Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 686cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT05
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Cp 3448/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.04.2015pravica do pravnega sredstva - ugovor zoper plačilni nalog - pritožbaProti sklepu sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe.
VSL sklep I Cp 3371/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.03.2013sodne takse – plačilni nalog – predlog za oprostitev plačila sodne takse – pravnomočno razsojena stvar – ne bis in idemČe se ugotovi, da je stranka vložila predlog, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno, sodišče njen predlog po uradni dolžnosti zavrže.
VSL Sklep I Cp 334/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.06.2018zavrženje pritožbe - neplačilo sodne takse - plačilni nalog - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - posledice nedopolnitve vlogeKer toženec kljub zavrženju predloga za oprostitev plačila sodne takse (zaradi nedopolnitve predloga) ni plačal takse po plačilnem nalogu v roku, se domneva umik pritožbe zoper sodbo.
VSL sklep I Cp 3307/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.12.2016plačilo sodne takse – oprostitev plačila sodne takse – zavezanec za plačilo – nerazdelna obveznost – materialno sosporništvo – solidarnost dolžnikov – vsebina solidarnosti dolžnikov – ugovor zoper plačilni nalog – pravni interes – zavrženje pritožbe – predlog za obročno plačilo sodne takse – zavrženje predloga – nepopolna vlogaNe glede na to, da je v konkretnem primeru prvotožeča stranka plačila sodne takse oproščena, je glede na nerazdelnost obveznosti, drugotožeča stranka dolžna sodno takso plačati enako, kot da sklep o taksni oprostitvi za prvotožečo stranko ne bi bil izdan.
VSL sklep I Cp 3281/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.11.2012ugovor zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – pravno sredstvoZST-1 ustavno pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave uresničuje tako, da ima stranka možnost vložitve ugovora zoper plačilni nalog. O njem odloča sodišče prve stopnje. Takšna ureditev pravnega sredstva v postopku izdaje taksnega naloga je razumna in v skladu z (ne)kompleksnostjo same odločitve. Prav tako je razumna odločitev zakonodajalca, da za odločanje o pritožbi pooblasti sodišče prve stopnje samo. Razlaga, da bi poleg ugovora stranka imela še eno, dodatno pravno sredstvo (to je pritožbo zoper sklep o ugovoru), bi bila nerazumna in zanjo tudi ni pravne podlage. Pravne podlage ne nudi niti splošna določba ZPP iz 363. člena. Za izdajo taksnega naloga namreč veljajo specialne določbe ZST-1.
VSL sklep I Cp 3258/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek09.11.2010taksa – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožbaPo ZST – 1 pritožba zoper sklep, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog, ni predvidena. Ker ZST – 1 pritožbe zoper tak sklep ne ureja in smiselna uporaba določb ZPP ni možna, pomeni da stranka v postopku za plačilo sodne takse nima pritožbe.
VSL sklep I Cp 3256/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.12.2010vrednost spornega predmeta – odmera sodne takse – plačilni nalog za podredni zahtevekV konkretnem primeru imamo opravka s primarnim in s podrednim tožbenim zahtevkom. Čeprav sta ta dva zahtevka v določeni odvisnosti, sodišče odloča o podrejenem zahtevku le, če spozna, da glavni zahtevek ni utemeljen, gre vseeno za dva samostojna tožbena zahtevka, ki imata različno dejansko in pravno podlago.
VSK Sklep I Cp 315/2019Višje sodišče v KopruCivilni oddelek01.07.2019zemljiškoknjižni postopek - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalog - razdelitev solastne stvari - vknjižba lastninske pravice - predlog za vknjižbo lastninske praviceTakse v zemljiškoknjižnem postopku se načeloma, ko se predlaga vknjižbo lastninske pravice, plačajo. Vendar so podane tudi izjeme, ena od teh je podana, ko se predlaga vknjižba lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki (primerjaj opombo 9.10 v Zakonu o sodnih taksah, pod točko 5). Če eden od prejšnjih solastnikov predlaga vknjižbo na podlagi delitve, takse ni.
VSL sklep I Cp 3008/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.11.2014ugovor zoper plačilni nalog o odmeri sodne takse – ugovorni razlogiSodišče prve stopnje je v zavrnitvi ugovora tožečo stranko pravilno podučilo, da je mogoče vložiti ugovor le iz razloga že plačane sodne takse oz. njene napačne odmere.
VSL Sklep I Cp 2943/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.01.2018postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - predlog za oprostitev oz. obročno plačilo sodne takse - oprostitev plačila sodnih taks za pravne osebe - delna oprostitev taksne obveznosti - obseg veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila taks - taksna obveznost za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - učinkovanje taksne oprostitve - nadaljevanje postopka kot pri ugovoru zoper plačilni nalog - nastanek taksne obveznosti - predlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo - oprostitev plačila sodne takse za pritožboV pravdnem postopku, ki sledi izvršilnemu postopku na podlagi verodostojne listine, se stranka ne more sklicevati na taksno oprostitev, ki jo je dosegla v izvršilnem postopku.
