Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0xMw==
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep II Cpg 891/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.08.2016ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – sklep o ugovoru – ugovorni razlogi – obveznost plačila sodne takse – utemeljenost pritožbeObveznost plačila sodne takse za postopek o pritožbi ni odvisna od vprašanja, ali je pritožba utemeljena ali ne.
VSRS Sodba IV Ips 32/2016Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.07.2016plačilni nalog - zahteva za sodno varstvo - pravnomočnost plačilnega naloga - polovično plačilo globe - pravica do zahteve za sodno varstvoPo določbi prvega odstavka 57. c člena ZP-1 kršitelj, ki ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku oziroma plačilni nalog, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti. Če plača pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper plačilni nalog (praviloma) ni dovoljena. Povedano drugače, po veljavni zakonski ureditvi kršitelj s plačilom polovice globe pred potekom roka za vložitev zahteve za sodno varstvo izgubi pravico do vložitve zahteve za sodno varstvo. Obojega, zahteve za sodno varstvo in plačilo polovične globe, namreč ne more dobiti. Kršitelj se je s plačilom polovičnega zneska globe dejansko odpovedal (prej vloženi) zahtevi za sodno varstvo.
VSL sklep V Cpg 765/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek19.07.2016ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor na odmero sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - brezplačna pravna pomoč - odločanje o podelitvi brezplačne pravne pomoči - poseben postopek - splošni upravni postopekO podelitvi brezplačne pomoči se ne odloča v okviru rednih postopkov. O njej odloča poseben organ za brezplačno pravno pomoč (predsednik okrožnega sodišča ali predsednik specializiranega sodišča prve stopnje), po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek. To predstavlja poseben postopek, ločen od postopkov, v katerih se rešujejo pravdni spori (vključno z gospodarskimi).
VSL sklep I Ip 1503/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek22.06.2016ugovor zoper plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – ugovor zoper dražbeni razglas – sestava sodišča – strokovni sodelavec – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaNiti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog. Glede na navedeno izpodbijani sklep ni vmesni procesni niti ni v nobenem zakonu dano pooblastilo strokovnemu sodelavcu ali sodniškemu pomočniku za odločanje o tem vprašanju.ZST-1 predpisuje, da se v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo takse, razen če ta zakon ne določa drugače. Ker ZST-1 izrecno ne izključuje pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, pritožbe pa tudi ne izključujeta ZIZ in ZPP, je pritožba zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, dovoljena.Niti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o ugovoru zoper plačilni nalog, ZST-1 pa...
VSRS sklep VIII DoR 38/2016Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek17.06.2016nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - odločanje - narava spora - individualni delovni sporTožnica v ugovoru zoper plačilni nalog utemeljeno navaja, da je delovni spor o plačilu regresa za letni dopust del prvotnega delovnega spora za ugotovitev nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi tožnice pri toženi stranki, reintegracijo in reparacijo, čeprav je sodišče o njem odločalo v ponovljenem postopku. Zahtevek za plačilo regresa je tožnica postavila v okviru reparacijskega zahtevka. Odločitev o tako postavljenem zahtevku je odvisna od odločitve o zahtevku za ugotovitev nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi in ju ni mogoče ločevati samo zato, ker je bilo o enem delu reparacijskega zahtevka odločeno v ponovljenem postopku. To pomeni, da je spor o plačilu regresa za letni dopust del individualnega delovnega spora o sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja, v katerem je delavec oproščen plačila sodne takse.
VSL sklep I Cp 1462/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek17.06.2016postopek za plačilo sodne takse – nastanek taksne obveznosti – ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – slabo premoženjsko stanje – umik tožbe – domneva umika tožbePritožnikovemu sklicevanju na slabo finančno stanje ni mogoče slediti, saj gre za odmero taksne obveznosti, na katero gmotni položaj taksnega zavezanca ne vpliva.Nastale taksne obveznosti morajo biti poravnane tudi v primeru, da se postopek konča z umikom tožbe. Obravnavni postopek je bil ustavljen zaradi fikcije umika tožbe, ki je nastopila, ker tožnik ni plačal sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje.
VSL sklep II Cp 1690/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek16.06.2016ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – ugovorni razlogiUgovor zoper plačilni nalog je sodišče prve stopnje zavrnilo, ker ni ugotovilo, da bi bil podan kateri od ugovornih razlogov. Ta sta na podlagi določila prvega odstavka 34.a člena ZST-1 dva: da je bila taksa že plačana in da jo je sodišče napačno odmerilo.
VSRS Sklep I Up 140/2016Vrhovno sodiščeUpravni oddelek15.06.2016sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - taksa za tožbo v upravnem sporuTožeča stranka je zavezanec za plačilo takse. Njena taksna obveznost oziroma višina taksne obveznosti pa se, določi v skladu s taksno tarifo. Ta v poglavju 6. Postopek v upravnem sporu izrecno določa, da se za postopek v upravnem sporu na splošno za tožbo v skladu s tarifno številko 6111 odmeri taksa v višini 148,00 EUR. Kot je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje gre za fiksen znesek, ki ni določen v razponu in s tem odvisen od vrednosti predmeta.
