<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Upravni oddelek

Sodba I Up 450/2006
ECLI:SI:VSRS:2006:I.UP.450.2006

Evidenčna številka:VS18040
Datum odločbe:11.05.2006
Opravilna številka II.stopnje:Sodba UPRS U 852/2004
Področje:PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO
Institut:plačilni nalog - prepozen ugovor

Jedro

Ker tožnikov ugovor zoper plačilni nalog ni bil vložen pravočasno, je organ prve stopnje tožnikov ugovor utemeljeno zavrgel kot prepozen.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

Obrazložitev

Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi 1. odstavka 59. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/2000, ZUS) zavrnilo tožnikovo tožbo zoper odločbo tožene stranke z dne 29.3.2004, s katero je le-ta zavrnila tožnikovo pritožbo zoper sklep Policijske postaje Kranj z dne 9.2.2004. Z navedenim sklepom je Policijska postaja Kranj tožnikov ugovor zoper plačilni nalog, št. 59619015, zavrgla kot prepozen.

V obrazložitvi izpodbijane sodbe sodišče prve stopnje navaja, da med strankama ni sporno, da je tožnik, ki mu je bil plačilni nalog zaradi kršitve določb Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) vročen na kraju prometnega prekrška dne 11.11.2003, vložil ugovor nanj, priporočeno po pošti 5.2.2004, kar je po poteku 8-dnevnega roka. Ker je bil ugovor vložen prepozno, je po presoji sodišča prve stopnje odločitev organa prve stopnje in tožene stranke pravilna in na zakonu utemeljena. Ker v obravnavanem primeru ni prišlo do meritornega odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog (ker je bil vložen prepozno), se organ prve stopnje in tožena stranka pravilno nista spuščala v ugotovitev obstoja prometnega prekrška, saj zaradi zamude roka za ugovor zoper plačilni nalog do vsebinske obravnave le-tega ni prišlo. Pravni pouk na plačilnem nalogu je tudi po presoji sodišča prve stopnje dovolj čitljiv, da je bil za tožnika razumljiv, kljub temu, da ga deloma zakriva žig organa, ki je izdal plačilni nalog.

Tožnik v pritožbi zoper izpodbijano sodbo navaja, da se z njo ne strinja. V postopku je prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka in kršenja njegovih pravic, enakosti pred zakonom ter pravilne obravnave samega primera. Zahteva korektno presojo postopka oziroma dokazila, ki se nanašajo na dano situacijo. Poudarja, da je policistu na kraju ustavitve izrecno povedal, da se s prekrškom ne strinja, zato ni podpisal nikakršne listine ter je izrecno zahteval, da se predlog pošlje k sodniku na prekrške. Policist ni spoštoval njegovih navedb, s tem ga je zavedel in mu onemogočil uporabo zakonskega pravnega pouka (8 dni) ter mu je s tem povzročil veliko težav. Zahteva, naj mu posreduje dokazila, da je dani prekršek dejansko tudi storil. V nasprotnem primeru, naj se krivda prenese na danega policista zaradi nestrokovno opravljenega dela. Vztrajal bo in zadevi prišel do konca že zaradi same pravice. Ponovno zahteva proučitev postopka (z vsemi dokaznimi materiali).

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba ni utemeljena.

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, ZP-1) določa v 1. odstavku 222. člena, da se postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zakona še niso bili pravnomočno končani, dokončajo in izrečene sankcije izvršijo po dosedanjih predpisih. V času odločanja organa prve stopnje v obravnavani zadevi je veljal Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in drugi, ZP). Po 241. členu ZP, če gre za prekrške, za katere je predpisana samo denarna kazen v določenem znesku, izterjajo pooblaščene uradne osebe upravnih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, s katerimi so določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako kazen od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku (1. odstavek). Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekrška, je dolžan denarno kazen plačati v roku 8 dni ali v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je izrekla kazen (5. odstavek).

Kot izhaja iz predloženih spisov, je tožnik zoper plačilni nalog, ki mu je bil vročen dne 11.11.2003 na kraju, kjer ga je ustavil policist PP Kranj, vložil ugovor dne 5.2.2004, torej po poteku 8-dnevnega roka, ki je po zgoraj citirani določbi 241. člena ZP določen za vložitev ugovora zoper plačilni nalog. Gre za z zakonom določeni prekluzivni rok, ki ga ni mogoče podaljšati. Če bi tožnik pravočasno vložil ugovor zoper navedeni plačilni nalog, bi sodnik za prekrške presojal tožniku očitano storitev prekrška zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov po vsebini. Ker pa tožnikov ugovor ni bil vložen pravočasno, je tudi po presoji pritožbenega sodišča organ prve stopnje tožnikov ugovor utemeljeno zavrgel kot prepozen. To sta pravilno presodila tudi tožena stranka in sodišče prve stopnje. Pri tem za odločitev o zadevi ni pravno pomembno, da je tožnik na kraju, kjer ga je ustavil policist, odklonil podpis vročitve plačilnega naloga. Ker je šlo za procesno odločitev, po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje utemeljeno ni presojalo pritožbenih ugovorov po vsebini zadeve. Na drugačno odločitev o zadevi tudi ne more vplivati dejstvo, da tožnik ZP razume drugače kot upravni organ in sodišče prve stopnje. Šteje se, da so predpisi, ki so objavljeni v uradnih glasilih, splošno znani.

Ker tožnik ni navedel v svoji pritožbi pritožbenih razlogov iz 1. odstavka 72. člena ZUS, je pritožbeno sodišče preizkusilo izpodbijano sodbo iz razlogov, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, ter je ugotovilo, da ti razlogi niso podani.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.


Zveza:

ZUS člen 59, 72, 73. ZP/1-1 člen 222. ZP člen 241.
Datum zadnje spremembe:
22.08.2009

Opombe:

P2RvYy0yMDY2Ng==