<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL Sklep I Cpg 769/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:I.CPG.769.2018

Evidenčna številka:VSL00017569
Datum odločbe:16.10.2018
Senat, sodnik posameznik:Milojka Fatur Jesenko
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor - taksne oprostitve na podlagi zakona - sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika pravnega sredstva - razveljavitev plačilnega naloga - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - pravni interes

Jedro

Sodišče prve stopnje je na podlagi petega odstavka 34.a člena ZST-1 plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 utemeljeno razveljavilo, kar pomeni, da tožeča stranka zneska sodne takse, navedenega v tem nalogu, ni (več) dolžna plačati. Posledično tožeča stranka tudi ni (več) imela pravnega interesa za delno oprostitev plačila te sodne takse, zato je sodišče prve stopnje njen predlog za delno oprostitev takse po tem plačilnem nalogu pravilno zavrglo.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu potrdi.

II. Tožeča stranka sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom zavrglo ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse, opr. št. VIII Pg 6171/2013 z dne 15. 6. 2018 (I. točka izreka). Navedeni plačilni nalog je nato po uradni dolžnosti razveljavilo (II. točka izreka). Naposled pa je zavrglo še predlog tožeče stranke za delno oprostitev plačila sodne takse po zgoraj navedenem plačilnem nalogu (III. točka izreka).

2. Zoper I. in III. točko izreka navedenega sklep se iz vseh pritožbenih razlogov po 1. odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 s spremembami, ZPP) v zvezi s 366. členom ZPP pravočasno pritožuje tožeča stranka. Višjemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in sklep v izpodbijanem delu razveljavi ter zadevo v tem delu vrne sodišču prve stopnje v nov postopek, toženi stranki pa naloži v plačilo pritožbene stroške tožeče stranke.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Tožeča stranka v pritožbi sodišču prve stopnje očita, da ni izvajalo predlaganih dokazov, da sodna taksa ni pravilno odmerjena in da odmere ni mogoče preizkusiti, ter ob tem še navaja, da ima vse račune blokirane in da plačila sodne takse ne zmore, saj nima nikakršnih sredstev. Te navedbe pa v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep sodišča prve stopnje z dne 7. 8. 2018 niso relevantne - v slednjem je pomembno le, ali je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je tožeča stranka ugovor zoper plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 vložila prepozno, ter da so zaradi razveljavitve navedenega plačilnega naloga po uradni dolžnosti posledično odpadli pogoji za vsebinsko obravnavo tožničinega predloga za delno oprostitev plačila sodne takse po tem nalogu.

5. V predmetni zadevi je sodišče prve stopnje dne 12. 7. 2017 izdalo sodbo, zoper katero je tožeča stranka vložila pritožbo, v zvezi s katero ji je sodišče prve stopnje dne 20. 9. 2017 izdalo plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbeni postopek (1. odstavek 105.a člena ZPP in tar. št. 1121 Zakona o sodnih taksah (Ur. l. RS, št. 37/08 s spremembami, ZST-1)). Tožeča stranka je nato vložila predlog za delno oprostitev, odlog oziroma obročno plačilo sodne takse, ki je bil s sklepom sodišča prve stopnje z dne 4. 1. 2018 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 145/2018 z dne 22. 3. 2018, pravnomočno zavrnjen. Sodišče prve stopnje je sklep pritožbenega sodišča ter dopis z dne 5. 4. 2018, s katerim je opozorilo tožečo stranko na nov tek roka za plačilo takse in na posledice v primeru neplačila, vročilo tožeči stranki. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da tožeča stranka takse v tem (novem) roku ni plačala, zato je s sklepom z dne 21. 5. 2018 odločilo, da se pritožba tožeče stranke zoper sodbo z dne 12. 7. 2017 šteje za umaknjeno (3. odstavek 105.a člena ZPP). Zoper navedeni sklep je tožeča stranka vložila pritožbo ter hkrati predlagala vrnitev v prejšnje stanje. Sodišče prve stopnje je nato tožeči stranki dne 15. 6. 2018 (pomotoma) izdalo plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep z dne 21. 5. 2018.

6. Plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 je bil tožeči stranki vročen dne 30. 6. 2018 (vročilnica na list. št. 194 spisa), tožeča stranka pa je dne 13. 7. 2018 (dohodni zaznamek na list. št. 195 spisa) vložila ugovor zoper navedeni plačilni nalog ter hkrati predlagala delno oprostitev plačila sodne takse po tem plačilnem nalogu. ZST-1 v 1. odstavku 34.a člena določa, da je rok za ugovor zoper plačilni nalog 8 dni od vročitve naloga. V predmetni zadevi se je torej ta rok iztekel 9. 7. 2018, zato je sodišče prve stopnje ugovor tožeče stranke zoper plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 pravilno kot prepoznega zavrglo.

7. Tožeča stranka se je zoper sklep sodišča prve stopnje z dne 21. 5. 2018 o umiku pritožbe zaradi neplačila sodne takse pritožila in v zvezi s to pritožbo dne 15. 6. 2018 izdanim plačilnim nalogom (pravočasno, v 15 dneh od vročitve naloga1) predlagala delno oprostitev plačila sodne takse. Skladno s 4. odstavkom 10. člena ZST-1 se v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika pravnega sredstva iz razloga neplačila takse (tak sklep je tudi sklep prvostopenjskega sodišča z dne 21. 5. 2018), taksa ne plača. Sodišče prve stopnje je zato na podlagi 5. odstavka 34.a člena ZST-1 plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 utemeljeno razveljavilo, kar pomeni, da tožeča stranka zneska sodne takse, navedenega v tem nalogu, ni (več) dolžna plačati.2 Posledično tožeča stranka tudi ni (več) imela pravnega interesa3 za delno oprostitev plačila te sodne takse, zato je sodišče prve stopnje njen predlog za delno oprostitev takse po tem plačilnem nalogu pravilno zavrglo (in ga ni obravnavalo vsebinsko).

8. Po obrazloženem, in ker pritožbeno sodišče ob preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti v skladu z 2. odstavkom 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP ni ugotovilo uradoma upoštevnih kršitev, je o pritožbi odločilo, kot je razvidno iz prve točke izreka tega sklepa (2. točka 365. člena ZPP), pri tem pa se je opredelilo le do tistih pritožbenih navedb, ki so odločilnega pomena (1. odstavek 360. člena ZPP).

9. O stroških pritožbenega postopka je pritožbeno sodišče odločilo v skladu s 1. odstavkom 165. člena in 1. odstavkom 154. člena ZPP. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato mora sama kriti svoje stroške pritožbenega postopka.

-------------------------------
1 Rok za vložitev predloga za taksno oprostitev v skladu s 1. odstavkom 13. člena v zvezi s 1. odstavkom 34. člena ZST-1 znaša 15 dni od vročitve naloga. Kot že pojasnjeno je bil plačilni nalog z dne 15. 6. 2018 tožeči stranki vročen 30. 6. 2018, zato je njen predlog za taksno oprostitev vložen 13. 7. 2018 (za razliko od ugovora zoper ta plačilni nalog) pravočasen.
2 Odločitve sodišča prve stopnje o razveljavitvi plačilnega naloga z dne 15. 6. 2018 tožeča stranka s pritožbo ne izpodbija, tako da je že postala pravnomočna.
3 Tudi v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks je namreč pravni interes procesna predpostavka, na obstoj katere sodišče pazi po uradni dolžnosti (1. odstavek 274. člena ZPP v zvezi s 3. odstavkom 1. člena ZST-1).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 1, 1/3, 10, 10/4, 13, 13/1, 34, 34/1, 34a, 34a/1, 34a/5
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 105a, 105a/1, 105a/3, 274, 274/1
Datum zadnje spremembe:
28.02.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2MDc0