<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sodba I Cpg 1017/99
ECLI:SI:VSLJ:2000:I.CPG.1017.99

Evidenčna številka:VSL03053
Datum odločbe:07.09.2000
Področje:civilno procesno pravo
Institut:sprememba tožbe - plačilni nalog

Jedro

Tožbo je treba toženi stranki vročiti v odgovor in ji s tem dati možnost, da odgovori nanjo (člen 277. - 292. ZPP), predlog za izdajo naloga (za izpraznitev prostorov) pa se vroči toženi stranki šele hkrati z izdanim nalogom (448 člen ZPP, v zvezi s 3. odstavkom 29. člena ZPSPP, Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88). Vročitev predloga za izdajo izpraznitvenega naloga toženi stranki, ne da bi bil hkrati vročen tudi izdan sodni nalog, zanjo po zakonu nima nobenih pravnih posledic. Zato tudi ni ovire, da ne bi tožeča stranka brez soglasja tožene stranke vse dotlej, dokler izpraznitveni nalog ni izdan, kakorkoli spreminjala svoj predlog za izdajo izpraznitvenega naloga. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se uporablja le za najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ne pa tudi za razmerje, ki izvirajo iz leasing pogodb.

 

Izrek

1. Pritožbi se delno ugodi. Izpodbijana sodba se spremeni tako, da se izpraznitveni nalog Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. ... z dne ... v 1. odstavku razveljavi. V preostalem delu izreka sodbe, po katerem je tožena stranka dolžna v roku 8 dni izprazniti poslovne prostore P. Z. (sedaj B.) na naslovu B. c., Kranjska Gora, ki so vpisani v z.k. vl. št. ... k.o. Kranjska Gora in jih v istem roku izročiti proste oseb in stvari tožeči stranki, pa se pritožba kot neutemeljena zavrne in se v tem delu prvostopna sodba potrdi. 2. Tožeča stranka je dolžna v 8 dneh povrniti toženi stranki njene stroške pritožbenega postopka v znesku 435.286,00 SIT.

 