VSL sklep I Cp 2939/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek21.11.2016sodna taksa – procesna predpostavka – ugovor zoper plačilni nalog – ugovorni razlogi – pisna izdelava in vročitev sklepa – izvirnik sklepa – overjen prepis sklepa – podpis sodnikaZoper plačilni nalog po prvem odstavku 34.a člena ZST-1 je dopusten ugovor zgolj iz razlogov nepravilne odmere višine sodne takse ali že plačane sodne takse.
VSL sklep I Cp 2918/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek28.02.2012oprostitev plačila sodne takse – predlog za izdajo dopolnilnega sklepa – ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takseKer s sklepom ni bilo odločeno o celotnem tožničinem predlogu, bi tožnica lahko v roku petnajstih dni po prejemu sklepa predlagala izdajo dopolnilnega sklepa. Ker dopolnilnega sklepa ni predlagala, se šteje, da je v neodločenem delu umaknila predlog za oprostitev plačila sodnih taks.Ugovor zoper plačilni nalog se lahko vloži, če je taksa že plačana ali je sodišče takso napačno odmerilo.
VSL Sklep I Cp 2902/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.01.2018odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog - odmera sodne takse po zst1 - pristojnost sodišča prve stopnjeOkrožno sodišče v Ljubljani je izključno pristojno za obravnavanje avtorskih zadev, zato je bilo pristojno tudi za odločanje o ugovoru pritožnice zoper odmero sodne takse.
VSL sklep I Cp 2902/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.11.2012plačilo sodne takse – procesna predpostavka – pritožba zoper zamudno sodbo – predlog za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti in izvršljivosti zamudne sodbe – ugovor zoper plačilni nalog – pristojna oseba za izdajo plačilnega nalogaTaksna obveznost za plačilo sodne takse za postopek o pritožbi zoper zamudno sodbo je nastala že dne 10. 12. 2010, dejstvo, da je toženka skupaj s pritožbo vložila tudi predlog za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti in izvršljivosti zamudne sodbe, pa na nastanek taksne obveznosti za postopek o navedeni pritožbi nima nobenega vpliva. Na nastanek taksne obveznosti pa ne more vplivati niti dejstvo, da je sporni plačilni nalog z dne 14. 5. 2012 izdala sodnica, ki ni sodelovala pri obravnavanju predloga za razveljavitev klavzule o pravnomočnosti in izvršljivosti zamudne sodbe, in da plačilni nalog ni podpisan, saj plačilnega naloga za takso, ki ga izda sodišče, ni enačiti s sodno odločbo, s katero je odločeno o kakšni pravici. Zaradi možnosti hitrejšega in bolj racionalnega poslovanja sodišča (saj se zaradi obveznosti plačila sodnih taks postopek ne sme po nepotrebnem podaljševati) ZST-1 izrecno dopušča, da plačilni nalog izda oseba, ki ni sodnik (npr. vpisničar...
VSL sklep I Cp 29/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.02.2014nedovoljena pritožba – plačilni nalog – ugovor - sklep o ugovoruPritožba proti sklepu, s katerim sodišče zavrne ugovor zoper taksni nalog, ni dovoljena.
VSL sklep I Cp 2899/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.10.2013plačilni nalog - pravnomočna zavrnitev predloga za taksno oprostitveS sklepom je sodišče predloga za odlog plačila sodne takse pravnomočno zavrnilo. Taksna obveznost je nastala ob vložitvi tožbe 7.9.2011. Te odločitve ni več mogoče izpodbijati v tem postopku, plačilni nalog pa je bil izdan na podlagi navedene pravnomočne odločitve.
VSL Sklep I Cp 280/2020Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.02.2020sodna taksa - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogSkladno z določilom 34.a člena ZST-1 je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je ugovor, ki je bil vložen po izteku osemdnevnega roka, kot prepoznega, zavrglo.
VSL sklep I Cp 28/2013Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.04.2013ugovor zoper plačilni nalog – oprostitev plačila sodnih taks - brezposelnostBrezposelnosti, na katero se sklicuje tožnica, ni mogoče enačiti s prejemanjem denarne socialne pomoči v smislu določila petega odstavka 11. člena ZST-1
VSL sklep I Cp 2787/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.11.2016ugovor zoper plačilni nalog – ugovorni razlogi – res iudicata – pravnomočna odločba o predlagani taksni oprostitvi – spremenjene razmerePritožnik se ne sklicuje na nobenega od ugovornih razlogov, ko trdi, da sodne takse ni dolžan plačati, ker je brezposeln.Pravnomočna odločba o predlagani taksni oprostitvi, ob dejstvu, da tožnik ne zatrjuje spremenjenih razmer, pa je ovira za ponovno odločanje o predlagani taksni oprostitvi.
VSL sklep I Cp 2758/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.10.2014pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse – pravica do pritožbe – nedovoljena pritožbaZoper sklep sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe.

Izberi vse|Izvozi izbrane