VSL sklep II Cp 1036/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.06.2016plačilo sodne takse za pritožbo v postopkih za izdajo plačilnega naloga – ugovor zoper plačilni nalog – razlogi za ugovor zoper plačilni nalogTožnik ni ne v samem ugovoru zoper plačilni nalog z dne 22. 1. 2016 in ne v obravnavani pritožbi (jasno) navedel nobenega od v 34.a členu ZST-1 predvidenih (in hkrati edino relevantnih) razlogov za ugovor zoper plačilni nalog.
VSL sklep II Ip 1625/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek07.06.2016izvršba na podlagi verodostojne listine – avtomatizirana obdelava vlog v informacijskem sistemu – strojni odtis sodnega pečata – podpis sklepa – kršitev pravil postopka, ki ni vplivala na zakonitost sklepa – ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – razlogi za ugovorKer postopek teče na podlagi predloga za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, vloženega elektronsko na obrazcu, ki se obdeluje v informacijskem sistemu avtomatizirano, se sklepi in odredbe opremijo s strojnim odtisom sodnega pečata, podpis pa ni potreben. Postopanje sodišča, ki sklepa sicer ni opremilo s strojnim odtisom sodnega pečata, res ni v skladu s temi zahtevami in izdaja takega sklepa predstavlja procesno kršitev, vendar pa ta kršitev na pravilnost izpodbijanega sklepa ni vplivala.
VSRS Sklep Cp 9/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.05.2016razglasitev izvršljivosti tuje sodne odločbe - plačilni nalog - pojem sodne odločbe - praksa SEU - odločba tujega sodišča - javni red - začasno izvršljiv plačilni nalog - potrdilo o izvršljivosti - ugovor - sestava senataNobene ovire ni za to, da v senatu, ki odloča o ugovoru, ne bi sodeloval sodnik, ki je izdal predhodni sklep.Izvršljiva sodna odločba je vsaka izvršljiva odločba po pravu države članice, v kateri je izdana, in jo izda sodni organ, ter se ne nanaša samo na odločbe, ki pomenijo konec postopka ali njegovega dela, ampak tudi na odločbe, ki odrejajo začasne ukrepe ali ukrepe zavarovanja.
VSL sklep II Kp 37392/2014Višje sodišče v LjubljaniKazenski oddelek18.05.2016prepoved ponovnega sojenja o isti stvari – res iudicata – razmerje med prekrškovnim in kazenskim postopkom – plačilni nalog – zahteva za uvedbo preiskave – objektivna identiteta med prekrškom in kaznivim dejanjem – preprečitev uradnega dejanja ali maščevanje uradni osebiUstava RS v 31. členu in ZKP v 10. členu opredeljujeta ustavno prepoved ponovnega sojenja o isti stvari. To jamstvo mora biti v temelju zagotovljeno tudi, kadar je zoper posameznika še pred uvedbo kazenskega postopka že tekel prekrškovni postopek, ki je bil pravnomočno končan, pod pogojem, da narava dejanja in teža predpisane sankcije za prekršek kažeta na to, da je šlo v resnici za kaznivo ravnanje, ki ima naravo „kaznivega dejanja“, iz opisa prekrška pa izhaja, da ta temelji na istem historičnem dogodku, ki je v dejstvih enak oziroma identičen dogodku (idem) v novem postopku (bis).
VSL sklep II Cpg 598/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.05.2016ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi - postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine kot tožba v pravdnem postopku - umik predloga za izvršbo - umik tožbe - začetek pravde - nastanek dolžnosti plačila sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - izvršilni postopek - pravdni postopek - izvršba na podlagi verodostojne listinePravdni postopek je bil vzpostavljen že z vložitvijo ugovora zoper sklep o izvršbi. Umika predloga, ki je bil dan po vložitvi ugovora, zato ni več mogoče presojati po 43. členu ZIZ, temveč ga je potrebno obravnavati kot umik tožbe, o katerem bo odločalo sodišče v pravdnem postopku.
VSL sklep II Cpg 332/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.05.2016plačilo sodne takse kot procesna predpostavka – delno plačilo sodne takse – domneva umika pritožbe – nekonkretizirane trditve – pravočasnost predloga za taksno oprostitev – zmotno razumljen plačilni nalogIz navodil jasno izhaja, da mora stranka, če želi, da sodišče njeno pritožbo obravnava, sodno takso plačati v celoti, zaradi česar toženka v pritožbi neutemeljeno navaja, da bi jo moralo sodišče prve stopnje posebej opozoriti, da se delno plačilo sodne takse šteje kot neplačilo sodne takse.
