Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 686cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0x
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Ip 3048/2009Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek23.12.2009pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – plačilo sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi – plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep, da se ugovor šteje za umaknjenZoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi ugovora zoper odmero sodne takse pritožba ni dovoljena, saj sklep o ugovoru zoper plačilni nalog ni odločba, s katero se postopek konča. ZST-1 predpisuje tako plačilo sodne takse za ugovor zoper sklep o izvršbi, kot tudi za pritožbo zoper sklep, da se ugovor šteje za umaknjen. Dolžnik, ki je tekom izvršilnega postopka vložil obe pravni sredstvi, je za vsako sredstvo posebej ob njegovi vložitvi dolžan plačati sodno takso.
VSK Sklep I Ip 295/2017Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek21.09.2017ugovor zoper plačilni nalog - pravno sredstvo zoper odločitev pritožbenega sodišča - obveznost plačila sodne taksePravno sredstvo dolžnice zoper sklep pritožbenega sodišča je vloženo v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse po ZST-1. Ker se v takšnem postopku v skladu s četrtim odstavkom 10. člena ZST-1 sodna taksa ne plača, jo je prvostopenjsko sodišče nepravilno pozvalo na njeno plačilo.
VSC sklep I Ip 293/2015Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek20.08.2015sodna taksa za ugovor po izteku roka - ugovor zoper plačilni nalogKer ZST-1 temelji na načelu sorazmernosti med višino sodne takse in storitvijo sodišča (za ugovor po izteku roka le presoja omejenih razlogov po 56. členu ZIZ), za katero je treba plačati sodno takso, se sodna taksa za ugovor po izteku roka odmeri po tar. št. 4022 v znesku 30,00 EUR.
VSM sklep I Ip 29/2017Višje sodišče v MariboruIzvršilni oddelek15.02.2017ugovor zoper plačilni nalog - pristojnost izdaje plačilnega nalogaZST-1 kot specialni predpis v 34. členu sicer izrecno ne predpisuje, kdo izda plačilni nalog. Vendar iz določbe drugega in tretjega odstavka 34.a člena ZST-1, ki predpisuje postopanje osebe, katera je izdala plačilni nalog v primeru vloženega ugovora, jasno izhaja, da pooblastilo za izdajo plačilnega naloga nima izključno sodnik, temveč tudi druge osebe.
VSL Sklep I Ip 2874/2018Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek19.12.2018sodna taksa kot procesna predpostavka - pravica do dostopa do sodišča - pravica do učinkovitega sodnega varstva - namen sodnih taks - prepozno plačilo sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor se šteje za umaknjenZakonska določitev plačila sodne takse kot procesne predpostavke za obravnavo vloženega pravnega sredstva sicer res utesnjujoče vpliva na položaj stranke, vendar pa gre pri tej določbi le za podrobnejšo ureditev načina izvrševanja te pravice in ne za njeno omejitev. V plačilnem nalogu je bilo jasno navedeno, da mora biti sodna taksa plačana v roku osmih dni od vročitve plačilnega naloga, dolžnik pa je bil tudi opozorjen, da če v danem roku sodne takse ne bo plačal (velja tudi za primer, ko je taksa sicer plačana, vendar je plačana prepozno), se bo štelo, da je ugovor umaknjen.
VSC sklep I Ip 253/2011Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek10.08.2011sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbe – čas nastanka taksne obveznostiPo določbah ZST-1, kot so te veljale v času nastanka taksne obveznosti (Uradni list RS, št. 37/2008), pritožba zoper odločitev sodišča prve stopnje o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse ni dovoljena.
VSL sklep I Ip 2435/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek02.09.2015evropski plačilni nalog – izvršba na podlagi evropskega plačilnega naloga – izvršilni naslov – načelo formalne legalitete – uveljavljanje kršitev pri izdaji evropskega plačilnega naloga v izvršilnem postopku – pravilnost vročitve evropskega plačilnega naloga – ponovna preučitev v izrednih primerih – postopek v državi izvora – prekinitev izvršilnega postopka – pogoji za prekinitev izvršilnega postopka – pravni standard izrednih okoliščinPravnomočen in izvršljiv evropski plačilni nalog je izvršilni naslov, zato kršitev, do katerih je morebiti prišlo v postopku njegove izdaje, ni mogoče uveljavljati v izvršilnem postopku, ki je namenjen zgolj njegovi izvršitvi – prisilni izterjavi denarne terjatve, ki je bila z evropskim plačilnim nalogom ugotovljena. Te kršitve lahko dolžnik uveljavlja s posebnim pravnim sredstvom ponovne preučitve v izrednih primerih, če so za to izpolnjeni pogoji iz uredbe, oziroma z ustreznimi pravnimi sredstvi po nacionalnem pravu države, ki je evropski plačilni nalog izdala. Pojem izrednih okoliščin, ki upravičujejo prekinitev izvršilnega postopka, predstavlja pravni standard, ki mu je evropski zakonodajalec določil le okvir, določitev natančnejše vsebine pa je prepustil tistemu, ki ga uporablja.
