Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 685cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sklep Cp 19/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.07.2018razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - predlog za zavrnitev izvršitve tuje sodne odločbe - pojem sodne odločbe - odločba italijanskega sodišča - plačilni nalog - praksa SEU - začasno izvršljiv plačilni nalog - javni red - prekinitev postopkaSodna odločba je vsaka odločba, ki jo izda sodni organ (sem ne sodijo le odločbe, ki pomenijo konec postopka ali njegovega dela, ampak tudi odločbe, ki odrejajo začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja). Uredba Bruselj I bis v točki a) 2. člena to izrecno tudi določa. Prekinitev postopka je izjema od načela izvršljivosti sodbe, izvršljive v državi članici izvora, zato zahteva restriktivno razlago. Namenjena je uravnoteženju dolžnikovega položaja z možnostjo, da se ta izjemoma, kadar je to nujno potrebno, s prekinitvijo posebej varuje. Cilj tega ukrepa je namreč v tem, da se stranko, zoper katero se zahteva izvršitev, obvaruje pred škodo, ki presega nevšečnosti, ki redno spremljajo izvršbo. Pavšalen očitek pritožnika, da bi sodišče postopek moralo prekiniti, ne zadošča.
VSL Sklep I Cp 1573/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.07.2018vročanje - plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - rok za vložitev predloga za taksno oprostitev - predlog za oprostitev plačila sodne takse - prepozen predlog za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne taksePlačilni nalog za plačilo sodne takse z dne 11. 7. 2017 je bil toženi stranki vročen 28. 7. 2017. Naslednji dan je začel teči 15 dnevni rok iz 34. člena ZST-1 za plačilo sodne takse oziroma vložitev predloga za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse. Ker je tožena stranka šele dne 14. 5. 2018 vložila predlog za oprostitev plačila sodne takse, je sodišče ugotovilo, da je prepozen in ga posledično zavrglo.
VSL Sklep I Cpg 534/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.07.2018sodna taksa za postopek - napačno odmerjena taksa - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - uporaba količnika - razpis naroka za glavno obravnavo - umik tožbeV skladu z ustaljeno sodno prakso se šteje, da predstavlja pravno pomembno dejanje sodišča, od katerega zavisi uporaba tarifne številke, razpis naroka za glavno obravnavo in ne njegova izvedba. Ker je v konkretnem primeru sodišče prve stopnje pred umikom tožbe tega že razpisalo, tako ni pogojev za odmero sodne takse po tarifni številki 1112 ZST-1, za katero si prizadeva tožeča stranka.
VSRS Sklep II DoR 169/2018Vrhovno sodiščeCivilni oddelek05.07.2018predlog za dopustitev revizije - ugovor zoper plačilni nalog - oprostitev plačila sodne takse - odškodninski spor - postavitev izvedenca - zavrnitev predloga za dopustitev revizijeKer je bil predlagatelj plačila sodne takse oproščen, je Vrhovno sodišče plačilni nalog razveljavilo.
VSL Sodba I Cpg 622/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek19.06.2018kreditna pogodba - solidarno poroštvo - menica - sprememba tožbe - zapadlost - jamstvena shema RS - plačilni nalog in sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - izrek sodne odločbeTožeča stranka je spremenila tožbo in navedla, da ne gre za menično terjatev, ampak tožena stranka za odprte obveznosti odgovarja kot solidarni porok. V obeh primerih gre za obveznost tožene stranke iz naslova solidarnega poroštva, za katero je tožena stranka dala tožeči stranki menice. Za izterjavo posameznih terjatev iz naslova unovčenih jamstev v imenu Republike Slovenije je odgovorna SID banka, vendar se izterjava izvaja preko banke, ki je prejela jamstvo za unovčeno terjatev.
VSL Sklep I Cp 334/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.06.2018zavrženje pritožbe - neplačilo sodne takse - plačilni nalog - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - posledice nedopolnitve vlogeKer toženec kljub zavrženju predloga za oprostitev plačila sodne takse (zaradi nedopolnitve predloga) ni plačal takse po plačilnem nalogu v roku, se domneva umik pritožbe zoper sodbo.
VSL Sklep II Cp 849/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.06.2018delna oprostitev plačila sodne takse - obročno plačilo sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - nov plačilni nalogIz podatkov spisa izhaja, da so bili tožniki pozvani za plačilo takse za postopek o pritožbi zgolj za podredni tožbeni zahtevek v višini 1.955,00 EUR, ne pa tudi za takso za postopek o pritožbi zoper primarni tožbeni zahtevek v višini 5.865,00 EUR. Navedena okoliščina pa v ničemer ne vpliva na pravilnost izpodbijanega sklepa, v katerem je prvostopenjsko sodišče pravilno upoštevalo zneske sodne takse za postopek o pritožbi tako glede odločitve o primarnem kot tudi podrednem tožbenem zahtevku. Pravilno je tudi odločilo, da se tožnike delno oprosti plačila sodne takse in določilo obročno plačilo. Če tožniki menijo, da bi moralo sodišče o plačilu preostalega zneska sodnih taks izdati nov plačilni nalog, pa je ta tako ali tako predviden z določbami drugega odstavka 14.a člena ZST-1, ki določa, da v primeru delne oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks, pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog, za katerega smiselno velja prvi...
VSL Sodba II Cp 2687/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.06.2018bančno poslovanje - nakazilo denarnih sredstev - dolžna profesionalna skrbnost - depozitni račun - plačilni nalog - nakazilo banke - prenakazilo prejetih sredstev - bančni denarni depozit - sklenitev pogodbe - pogodba o bančnem denarnem depozitu - pogodba o denarnem depozitu - poslovna praksa med strankama - status pooblaščenca - plačnik - zaseg denarja - neupravičen dvig denarja iz trr - trditveno in dokazno bremeToženka, ki je banka, ni dokazala, da bi bila med pravdnima strankama sklenjena pogodba o vezavi depozita, zato ni imela nobene podlage za prenakazilo tožničinih sredstev z njenega transakcijskega računa. Tožnica je trdila, da toženki ni dovolila razpolaganja s sredstvi na njenem transakcijskem računu. Toženka je trdila nasprotno, zato bi morala konkretizirano zatrjevati in dokazovati to dejstvo, v skladu z dokaznim standardom iz 215. člena ZPP, upoštevajoč določbo 13. člena ZPlaP, ki je določala vsebino dolžnega skrbnega ravnanja toženke. Toženka bi morala natančno pojasniti in ponuditi dokaze o tem, kdo in kdaj naj bi ji dal nalog za plačilo in kako je preverila identiteto tožnice oziroma njene morebitne pooblaščenke.
VSL Sodba II Cp 2382/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.05.2018spor majhne vrednosti - odškodninska odgovornost države - povračilo škode - plačilo odškodnine - prekršek - prekrškovni postopek - odvoz osebnega vozila - stroški odvoza nepravilno parkiranega vozila - protipravnost - plačilni nalog - odločba o prekršku - ugovor zoper plačilni nalog - odpoved pravici do ugovora - plačilo polovične globe za prekršek - pravica do pravnega varstva - sodno varstvo pred prekrškovnim organom in pred sodiščem - upravni spor - upravni akt - tožba zaradi molkaOdvoz vozila s pajkom je ukrep pooblaščene osebe, ki je po zakonu vezano na določen prekršek, v konkretnem primeru na prekršek iz 1. točke četrtega odstavka 65. člena ZPrCP. To pomeni, da je tudi pravno varstvo v zvezi s tem ukrepom primarno zagotovljeno v okviru sodnega varstva zoper odločbo o prekršku. Zaradi povezanosti prekrška (nepravilno parkiranje) in ukrepa (odvoz nepravilno parkiranega vozila) velja, da se odpoved pravici do ugovora zoper plačilni nalog (v primeru plačila polovične globe) nanaša tudi na ukrep odvoza nepravilno parkiranega vozila. Če je tožeča stranka menila, da bi moral prekrškovni organ v zvezi z odvozom vozila izdati ustrezen upravni akt (in da prekrškovni organ izdajo takšnega akta neutemeljeno odklanja), bi lahko sodno varstvo v upravnem sporu uveljavljala s tožbo, s katero bi zahtevala izdajo oziroma vročitev upravnega akta (tožba zaradi molka) (3. alineja prvega odstavka 33. člena ZUS-1). Tudi (neupravičena) opustitev izdaje...
VSL Sklep II Cpg 103/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.05.2018neplačilo sodne takse za pritožbo - fikcija umika pritožbe - domneva umika pritožbe - plačilo sodne takse kot procesna predpostavka za pritožbo - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takse - vročanje - osebna vročitev - nepravilna vročitev - taksne oprostitve na podlagi zakona - sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika pravnega sredstvaPlačilni nalog in sklep o ugovoru zoper plačilni nalog v zvezi s sklepom višjega sodišča pomenijo celoto, zaradi česar je za vročitev vseh treba uporabiti določbo 142. člena ZPP o osebni vročitvi. ZST-1 od zadnje novele (ZST-1C), ki je začela veljati od 11. 11. 2016 (torej pred vložitvijo pritožbe zoper sklep z dne 23. 10. 2017) določa, da se sodna taksa med drugim ne plača v postopkih odločanja o pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka zaradi domneve umika tožbe ali pravnega sredstva iz razloga neplačane sodne takse. Ker tožena stranka takšne sodne takse ni dolžna plačati, je napačna izpodbijana odločitev sodišča prve stopnje o neutemeljenosti ugovora tožene stranke zoper plačilni nalog z dne 20. 11. 2017.
VSL Sklep I Cpg 354/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.05.2018plačilo sodne takse - naknaden predlog za oprostitev plačila sodnih taks - zavrženje predloga za taksno oprostitev - pomanjkanje pravnega interesa - vrnitev plačane sodne takse - ugovor zoper taksni plačilni nalog - pravica do vrnitve takse - taksne oprostitve na podlagi zakonaČim je enkrat sodna taksa plačana, sodišče nima več nobene podlage obravnavati predloga tožeče stranke za oprostitev plačila sodne takse in sicer za konkretni postopek, za katerega je bilo tožeči stranki naloženo plačilo sodne takse. Tudi po mnenju sodišča druge stopnje je namreč sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je njen „ugovor o odmeritvi sodne takse„ obravnavalo po vsebini kot predlog za oprostitev plačila sodne takse za redni postopek. Tožeča stranka namreč ni uveljavljala nobenih razlogov, ki so določeni v prvem odstavku 34.a člena ZST-1, torej, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Tožeča stranka ne more v tem postopku doseči vrnitve že plačane sodne takse. Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati ali je plačal takso višjo od predpisane in tudi kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno (prvi odstavek 36. člena...
VSL Sklep I Cp 828/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.04.2018plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - nepravilna odmera sodne takse - vrednost spornega predmeta - solidarna obveznost - več spornih predmetov - več tožbenih zahtevkov - seštevek vrednosti spornih predmetovSodišče se je zmotno sklicevalo na prvi odstavek 20. člena ZST-1, po katerem se v istem postopku na isti stopnji vrednosti več spornih predmetov seštejejo, če zakon ne določa drugače. V konkretni zadevi ne gre za več spornih predmetov, pač pa je sporni predmet en sam, to je terjatev v višini 6.890,62 EUR. Tudi na drugi odstavek 41. člena ZPP se je sodišče sklicevalo napačno, saj v konkretnem primeru ne gre za več zahtevkov, pač pa en zahtevek na plačilo 6.890,62 EUR, česar okoliščina, da tožeča stranka zahtevek vtožuje solidarno od dveh tožencev, ne spremeni.
VSL Sklep II Cp 200/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.04.2018nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - dopis - opozorilo - ugovor zoper plačilni nalog - pravni interes za ugovorRes ni v nobenem zakonu izrecno predvideno, da bi lahko sodišče stranko, kateri je pred tem poslalo nalog za plačilo sodne takse, kasneje z dopisom opozorilo (obvestilo), v kakšnem roku naj le-to plača. Vendar pa je v tem oziru edino relevantno vprašanje, zakaj naj bi bil v konkretnem primeru tožnik le zaradi morebitne napačne oblike postopanja, s katerim ga je sodišče prve stopnje (zgolj) opozorilo, v kakšnem roku je dolžan sodno takso plačati, kakorkoli prizadet v svojih procesnih pravicah (oziroma sicer na slabšem). Tako kot za vsa pravna sredstva mora biti tudi strankin pravni interes za ugovor (zoper plačilni nalog) podan vse do trenutka odločitve o njem.
VSL Sklep I Cp 504/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek18.04.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - taksna obveznost - sodna taksa za pritožbo - nastanek taksne obveznosti - trditveno in dokazno bremeTaksna obveznost nastane z vložitvijo pritožbe (18. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1). Obveznost plačila sodne takse za postopek o pritožbi ni odvisna od vprašanja, ali je pritožba utemeljena ali ne.
VSL Sklep I Cp 2748/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek18.04.2018evropski plačilni nalog - spor majhne vrednosti - civilnopravno razmerje z mednarodnim elementom - vročanje naslovniku v tujini - dejansko bivanje naslovnika - dejanski naslov bivanja - poizvedbe sodišča - dokazna sredstva - procesna aktivnost sodišča - dopolnitev tožbe - vpis v register stalnega prebivalstva - neznano bivališče - pomoč prava neuki strankiSodišče bi moralo preveriti, kakšen je naslov tožencev. Navedba naslova, ki ga ima oseba prijavljenega v registru prebivalstva, namreč zadostuje, da tožba glede navedbe naslova toženca šteje za popolno, tako da je sodišče ne more zavreči. Ob tem ko tožnik izkazuje določeno aktivnost/skrbnost v smeri pridobitve/iskanja naslovov tožencev preko Ambasade RS v Berlinu, bi moralo torej sodišče prve stopnje pri pristojnem registracijskem organu v Republiki Nemčiji preveriti naslov tožencev, saj ima v skladu s 44. členom nemškega Zveznega zakona o registraciji prebivalstva (Bundesmeldegesetz - BMG) tudi tuj javni organ poleg tuje fizične osebe pravico pridobiti nekatere informacije o določeni osebi od nemških organov za registracijo.
VSL Sklep I Cpg 986/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.04.2018predlog za taksno oprostitev - podatki o prometu na transakcijskem računu - izterjava neplačane sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takseSodišče druge stopnje ne pritrjuje pritožbenemu očitku, da bi sodišče moralo pridobiti tudi podatke na TR računu, za kar je tožena stranka sodišču dala soglasje. Zadošča namreč ugotovitev sodišča prve stopnje, da ima tožena stranka odprt transakcijski račun, na katerem niso zabeležene neporavnane obveznosti.
VSL Sklep II Cp 637/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.04.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - izjava o premoženjskem stanju - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - delna dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - navedba podatka o emšu - materialni položaj - ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov - pridobitev podatkov o premoženjskem stanju po uradni dolžnostiPredlagateljica je v izjavi o premoženjskem stanju sodišču posredovala EMŠO obeh otrok in ker je bilo dano tudi njeno soglasje, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost, bi lahko sodišče prve stopnje relevantne podatke, za katere bi ocenilo, da z njimi ne razpolaga, pridobilo že na podlagi posredovanih podatkov. Predlagateljičina opustitev navedbe davčnih številk in državljanstva za oba otroka tako ne onemogoča vsebinskega odločanja o njenem predlogu.
VSL Sklep I Cp 629/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.04.2018sodna taksa za pritožbo - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - ugovorni razlog - nastanek taksne obveznosti - predlog stranke za taksno oprostitev - pravnomočna zavrnitev predloga za taksno oprostitev - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takse - napačen pravni poukPlačilni nalog je odločitev o taksni obveznosti, predlog za taksno oprostitev pa je pravno sredstvo, s katerim želi stranka doseči odpravo obveznosti.
VSL Sklep II Cp 836/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.04.2018ugovor zoper plačilni nalog - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takse - nastanek taksne obveznostiUgovor zoper plačilni nalog je dopusten le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksna obveznost že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (prvi odstavek 34. člena ZST-1). Pritožnik je ugovarjal, da taksna obveznost še ni nastala, ker se je zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za oprostitev oziroma za obročno plačilo sodne takse pravočasno pritožil. Ker trditev o vložitvi pritožbe ni dokazal, je bil njegov ugovor pravilno zavrnjen.
VSL Sklep II Cpg 141/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.03.2018doplačilo sodne takse za redni postopek - plačilni nalog za plačilo sodne takse za tožbo - neplačilo sodne takse za tožbo - fikcija umika tožbe - sklep o ustavitvi postopka - osebno vročanje - fikcija osebne vročitve - obvestilo o prispelem pismu - javna listina - odsotnost hišnega predalčnikaTožeča stranka je bila po podatkih spisa o prispelem pismu obveščena (in je bilo zahtevi iz tretjega odstavka 142. člena ZPP zadoščeno). Obvestilo sodišču o opravljeni vročitvi, iz katerega pritožbeno sodišče črpa takšno ugotovitev, je namreč javna listina in dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa (prvi odstavek 224. člena ZPP). Dovoljeno je sicer dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena, vendar tožeča stranka v tem postopku tega niti poskuša (ne trdi in ne dokazuje namreč, da obvestila o prispelem pismu ni prejela). Na podlagi obvestila (ki je bilo tožeči stranki na vratih puščeno dne 8. 11. 2017) se je namreč tožeča stranka seznanila (tudi) s posledicami opustitve dviga pošiljke v 15 dnevnem roku. Prav tako s tem, kaj se po poteku tega roka zgodi s samo pošiljko, če naslovnik predalčnika nima oziroma če je njegov predalčnik neuporaben. Tožeča stranka je...

Izberi vse|Izvozi izbrane