Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 686cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT00
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Cpg 507/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.05.2011odločba o odmeri sodne takse – plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pravna praznina – nedovoljeno pravno sredstvoZST-1 pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog ne ureja, smiselna uporaba določb ZPP pa ni možna. Gre za pravno praznino, ki je ni mogoče zapolniti z uporabo določb ZPP, in gre za situacijo, ko pritožba zoper izpodbijani sklep v tem postopku ni dovoljena.
VSL Sklep I Cpg 493/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.08.2019ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedežaKadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu. Zato v zvezi z vročanjem plačilnega naloga ni pomembno, da je tožena stranka v vmesnem obdobju, ki ga v pritožbi niti ni konkretizirala, spremenila sedež.
VSL Sklep I Cpg 491/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.08.2019ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - vročitev plačilnega naloga za sodno takso - osebna vročitev - vročitev s fikcijo - vročilnica kot javna listina - vročilnica kot izkaz osebne vročitvePravilno izpolnjeno obvestilo (vročilnica) kot javna listina dokazuje, da je bila vročitev sodnih pisanj opravljena pravilno (142. člen ZPP). Vročitev s fikcijo ima enake učinke kot dejanska vročitev.
VSL sklep I Cpg 49/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.01.2014rok za plačilo sodne takse – rok za vložitev ugovora – poprava višine odmerjene takse po uradni dolžnosti – nov plačilni nalog – prepozen ugovorNe glede na to, da ZST-1 sodišču daje možnost, da po uradni dolžnosti in v roku, ki je daljši od ugovornega roka, sámo, po uradni dolžnosti popravi višino odmerjene takse in izda nov plačilni nalog, to ne pomeni, da lahko sodišče vsebinsko obravnava po izteku ugovornega roka vložen ugovor. Če je ugovor prepozen, ga je treba zavreči.
VSL Sklep I Cpg 468/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek18.05.2017ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor nepravilnosti odmere - določitev vrednosti spornega predmeta - nedenarni zahtevki - označba vrednosti spornega predmeta v tožbi - odločanje o ugovoruV postopku za plačilo in izterjavo neplačane takse (kot tudi v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse oziroma v pritožbenem postopku zoper sklep, izdan v zvezi s takim ugovorom) se sodišče (tako prve kot druge stopnje) ne sme več ukvarjati z vprašanjem, ali je bila v tožbi pravilno označena vrednost spornega predmeta, od katere je odvisna odmera sodne takse. Z vprašanjem pravilne vrednosti spornega predmeta, če bi bila kakorkoli sporna za toženo stranko, bi se moralo sodišče prve stopnje ukvarjati najkasneje na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja glavne stvari.
VSL sklep I Cpg 458/2007Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek29.05.2008menična izjava - bianko menica - menični plačilni nalogPojem menična izjava ima v meničnem pravu poseben pomen: gre za izjavo volje na menici, menične izjave in menica pa tvorijo skladno načelu inkorporacije celoto. Pomen izdaje spornih bianko menic za nastanek obveznosti druge tožene stranke, kakršen je razviden iz razlogov izpodbijane sodbe, pa je zmoten, ker bianko menica, zato ker nima vseh bistvenih sestavin, ki jih kot take predpisuje ZM, ne ustvarja meničnopravnih obveznosti. 
VSL Sklep I Cpg 450/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.10.2019sklep skupščine - izpodbijanje sklepov skupščine - ničnost sklepa skupščine - ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register - sprememba tožbe - načelo ekonomičnosti postopka - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - vrednost spornega predmeta - ugotovitev vrednosti spornega predmeta - sodna določitev vrednosti predmeta postopka - korekturna dolžnost sodiščaTožeča stranka utemeljeno opozarja, da se postopek ugotovitve ničnosti vpisa v sodni register začne z vložitvijo tožbe ter da gre nedvomno za pravdni postopek. Pritožbeno sodišče soglaša s stališčem sodišča prve stopnje, da se pomen tega postopka za tožečo stranko kaže v obsegu razveljavitve oziroma ugotovitve ničnosti omenjenega sklepa skupščine tožene stranke, ki se nanaša na tožničino imetništvo 3.218 delnic tožene stranke, pri čemer je njihovo vrednost nedvomno možno izraziti v denarju.