VSL sklep II Cpg 480/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.05.2016predlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo - pravnomočni sklep o delni oprostitvi plačila sodnih taks - res iudicata - ugovor zoper plačilni nalog - slabše finančno stanjeSklep o taksni oprostitvi velja tudi za postopek s pritožbo. Sodišče na podlagi istih trditev in istih dokazov ne sme ponovno odločati, saj bi šlo za kršitev načela pravnomočnosti.
VSC sklep III Cpg 90/2016Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek06.05.2016ugovor zoper plačilni nalog - vrednost spornega predmeta - doplačilo sodne takseZoper odločitev sodišča o določitvi vrednosti spora ni posebne pritožbe, temveč se pravilnost takšne odločitve lahko izpodbija le s pritožbo zoper (končno) odločbo v glavni stvari. Tako v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse oziroma v pritožbenem postopku zoper sklep, izdan v zvezi s takim ugovorom, ni mogoče presojati pravilnosti ugotovitve vrednosti spornega predmeta.
VSRS sklep Cp 7/2016Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.04.2016pritožba - sklep o zavrnitvi ugovora zoper sklep o plačilu sodne takse - plačilni nalogUgovor zoper plačilni nalog je bil zavrnjen, ker ni bilo ugotovljeno, da bi bil podan kateri od ugovornih razlogov. Ta sta po določbi prvega odstavka 34. a člena ZST-1 dva: da je bila taksa že plačana in da jo je sodišče napačno odmerilo.
VSL sklep I Cpg 323/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek31.03.2016pravna oseba - predlog za oprostitev plačila sodnih taks - delna oprostitev plačila sodnih taks - zavrnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - odlog plačila sodne takse - izdaja končne odločbe - namen odloga plačila sodnih taks - plačilni nalog za plačilo sodne takse kot poziv - spremenjene okoliščine - ponoven predlog za oprostitev plačila sodnih taks - res iudicata - unovčenje stečajne mase - pomembnost stroškovPo pravnomočnosti sodbe je sodišče prve stopnje tožeči stranki poslalo še plačilni nalog za plačilo sodne takse. Pri tem gre zgolj za poziv, naj stranka poravna takso, ki jo dolguje in katere plačilo je v skladu s sklepom z dne 9. 1. 2015 zapadlo, saj je bila izdana končna odločba, nikakor pa ne gre za novo odločitev o dolžnosti plačila sodne takse.Dejstvo, da je tožeča stranka delno unovčila stečajno maso in prihodke dosegla tudi z upravljanjem stečajne mase, pri čemer je za plačilo stroškov postopka porabila bistveno več, kot pa znaša dolžna sodna taksa, niti ne more predstavljati upoštevne spremenjene okoliščine, zaradi katere bi se spremenil pravnomočni sklep v zvezi s plačilom te sodne takse.Odlog plačila sodne takse je namenjen ravno temu, da taksni zavezanec zbere denar za plačilo dolžne sodne takse, tožeča stranka pa je zbrani denar porabila za plačilo drugih stroškov stečajnega postopka, pri čemer ni bilo nobene ovire, da ne bi vsaj delno...
VSL sodba in sklep II Cp 379/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.03.2016sprememba tožbe – dopustnost spremembe tožbe – ugovor zoper plačilni nalog – uporaba pravil pravdnega postopka – meje tožbenega zahtevka – plačilo odvetniških storitev – specifikacija, izstavitev in plačilo računa – mandatna pogodba – dogovor o višini nagrad – nagrada za sporazum – nastanek nagrade – nagrada za narok – nagrada za postopekNovejša sodna praksa dopušča spremembo tožbe po razveljavitvi sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine in nadaljevanju postopka v pravdi.Okoliščina, da tožnica ni izdala računov za vse opravljene storitve oziroma da izstavljenih računov ni specificirala tako, kot ji to nalaga 11. člen ZOdvT, ne pomeni, da v tem pravdnem postopku ne more utemeljeno zahtevati njihovega plačila oziroma da sodišče ne more presojati utemeljenosti njenega zahtevka za plačilo teh storitev.
VSL sklep II Cp 436/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek24.03.2016ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – zloraba procesnih pravic – kopičenje pravnih sredstev – taksa zaradi zavlačevanja sodnih postopkovToženec kaže, da se s kopičenjem pravnih sredstev poskuša izogniti svoji taksni obveznosti, zato ni odveč opozorilo, da lahko sodišče stranko, ki zlorablja svoje procesne pravice, denarno kaznuje, lahko pa zahteva tudi plačilo posebne takse zaradi zavlačevanja sodnega postopka (tar. št. 3006 taksne tarife). Ni izključeno, da bo moralo sodišče prve stopnje zoper toženca uporabiti kakšnega od predpisanih ukrepov, če bo nadaljeval z izogibanjem plačilu dolgovane takse.

Izberi vse|Izvozi izbrane