Obrazložitev

Z delno sodbo je sodišče prve stopnje nalog Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. ... z dne ..., s katerim je zaradi odpovedi leasing pogodbe št. 0130038 z dne 30.9.1996 naložilo toženi stranki, da mora izprazniti poslovne prostore Penziona Zrenjanin (sedaj Borka) ter jih proste oseb in stvari izročiti tožeči stranki, vzdržalo v veljavi. Ugotovilo je, da mesečnih obrokov v višini 92.675,00 ATS, dogovorjenih s pogodbo o leasingu z dne 30.9.1996, katere predmet je bil P. Z., tožena stranka ni plačevala tožeči stranki toliko časa, da znaša nesporen dolg tožene stranke do tožeče iz tega razmerja že 885.932,32 ATS. Zato je ocenilo, da obstoji krivdni razlog za odstop od pogodbe po 28. členu Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadaljevanju ZPSPP) in odločilo, kot je razvidno iz izreka izpodbijane sodbe. Proti tej delni sodbi je tožena stranka vložila pravočasno pritožbo. Uveljavlja vse tri pritožbene razloge iz 3. odstavka 353. člena ZPP in predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe ter vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Navaja, da je odločitev prvostopnega sodišča mimo tožbenega zahtevka ter v nasprotju z zakonom in dejanskim stanjem, izrek pa tudi ni v skladu z obrazložitvijo. Tožeča stranka ni popravila tožbe, kot je ocenilo sodišče, pač pa gre za spremembo tožbenega zahtevka, s čemer pa se tožena stranka ni strinjala. Sodba je bila izdana, ne da bi bili izvedeni dokazi iz dokaznega sklepa. Pritožba je delno utemeljena. Upoštevajoč določila 1. odstavka 498. člena ZPP/99 je pritožbeno sodišče nadaljevalo postopek v tej zadevi po določilih ZPP/77. Tožeča stranka je dokaj nerodno z isto vlogo postavila tožbeni zahtevek na plačilo 949.081,81 ATS v tolarski protivrednosti ter hkrati predlagala tudi izdajo izpraznitvenega naloga. ZPP namreč predvideva različen postopek sodišča takrat, kadar je vložena tožba in različnega takrat, kadar je predlagana izdaja izpraznitvenega naloga. Tožbo je treba toženi stranki vročiti v odgovor in ji s tem dati možnost, da odgovori nanjo (člen 277. - 292. ZPP), predlog za izdajo naloga (za izpraznitev prostorov) pa se vroči toženi stranki šele hkrati z izdanim nalogom (448 člen ZPP, v zvezi s 3. odstavkom 29. člena ZPSPP, Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88). Vročitev predloga za izdajo izpraznitvenega naloga toženi stranki, ne da bi bil hkrati vročen tudi izdan sodni nalog, zanjo po zakonu nima nobenih pravnih posledic. Zato tudi ni ovire, da ne bi tožeča stranka brez soglasja tožene stranke vse dotlej, dokler izpraznitveni nalog ni izdan, kakorkoli spreminjala svoj predlog za izdajo izpraznitvenega naloga (česar pa, po tistem, ko je tožba vročena toženi stranki v odgovor, ne more več - 2. odstavek 190. člena ZPP). Zato je pritožbeni očitek, da je prvostopno sodišče dovolilo spremembo tožbe (kar predmetna dopolnitev tožbenega predloga vsekakor je) brez soglasja tožene stranke, neutemeljen. Pač pa pritožba pravilno opozarja, da je prvostopno sodišče zmotno uporabilo materialno pravo. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se uporablja le za najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ne pa tudi za razmerje, ki izvirajo iz leasing pogodb. S pogodbo o leasingu se dajalec leasinga zaveže, da bo prepustil jemalcu leasinga stvar v uporabo ali uživanje, le-ta pa mu bo uporabo plačal s tem, da ima po izteku dogovorjenega roka jemalec leasinga pravico izbire, da vrne stvar dajalcu leasinga ali podaljša pogodbo ali stvar odkupi ali jo celo zamenja za novo (Gospodarske pogodbe, druga knjiga, GV 94, Karmen Iglič Stroligo, Pogodba o leasingu, stran 101). Gre za sui generis pogodbo, kjer je razmerje med pogodbenima strankama v času trajanja pogodbe enako zakupnemu razmerju (zakupodajalec zakupniku izroči določeno stvar v rabo, ta pa mu za to plačuje določeno zakupnino (1. odstavek 567. člena ZOR). Razlika se pokaže šele po preteku s pogodbo določenega časa: tedaj ima jemalec leasinga (zakupnik) pravico do izbire med vrnitvijo stvari, podaljšanjem pogodbe ali odkupom stvari. Ker je v predmetni zadevi prišlo med pravdnima strankama do spora tekom trajanja zakupnega razmerja, je za razrešitev spornega razmerja potrebno uporabiti adekvatna določila ZOR, ki urejajo zakup. Ta zakon pa v primeru neplačevanja najemnine ne predvideva izdaje kakršnegakoli naloga (primerjaj 4. odstavek 29. člena in 2. alinejo 28. člena ZPSPP), pač pa lahko zakupodajalec odpove zakupno pogodbo, če zakupnik ne plača zakupnine niti v 15 dneh, od kar je zakupodajalec to zahteval (1. odstavek 584. člena ZOR). Po prenehanju zakupa pa mora zakupodajalcu stvar vrniti nepoškodovano (1. odstavek 585. člena ZOR). Ker prvostopno sodišče ni upoštevalo teh določil, pač pa je leasing razmerje obravnavalo kot najemno razmerje, je pritožbeno sodišče na podlagi določila 4. točke 373. člena ZPP izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je izdan izpraznitveni nalog delno razveljavilo in o zahtevku odločilo kot po tožbi (449. člen ZPP), saj ob uradnem preizkusu izpodbijane sodbe (2. odstavek 365. člena ZPP) ni zasledilo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti. Iz razpravnega zapisnika z dne 26.5.1999 (dan izdaje izpodbijane sodbe) je razvidno, da je prvostopno sodišče v dokaznem postopku pregledalo listine v prilogah od A1 do A5 in sklenilo, da bo po končani glavni obravnavi odločilo le o predlogu za izdajo izpraznitvenega naloga in o predlagani začasni odredbi. Zato ni utemeljena pritožbena trditev, da je prvostopno sodišče izdalo delno sodbo, ne da bi izvajalo dokaze. Ker je tožena stranka s pritožbo uspela, je pritožbeno sodišče odločilo, da ji mora tožeča stranka povrniti vse njene stroške pritožbenega postopka (1. odstavek 154. člena ZPP, v zvezi s 1. odstavkom 166. člena istega zakona), pri čemer 265.500,00 SIT odpade na takso za pritožbo, ostalo pa na nagrado za zastopanje.  


Zveza:

ZPP (1977) člen 277 - 292, 277 - 292.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy01NDM2Mw==