VSL sklep I Cpg 437/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.04.2013obročno plačilo sodne takse – prepozen predlog za obročno plačilo sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – nastanek taksne obveznosti za tožboV kolikor predlog za obročno plačilo sodne takse za postopek pred sodiščem prve stopnje ni vložen hkrati s tožbo, je prepozen.
VSL sklep I Cpg 43/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.01.2014domneva umika pritožbe – odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog – rok za plačilo takseDokler o ugovoru ni odločeno, rok za plačilo takse še ni potekel.
VSL sklep I Cpg 412/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.09.2015pravica do pravnega sredstva - ugovor zoper plačilni nalog - vlaganje pravnih sredstev - zavlačevanje postopka - zloraba procesnih pravic - denarna kazenProti sklepu sodišča prve stopnje o ugovoru zoper sklep o odmeri sodne takse ni pritožbe. Toženi stranki je treba pojasniti, da ponavljajoče se vlaganje pravnih sredstev (brez konkretne vsebine) zoper iste odločbe kaže na izkoriščanje procesnih pravic zgolj zaradi zavlačevanja postopka. Takšno ravnanje utegne ustrezati dejanskemu stanu zlorabe pravice iz 11. člena ZPP.
VSL Sklep I Cpg 392/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.08.2018oprostitev plačila sodnih taks - samostojni podjetnik - ogrožanje dejavnosti - stroški poslovanja - odlog plačila - gotovinsko poslovanje - nov plačilni nalogZa odločanje o oprostitvi ali odlogu plačila sodne takse v obravnavanem primeru je bistveno vprašanje, ali bi plačilo sodne takse v celotnem znesku oziroma ali bi takojšnje plačilo sodne takse ogrozilo dejavnost predlagatelja - samostojnega podjetnika posameznika - in ne vprašanje, kako to vpliva na sredstva, s katerimi se preživlja predlagatelj. Datum, na katerega bi moral tožnik dolžno sodno takso plačati, je v času odločanja o pritožbi minil. Pritožbeno sodišče je zato pritožbi tožeče stranke zoper II. a) točko izreka ugodilo in sklep sodišča prve stopnje v tej točki spremenilo tako, da je tožeča stranka sodno takso za redni postopek po plačilnem nalogu VII Pg 242/2018 z dne 20. 4. 2018 dolžna plačati v paricijskem roku 15 dni po prejemu tega sklepa pritožbenega sodišča (smiselno tretji odstavek 14a. člena ZST-1).
VSL Sklep I Cpg 374/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek15.05.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - vsebina plačilnega naloga - obrazloženost plačilnega naloga - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - sodna odločba - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaPlačilni nalog za plačilo sodne takse ni sodna odločba, zato pri njegovi obliki in vsebini ni mogoče izhajati iz zahtev ZPP po obrazložitvi sodbe ali sklepa. Sodna odločba je šele sklep, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog. Zato zatrjevanje, da je v zvezi s plačilnim nalogom z dne 27. 2. 2017 podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, po naravi stvari ni utemeljeno.
VSL sklep I Cpg 369/2013Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.03.2013ugovor zoper plačilni nalog – nepravilna odmera sodne takse – pritožba zoper sklep o nadaljevanju postopka - posebna pritožba, ki ni posebej taksirana in ni takse prostaSodišče prve stopnje je takso za pritožbo pravilno odmerilo po tarifni številki 30010 taksne tarife, ki v primeru postopka o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste, določa plačilo sodne takse v znesku 33,00 EUR.
