<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Kazenski oddelek

Sodba IV Ips 19/2009
ECLI:SI:VSRS:2009:IV.IPS.19.2009

Evidenčna številka:VS2004775
Datum odločbe:19.05.2009
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA
Institut:plačilni nalog - sestavine plačilnega naloga - plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometa

Jedro

Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometa, mora poleg splošnih sestavin vsebovati število kazenskih točk, navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum izdaje vozniškega dovoljenja.

Izrek

Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi, izpodbijani plačilni nalog se razveljavi in se zadeva vrne prekrškovnemu organu v novo odločanje.

Obrazložitev

A.

1. Policijska postaja Šentjur je 21.5.2007 P.K. s plačilnim nalogom zaradi prekrška po b) točki četrtega odstavka 130. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju ZVCP-1) izrekla globo v višini 166,92 eurov ter 4 kazenske točke. Plačilni nalog je postal pravnomočen 30.5.2007, saj storilec zahteve za sodno varstvo ni vložil.

2. V zahtevi za varstvo zakonitosti vrhovni državni tožilec navaja, da v plačilnem nalogu niso navedeni podatki o vrsti vozila, o vozniškem dovoljenju, o kategoriji vozila in o vrsti voznika oziroma udeleženca. Ker so manjkajoče sestavine po drugem odstavku 57. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1) obvezne sestavine plačilnega naloga, je kršena navedena določba. Te sestavine so bistvene zaradi preizkusa pravilnosti in zakonitosti plačilnega naloga, iz katerega morajo izhajati vsa dejstva, potrebna za ugotovitev, ali je bil prekršek pravilno pravno kvalificiran. Manjkajoče sestavine je prekrškovni organ dopolnil z uradnim zaznamkom z dne 30.5.2007, za katerega ni razvidno, da je bil vročen storilcu. S tem je ravnal v nasprotju z drugim odstavkom 46. člena ZP-1, saj v obravnavanem primeru ne gre za pomoto v pisavi, številkah ali za drugo očitno pomoto. Vrhovnemu sodišču predlaga, da plačilni nalog z dne 21.5.2007 razveljavi in zadevo vrne prekrškovnemu organu v novo odločanje.

3. Zahteva vrhovnega državnega tožilca za varstvo zakonitosti je bila na podlagi 171. člena ZP-1 v zvezi z drugim odstavkom 423. člena ZKP vročena storilcu prekrška, ki je odgovoril, da dejansko ni bil v celoti seznanjen z vsemi podatki, s katerimi bi moral biti, in predlagal ugoditev zahtevi.

B.

4. Vsebina plačilnega naloga je predpisana v drugem odstavku 57. člena ZP-1. Poleg osebnih podatkov o kršitelju mora plačilni nalog vsebovati kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe in rok za plačilo globe, številko računa za plačilo, opozorilo o pravici do plačila globe na obroke in pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve ter navedbo prekrškovnega organa, pri katerem se pravno sredstvo vloži. Plačilni nalog, izdan za prekrške zoper varnost javnega prometa, mora vsebovati tudi število kazenskih točk, navedbo vrste voznika, kategorijo vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številko vozniškega dovoljenja, navedbo organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datum izdaje vozniškega dovoljenja.

5. Vrhovno sodišče ugotavlja, da je bil v konkretni zadevi plačilni nalog izdan za prekršek zoper varnost javnega prometa, vendar kljub temu ni vseboval navedbe vrste voznika, kategorije vozila, s katerim je bil storjen prekršek, številke vozniškega dovoljenja, navedbe organa, ki je izdal vozniško dovoljenje, ter datuma izdaje vozniškega dovoljenja. Ker so sestavine predpisane po drugem odstavku 57. člena ZP-1, je podana kršitev iz 2. alineje 62. člena ZP-1 v zvezi z drugim odstavku 57. člena ZP-1.

6. Glede na naravo ugotovljene kršitve je Vrhovno sodišče izpodbijani plačilni nalog v skladu z 426. členom Zakona o kazenskem postopku v zvezi s 171. členom ZP-1 razveljavilo in zadevo vrnilo prekrškovnemu organu v novo odločanje.


Zveza:

ZP-1 člen 57, 57/2, 62, 62/1-2.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMjgyMA==