Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 685cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0zMw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba III Ips 167/99Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek10.11.2000menica - menični plačilni nalog - ugovori iz temeljnega pravdnega razmerja - res iudicataČe tožbeni zahtevek v že pravnomočno razsojeni stvari temelji le na lastni menici, ne gre za že razsojeno stvar, če isti tožbeni zahtevek v drugem postopku temelji na klavzalnem pravnem poslu, saj gre za različna historična dogodka in različno dejansko podlago. Če sodišče v pravnomočno razsojeni (menični) zadevi obravnava in odloči o toženčevem ugovoru (subjektivnem), da ne obstoji direktno poslovno razmerje med strankama, to ne predstavlja odločanja o utemeljenosti tožbenega zahtevka na podlagi pravnega posla, (ki sicer ni predstavljal tožbene podlage), temveč le odločanje o utemeljenosti ugovora.
VSL sodba I Cpg 1017/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.09.2000sprememba tožbe - plačilni nalogTožbo je treba toženi stranki vročiti v odgovor in ji s tem dati možnost, da odgovori nanjo (člen 277. - 292. ZPP), predlog za izdajo naloga (za izpraznitev prostorov) pa se vroči toženi stranki šele hkrati z izdanim nalogom (448 člen ZPP, v zvezi s 3. odstavkom 29. člena ZPSPP, Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88). Vročitev predloga za izdajo izpraznitvenega naloga toženi stranki, ne da bi bil hkrati vročen tudi izdan sodni nalog, zanjo po zakonu nima nobenih pravnih posledic. Zato tudi ni ovire, da ne bi tožeča stranka brez soglasja tožene stranke vse dotlej, dokler izpraznitveni nalog ni izdan, kakorkoli spreminjala svoj predlog za izdajo izpraznitvenega naloga. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se uporablja le za najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ne pa tudi za razmerje, ki izvirajo iz leasing pogodb. 
VSL sklep II Cpg 652/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.04.2000razveljavitev sklepa o izvršbi v dovolilnem delu - postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog - sodiščeRazveljavitvi sklepa o izvršbi v dovolilnem delu sledi postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog (2. odst. 62. člena ZIZ), ki poteka pred sodiščem prve stopnje. 
VSL sklep I Cp 183/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.01.2000umik ugovora - plačilni nalogČe toženec do konca glavne obravnave umakne vse svoje ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi. 
VSL sodba II Cp 137/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.12.1999plačilni nalog - odločba o glavni stvari - obličnost avtorskih pogodb - honorar - odločanje po prostem preudarkuOb izdaji plačilnega naloga so bili podani zakoniti pogoji za njegovo izdajo (1. odstavek 446. člena ZPP), po ugovoru tožene stranke pa je sodišče prve stopnje pravilno meritorno odločalo o zahtevku. Temelj obveznosti ne more biti račun, temveč pogodba ali zakon. Honorar je plačilo, ki gre avtorju ne le na podlagi pogodbe, temveč že na podlagi samega zakona, kolikor z oblično pogodbo ni drugače dogovorjeno. Višino plačila je sodišče prve stopnje določilo ob uporabi določbe 223. člena ZPP. Pri tem je kot primerno merilo uporabilo znesek honorarja za avtorsko polo po prilogi k sporazumu o pravicah, obveznostih in odgovornosti založniških organizacij in avtorjev pri sklepanju pogodb. Ali je tožena stranka podpisnica tega sporazuma ali ne, ni pomembno. Sodišče prve stopnje ga namreč ni uporabilo kot zavezujoč pravni vir. 
VSL sklep I Cp 2039/98Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek24.11.1999umik ugovora zoper izdani plačilni nalog - preklic umikaUmik ugovora ima za posledico takojšnjo pravnomočnost izdanega plačilnega naloga, zaradi česar preklic umika ni več dopusten, saj nastop pravnomočnosti ni v dispoziciji strank. 
VSL sklep III Cp 1629/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.10.1999obrazložitev ugovora zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalogDolžnik v ugovoru razloguje relevantna dejstva, s katerimi se nedvomno upira obveznosti poravnave terjatve. Res v ugovoru manjka formalni dokazni predlog, vendar pa od dolžnika kot laika ni mogoče pričakovati, da bo ugovor sestavil v obliki, ki jo sicer uporabljajo kvalificirani pooblaščenci strank. Iz navedbe dejstev, kot izhajajo iz dolžnikovega ugovora, je smiselno razvidno, da v dokaz zatrjevanim dejstvom dolžnik ponuja vsaj svoje zaslišanje. Njegov ugovor je treba šteti za obrazložen, zato je pritožbeno sodišče izpodbijani sklep razveljavilo v delu, v katerem je bilo dovoljena izvršba, postopek pa se bo nadaljeval kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. 
VSL sklep II Cpg 594/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.10.1999izvršba na podlagi verodostojne listine - prisilna poravnava - plačilni nalog - pravni interesOd začetka prisilne poravnave proti dolžniku ni mogoče dovoliti izvršbe v poplačilo ali zavarovanje, nobena zakonska določba pa upniku ne prepoveduje, da bi zoper dolžnika, nad katerim je začeta prisilna poravnava, vložil tožbo v pravdnem postopku. Zato mora izvršilno sodišče v primeru, če je upnik vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine pred začetkom prisilne poravnave nad dolžnikom, o predlogu pa se odloča po začetku prisilne poravnave, dovolitveni del predloga zavrniti v skladu s 1. odst. 36. čl. ZPPSL, dajatveni in stroškovni del predloga pa je treba odstopiti pristojnemu sodišču kot tožbo za izdajo plačilnega naloga, čemur navedena dela izvršilnega predloga vsebinsko ustrezata. 
VSL sklep I Cpg 1087/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.10.1999plačilni nalog - razveljavitev - nadaljevanje postopka - zavrženje tožbeUtemeljen ugovor zoper izdani plačilni nalog ima za posledico razveljavitev plačilnega naloga in nadaljevanje postopka z obravnavanjem glavne stvari, ne pa zavrženje tožbe. 
Sklep II Ips 53/99Vrhovno sodiščeCivilni oddelek22.09.1999ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor - zavrženje ugovora - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaRevizijski razlogi kažejo, da toženec uveljavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz prvega odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 450. in naslednjimi členi ZPP. Toda domnevnih procesnih kršitev ni določno opredelil, niti ne navedel za utemeljitev revizije potrebnih trditev o procesnih kršitvah ali jih dokazno podprl (v smislu določila 387. člena ZPP).
Sklep III Ips 2/98Vrhovno sodiščeGospodarski oddelek27.08.1998zahteva za varstvo zakonitosti - dokazno breme - načelo proste presoje dokazov - plačilni nalog - račun kot verodostojna listina - sestavine računa - pavšalni ugovorS povsem pavšalnim ugovorom ni mogoče izpodbijati pravilnosti računov kot tožbene podlage. Račun je sicer poslovna, zasebna listina in zanjo ni predpisano nobeno dokazno pravilo. Zato jo sodišče ocenjuje po načelu proste presoje dokazov v smislu določila 8. člena ZPP.
VSM sklep Cpg 11/96Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek21.04.1998odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti - verodostojna listina - plačilni nalog - mandatna tožba - redna tožba - pravni interesTožnik je s tožbo uveljavljal škodo, ki mu je nastala zaradi kršitve pogodbenih obvez. Zato v tej zadevi ne gre za zapadlo terjatev, ki je verjetno izkazana z verodostojno listino in ni mogoče izdati plačilnega naloga ali izvršilnega sklepa iz 2. odst. 38. člena ZIP. Upnik lahko uveljavi svojo terjatev le s tožbo. Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine vsebuje tudi kondemnatorni del, v katerem sodišče dolžniku naloži, da v paricijskem roku poravna upnikovo terjatev. Ker se s tem v izvršilnem postopku pravnomočno ugotovi obstoj terjatve, tožniku, ki razpolaga z verodostojno listino, na podlagi katere je mogoče zahtevati izvršbo, praviloma ni mogoče priznati pravnega interesa za vložitev mandatne tožbe. Enako velja tudi za zahtevek iz redne tožbe, ki temelji na verodostojni listini. 
VSM sklep Cp 387/97Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek04.04.1997mandatna tožba - plačilni nalog - pravni interes - izvršba na podlagi verodostojne listineNaknadno navajanje okoliščin, s katerimi tožeča stranka utemeljuje svoj pravni interes za izdajo plačilnega naloga, ne more spremeniti dejstva, da je bila mandatna tožba pomanjkljiva v trenutku, ko je sodišče odločalo o njej in jo je zato bilo potrebno zavreči. 
VSM sklep Cpg 209/94Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek17.04.1996plačilni nalog - predpostavke - obrtnikZakon o pravdnem postopku v 29. poglavju ureja izdajo plačilnega naloga, če se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve in je ta terjatev dokazana z verodostojno listino. V konkretnem primeru so bile izpolnjene vse predpostavke za izdajo plačilnega naloga in prvostopno sodišče je v skladu z načelom ekonomičnosti postopka plačilni nalog tudi izdalo. Številko žiro računa dolžnika je potrebno navesti, če upnik, ki je pravna oseba, vloži izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine. Ker je tožnik v tem primeru obrtnik, ki ne more vložiti izvršilnega predloga po 21.členu ZIP, zanj ne velja določilo 5.odst. 446.člena ZPP, torej ni razloga, da ne bi mogel vložiti mandatne tožbe. 
VSM sklep Cpg 127/96Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek14.02.1996plačilni nalog - ugovor - mandatna tožba - sprememba tožbenega zahtevkaČe teče pravdni postopek po ugovoru zoper plačilni nalog v skladu z 451.členom ZPP, tožena stranka ne more spreminjati mandatne tožbe, lahko pa delno umakne postavljeni zahtevek. 
VSM sklep Cpg 461/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek19.12.1994plačilni nalog - razširitev zahtevka - sklep o izvršbiPo določilu 55a člena ZIP lahko pravdno sodišče - enako kot pri plačilnem nalogu po členu 451 ZPP - vzdrži izvršilni sklep v veljavi, ali pa ga (delno oz. v celoti) razveljavi. V pravdnem postopku v katerem se ugotavlja utemeljenost plačilnega naloga oz. izvršilnega sklepa iz 2.odst. 38. člena ZIP, ni dovoljeno razširiti mandatne tožbe oz. izvršilnega predloga. Sodna praksa iz razlogov ekonomičnosti dopušča, da se v pravdi o plačilnem nalogu postavi novi zahtevek, o katerem pa sodišče mora odločiti tako, kot če bi sodišče združilo dva istočasno tekoča pravdna postopka - torej odloči o dveh zahtevkih iz dveh tožb. 
VSM sklep Cpg 434/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek23.11.1994umik ugovora - umik tožbe - plačilni nalogUmik ugovora, ki ima po 2. odst. 456. člena ZPP za posledico, da že po samem zakonu postane plačilni nalog pravnomočen - mora biti izrecno izjavljen. 
VSM sklep Cpg 579/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek14.10.1994meje postavljenega zahtevka - plačilni nalog - nasprotna tožbaPo določilu 2. člena zakona o pravdnem postopku (ZPP) lahko sodišče odloča le v mejah postavljenih zahtevkov. V pravdnem postopku, ki teče po ugovoru zoper plačilni nalog, sodišče ugotavlja le utemeljenost plačilnega naloga in vložitev nasprotne tožbe načeloma ni dopustna. 
VSM sklep Cpg 509/93Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek21.03.1994plačilni nalog - zavrženje tožbe - vračilo avansaSodišče lahko po členu 446/IV ZPP zavrže mandatno tožbo samo takrat, ko so podane zakonske predpostavke za plačilni nalog in izvršbo na podlagi verodostojne listine, tožnik pa ne izkaže pravnega interesa za pridobitev plačilnega naloga. Tožeča stranka navaja v mandatni tožbi, da gre za vrnitev preveč plačanega avansa - to pa je terjatev, ki jo je podobno kot odškodninske in kondikcijske zahtevke mogoče uveljavljati le z redno tožbo. 
VSL sklep II Cp 1525/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.02.1994umik ugovora zoper izdani plačilni nalogZ umikom ugovora postane plačilni nalog pravnomočen. Zato ni možen umik tega umika. 

Izberi vse|Izvozi izbrane