VSL Sklep I Cpg 362/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.06.2019pritožba zoper sklep o ugovoru zoper nalog za plačilo sodne takse - vložitev tožbe - nastanek obveznosti plačila sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - pravilna odmera sodne takse - odločanje po sodniku posamezniku - pristojnost razpravljajočega sodnika - izdaja sklepa - pravna sposobnostOb vložitvi tožbe ali nasprotne tožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni bila plačana, sodišče izda nalog za plačilo sodne takse, kar je sodišče prve stopnje tudi storilo. Zoper ta plačilni nalog je tožeča stranka ugovarjala, o čemer je sodišče prve stopnje odločilo z izpodbijanim sklepom. V skladu s tretjim odstavkom 34.a člena ZST-1 o ugovoru zoper plačilni nalog odloča sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo plačilni nalog. Ta plačilni nalog je izdala sodnica, ki zadevo obravnava. Zato ni mogoče trditi, da sodnica, ki je izdala sklep, ni imela pravne sposobnosti za izdajo sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog.
VSL Sklep I Cpg 360/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.05.2017ugovor zoper taksni plačilni nalog - sodna taksa za pritožbo - napoved pritožbe - nastanek taksne obveznosti za pritožbo - plačilni nalog za plačilo sodne takse - oprostitev plačila sodne takse - pogoji za oprostitev plačila sodne takse - odlog plačila sodne takse - pogoji za odlog plačila sodne takse - dokazno in trditveno breme - trditveno in dokazno breme predlagatelja taksne oprostitve - trditveno in dokazno breme za taksno oprostitev - postopek pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - postopek za izdajo plačilnega nalogaNeutemeljena je pritožbena navedba, da taksna obveznost ni mogla nastati za sodno odločbo brez obrazložitve, ker je ta dopustna le v sporih majhne vrednosti. V postopkih, ki se začnejo s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine, kot je bilo to v obravnavani zadevi, sodišče v primeru vloženega ugovora nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog (prim. drugi odstavek 62. člen ZIZ). Tako v postopkih v sporih majhne vrednosti kot tudi v postopkih za izdajo plačilnega naloga pa obsega obrazložitev sodbe samo navedbo tožbenih zahtevkov in dejstev, na katere stranke opirajo zahtevke, pravni pouk pa pouk o pravici do pritožbe ter navedbo, da bo sodba z obrazložitvijo izdelana, če stranka napove pritožbo (prvi odstavek 496. člena ZPP). Zato je sodišče prve stopnje pravilno pojasnilo, da je taksna obveznost za pritožbeni postopek skladno z 18. točko 5. člena ZST-1 nastala ob napovedi pritožbe. Zmotno je tudi pritožbeno stališče, da obveznost za...
VSL Sklep I Cpg 354/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.05.2018plačilo sodne takse - naknaden predlog za oprostitev plačila sodnih taks - zavrženje predloga za taksno oprostitev - pomanjkanje pravnega interesa - vrnitev plačane sodne takse - ugovor zoper taksni plačilni nalog - pravica do vrnitve takse - taksne oprostitve na podlagi zakonaČim je enkrat sodna taksa plačana, sodišče nima več nobene podlage obravnavati predloga tožeče stranke za oprostitev plačila sodne takse in sicer za konkretni postopek, za katerega je bilo tožeči stranki naloženo plačilo sodne takse. Tudi po mnenju sodišča druge stopnje je namreč sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je njen „ugovor o odmeritvi sodne takse„ obravnavalo po vsebini kot predlog za oprostitev plačila sodne takse za redni postopek. Tožeča stranka namreč ni uveljavljala nobenih razlogov, ki so določeni v prvem odstavku 34.a člena ZST-1, torej, da taksna obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Tožeča stranka ne more v tem postopku doseči vrnitve že plačane sodne takse. Pravico do vrnitve takse ima, kdor je plačal takso, ki je sploh ni bil dolžan plačati ali je plačal takso višjo od predpisane in tudi kdor je plačal takso za sodno dejanje, ki ni bilo opravljeno (prvi odstavek 36. člena...
VSL sklep I Cpg 327/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek04.03.2014predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine - umik predloga za izvršbo - umik tožbe - soglasje tožene stranke - stroški - začetek pravde - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalogTaksna obveznost je nastala s predložitvijo spisa pravdnemu sodišču. Vendar pa to ne pomeni, da zato, ker je bil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki je z vložitvijo ugovora postal tožba, umaknjen pred tem trenutkom, tožeča stranka ne bi bila dolžna plačati sodne takse za redni postopek. Zaradi umika tožbe ni bila dolžna plačati celotne takse, temveč le eno tretjino te takse.
VSL sklep I Cpg 323/2016Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek31.03.2016pravna oseba - predlog za oprostitev plačila sodnih taks - delna oprostitev plačila sodnih taks - zavrnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - odlog plačila sodne takse - izdaja končne odločbe - namen odloga plačila sodnih taks - plačilni nalog za plačilo sodne takse kot poziv - spremenjene okoliščine - ponoven predlog za oprostitev plačila sodnih taks - res iudicata - unovčenje stečajne mase - pomembnost stroškovPo pravnomočnosti sodbe je sodišče prve stopnje tožeči stranki poslalo še plačilni nalog za plačilo sodne takse. Pri tem gre zgolj za poziv, naj stranka poravna takso, ki jo dolguje in katere plačilo je v skladu s sklepom z dne 9. 1. 2015 zapadlo, saj je bila izdana končna odločba, nikakor pa ne gre za novo odločitev o dolžnosti plačila sodne takse.Dejstvo, da je tožeča stranka delno unovčila stečajno maso in prihodke dosegla tudi z upravljanjem stečajne mase, pri čemer je za plačilo stroškov postopka porabila bistveno več, kot pa znaša dolžna sodna taksa, niti ne more predstavljati upoštevne spremenjene okoliščine, zaradi katere bi se spremenil pravnomočni sklep v zvezi s plačilom te sodne takse.Odlog plačila sodne takse je namenjen ravno temu, da taksni zavezanec zbere denar za plačilo dolžne sodne takse, tožeča stranka pa je zbrani denar porabila za plačilo drugih stroškov stečajnega postopka, pri čemer ni bilo nobene ovire, da ne bi vsaj delno...
VSL sodba in sklep I Cpg 323/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek08.05.2001sprememba tožbe - plačilni nalog - delni umik tožbeRazširitve (povečanja) zahtevka ne onemogoča odločanje o usodi plačilnega naloga, ki je bil izdan na podlagi prvotnega zahtevka v predlogu za izdajo plačilnega naloga oz. sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine. Meritorna presoja ne more temljiti na (nepravilni) postopkovni oviri, ki naj bi jo preprečevala. 
VSL sklep I Cpg 317/2015Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.03.2015nastanek taksne obveznosti – dolžnost plačila sodne takse – izterjava neplačane takse – ugovor zoper plačilni nalog – ugovorni razlog – prekinitev pravdnega postopka zaradi nastanka pravnih posledic stečajnega postopka – prekinitev teka rokov za pravdna dejanja – nadaljevanje postopka – sprememba vrednosti predmeta med postopkomNastop pravnih posledic začetka stečajnega postopka nad toženo stranko, zaradi katerega je prišlo po samem zakonu do prekinitve pravdnega postopka, v ničemer ne vpliva na obveznost tožeče stranke, da plača sodno takso. Slednja je vezana izključno na nastanek taksne obveznosti. Višina že odmerjene sodne takse bo ostala nespremenjena, ne glede na to, ali se bo po objavi sklepa o preizkusu terjatev tudi pravdni postopek nadaljeval glede celotne vtoževane terjatve ali samo njenega dela.

Izberi vse|Izvozi izbrane