. Ta sklep je prvostopno sodišče izdalo preuranjeno, saj formalni pogoji iz III. v zvezi s I. odstavkom 24. člena ZIZ niso izpolnjeni.

Po tem zakonskem določilu lahko po vložitvi izvršilnega predloga nov upnik vstopi v izvršbo namesto prvotnega upnika, če z javno ali po zakonu overjeno listino dokaže, da je bila terjatev prenesena ali je na drug način prešla nanj. V konkretnem primeru je nova upnica prenos terjatve dokazovala z notarsko overjeno izjavo likvidacijske upraviteljice prvotne upnice o odstopu v tem postopku izterjevane terjatve, kar pa ni zadosten izkaz, saj se terjatve ne odstopajo z enostransko izjavo volje, temveč s pogodbo (417. člen Obligacijskega zakonika, v nadaljevanju OZ), ki v pravilni obliki izvršilnemu sodišču ni bila predložena, na kar izrecno opozarja tudi dolžnikova pritožba. Predloženo potrdilo tako predstavlja le overitev upraviteljičine izjave, da je bila dne 15.10.2004 med prvotno in novo upnico sklenjena pogodba o odplačnem prenosu in prevzemu premoženja - likvidacijske mase, s čimer pa v zakonu predviden formalni pogoj ni izpolnjen.

Zaradi navedenega je sodišče druge stopnje utemeljeni dolžnikovi pritožbi zoper ta sklep ugodilo, sklep pa razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Za uspešen vstop nove upnice v pravdo bo tako potrebno predložiti ustrezno javno ali po zakonu overjeno listino, ki bo izkazovala prehod terjatve na novo upnico, dolžniku pa je kot odgovor na preostale pritožbene navedbe pojasniti, da za prenos terjatve njegova privolitev ni potrebna, zato prenosu ne more nasprotovati. Odstopnik ga mora sicer obvestiti o odstopu terjatve in četudi odstopnik tega ne bi storil, sprememba pripadnosti terjatve ne bi bila izničena, le cilj cesije, ki je v tem, da bi dolžnik svojo obveznost izpolnil novemu upniku, ne bi bil dosežen. Dolžnikov položaj pa je ob prenosu terjatve varovan s tem, da mora novi upnik izvršbo prevzeti v stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo (III. odstavek 24. člena ZIZ) in da ima do dolžnika enake pravice, kot jih je imel do odstopa nasproti dolžniku prejšnji upnik (I. odstavek 421. člena OZ), dolžnik pa v razmerju do novega upnika (poleg ugovorov, ki jih sicer ima proti novemu upniku), ohrani tudi tiste ugovore, ki bi jih sicer lahko uveljavljal proti prejšnjemu do takrat, ko je zvedel za odstop.

Ob povedanem se tako pokaže, da je dolžnikova pritožba zoper sklep o zavrženju dolžnikovega ugovora neutemeljena, zato jo je sodišče druge stopnje zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep prvostopnega sodišča (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), pri čemer ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti (II. odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom ZPP in s 15. členom ZIZ). Dolžnikova pritožba zoper sklep o vstopu nove upnice v izvršbo pa je utemeljena, zato ji je drugostopno sodišče ugodilo, izpodbijani sklep pa razveljavilo in zadevo v tem obsegu vrnilo prvostopnemu sodišču v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ) z napotki, kot so razvidni zgoraj.

 


Zveza:

ZIZ člen 24, 24/1, 24/3, 24, 24/1, 24/3.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zODEwNw==