VSC Sklep I Ip 24/2018Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek23.02.2018ugovor zoper plačilni nalog - ponoven predlog za oprostitev plačila sodne takseS pavšalnimi trditvami o možnem poslabšanju finančne kondicije dolžnika po pogojnem odpustu, stroški prehrane, oblačil, čistil, zdravila beli recept, pritožba ne more uspešno izpodbiti zaključka sodišča prve stopnje, da dolžnik v predlogu za oprostitev plačila sodnih taks z dne 14. 6. 2017 ni zatrjeval bistveno spremenjenih razmer kot v predlogu, o katerem je bilo odločeno s sklepom z dne 19. 1. 2017, ki je postal pravnomočen dne 24. 5. 2017, saj pritožba ne konkretizira, kaj od tega naj bi bile spremenjene razmere, niti ne zatrjuje, da bi bile te okoliščine v predlogu z dne 14. 6. 2017 zatrjevane.
VSL sklep I Ip 2350/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek21.09.2016plačilo sodne takse kot procesna predpostavka – plačilni nalog za plačilo sodne takse– vročanje plačilnega naloga za plačilo sodne takse – osebna vročitev – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – sklep višjega sodišča – nepravilna vročitev – začetek teka roka za plačilo sodne takse – domneva umika ugovora zoper sklep o izvršbiPlačilni nalog in sklep o ugovoru zoper plačilni nalog v zvezi s sklepom višjega sodišča pomenijo celoto, zaradi česar je za vročitev vseh treba uporabiti določbo 142. člena ZIZ o osebni vročitvi.
VSK sklep I Ip 226/2009Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek19.05.2009predhodna odredba – pogoji za izdajo – nevarnost za uveljavitev terjatve – domnevana nevarnost – plačilni nalog oz. sklep o izvršbi, izdan na podlagi menice ali čeka, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor.V obravnavani zadevi je sodišče prve stopnje dne 6.9.2008 izdalo sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine – menice. Sklep o izvršbi je bil na ugovor dolžnika razveljavljen v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba in določen izvršitelj in je bilo odločeno, da bo o zahtevku in stroških odločalo sodišče v pravdnem postopku. Takšne odločbe ne moremo šteti za odločbo v smislu 1. odst. 257. člena ZIZ, kakor tudi ne za odločbo v smislu 1. točke 1. odst. 258. člena ZIZ. Ni odločbe domačega sodišča ali drugega organa skladno s 1. odst. 257. člena ZIZ.
VSL sklep I Ip 1997/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek01.08.2011pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pravica do pravnega sredstva - taksa za pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalogZST – 1, ki ureja postopek za plačilo in izterjavo sodne takse, dolžniku pravice do posebne pritožbe zoper sklep, s katerim je sodišče njegov ugovor zoper plačilni nalog zavrnilo, ne daje.Za postopek izterjave sodne takse in za pravno sredstvo zoper plačilni nalog, ZST-1 ne predpisuje obveznosti plačila sodne takse. Tako tudi ne predpisuje obveznosti plačila sodne takse za pritožbo zoper sklep v postopku izterjave sodne takse (saj pritožbe tudi ne predvideva).
VSL Sklep I Ip 1767/2017Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek28.06.2017ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - odprava oziroma sprememba plačilnega naloga - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nepravilna sestava sodišča - pristojnosti strokovnega sodelavca - lex specialis - vpliv postopka zaradi insolventnosti na izvršilni postopek in postopek zavarovanja - rok za plačilo sodne takseZIZ in ZPP ne vsebujeta nobenih določb v zvezi s sestavo sodišča pri odločanju o pravnih sredstvih zoper plačilni nalog, zato ZST-1 glede te tematike predstavlja lex specialis. Strokovni sodelavec, ki ni izdal plačilnega naloga za plačilo sodne takse, ni imel pristojnosti za odločanje o ugovoru dolžnika zoper ta plačilni nalog in o določitvi nove taksne obveznosti. Začetek stečajnega postopka nad prvim dolžnikom nima nobenega vpliva na izvršbo s prodajo nepremičnin, ki sta bili pred prodajo na javni dražbi v lasti drugega dolžnika.
VSL sklep I Ip 1671/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek29.04.2015postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - predhodna odredba - pogoji za izdajo predhodne odredbe - sklep o izvršbi - razlaga odločbe ustavnega sodišča - odločba domačega sodišča - plačilni nalog - kondemnatorni del sklepa o izvršbi - ugovor zoper sklep o izvršbi - obrazložen ugovorNepravnomočen sklep o zavrnitvi ugovora zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, ne predstavlja sodne odločbe, na podlagi katere bi lahko sodišče ugodilo predlogu upnika za izdajo predhodne odredbe.
VSL sklep I Ip 1503/2016Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek22.06.2016ugovor zoper plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – ugovor zoper dražbeni razglas – sestava sodišča – strokovni sodelavec – absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopkaNiti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog. Glede na navedeno izpodbijani sklep ni vmesni procesni niti ni v nobenem zakonu dano pooblastilo strokovnemu sodelavcu ali sodniškemu pomočniku za odločanje o tem vprašanju.ZST-1 predpisuje, da se v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo takse, razen če ta zakon ne določa drugače. Ker ZST-1 izrecno ne izključuje pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, pritožbe pa tudi ne izključujeta ZIZ in ZPP, je pritožba zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, dovoljena.Niti v določbah ZIZ, niti v ZPP ni predpisano, da bi lahko strokovni sodelavec ali sodniški pomočnik odločil o ugovoru zoper plačilni nalog, ZST-1 pa...
VSL sklep I Ip 1441/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek06.05.2015plačilo sodne takse – plačilni nalog – vročitev plačilnega naloga – vročilnica – javna listina – zakonska domneva o resničnosti vsebine javne listineKer za javno listino velja, da dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali določa (prvi odstavek 224. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), iz vročilnice, na podlagi katere je bil (skupaj s pozivnim sklepom za dopolnitev ugovora) vročen plačilni nalog za plačilo sodne takse za ugovor pa izhaja, da je dolžnik pošiljko prejel 20. 1. 2015, z besedo zapisal datum in se podpisal kot prejemnik, bi moral dolžnik zgoraj navedeno zakonsko domnevo izpodbiti z ustreznimi trditvami in dokazi.
VSL sklep I Ip 1202/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek01.06.2011ugovor zoper sklep o izvršbi – podaljšanje zavarovanja – blokada denarnih sredstev – genus – vrstni red zavarovanja terjatev – obveznost dolžnikovega dolžnika – veljavnost začasne odredbe – prekrivanje več začasnih odredb – neprerekana dejstva – zadržanje izplačila istih denarnih sredstev – zastavna pravica na zadržanih denarnih sredstvih – prednost drugih terjatev – odgovornost organizacije za plačilni promet – opustitev obvestitve – izvršljiv plačilni nalog – nezmožnost izvršitve sklepa o izvršbiZačasna odredba, izdana po 4. točki prvega odstavka 271. člena ZIZ, upniku nudi le varstvo pred morebitnimi dolžnikovimi razpolaganji v višini zadržanih denarnih sredstev, ne zaščiti pa ga pred morebitnimi prisilnimi izvršitvami sklepov o izvršbi v korist drugih upnikov.Dokazno breme za dokazovanje dejstva, da bi dolžnica (organizacija za plačilni promet) denarna sredstva v določenem znesku lahko zadržala oz. odtegnila in izplačala upnici, je na upnici, saj gre za zatrjevanje obstoja pozitivnega dejstva.
VSM sklep I Ip 1119/2011Višje sodišče v MariboruIzvršilni oddelek07.12.2011plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – zavrženje pritožbeZakon o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki ureja plačevanje sodnih taks, pritožbe zoper sklep, izdan na podlagi petega odstavka 34. člena ZST-1, ne predvideva, prav tako pa ne nakazuje na uporabo katerega drugega procesnega predpisa.
VSL sklep I Ip 1015/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek13.05.2015plačilo sodne takse - procesna predpostavka - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pritožba - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takse - osebna vročitev - nepravilna vročitev - domneva umika ugovora zoper sklep o izvršbiPlačilni nalog in sklep o ugovoru zoper plačilni nalog v zvezi s sklepom višjega sodišča pomenijo celoto, zaradi česar je za vročitev vseh treba uporabiti določbo 142. člena ZPP o osebni vročitvi.
VSL sklep I Cpg 987/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek11.06.2014ugovor zoper plačilni nalog – časovna veljavnost ZST-1BZa konkretni postopek se mora upoštevati Zakon o sodnih taksah, ki je veljal v času vložitve nasprotne tožbe, to je dne 27. 9. 2013.
VSL Sklep I Cpg 986/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek17.04.2018predlog za taksno oprostitev - podatki o prometu na transakcijskem računu - izterjava neplačane sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka za plačilo sodne takseSodišče druge stopnje ne pritrjuje pritožbenemu očitku, da bi sodišče moralo pridobiti tudi podatke na TR računu, za kar je tožena stranka sodišču dala soglasje. Zadošča namreč ugotovitev sodišča prve stopnje, da ima tožena stranka odprt transakcijski račun, na katerem niso zabeležene neporavnane obveznosti.

Izberi vse|Izvozi izbrane