<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Izvršilni oddelek

VSM Sklep I Ip 586/2019
ECLI:SI:VSMB:2019:I.IP.586.2019

Evidenčna številka:VSM00026424
Datum odločbe:03.09.2019
Senat, sodnik posameznik:mag. Karolina Peserl
Področje:SODNE TAKSE
Institut:oprostitev plačila sodne takse - učinek oprostitve plačila sodnih taks - predlog v roku iz plačilnega naloga za plačilo sodne takse - odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog - preuranjena odločitev

Jedro

Dolžnica je v obeh primerih podala predlog za taksno oprostitev. ZST-1 v prvem odstavku 12. člena sodišču nalaga dolžnost, da o predlogu odloči, kar sodišče v obravnavani zadevi ni storilo. Četudi stranka navaja enake dejanske okoliščine kot v predhodnih predlogih, mora sodišče ugotoviti, da gre za identično dejansko stanje in o tem sprejeti odločitev. Prav tako gre v posamezni fazi postopka za različno višino taksne obveznosti, zato je upoštevajoč določbo četrtega odstavka 11. člena ZST-1 odločitev o oprostitvi odvisna od te okoliščine in je lahko različna.

Izrek

Pritožbi se ugodi, sklep sodišča prve stopnje se razveljavi in zadeva vrne v nov postopek.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je ugovora dolžnice proti plačilnima nalogoma z dne 4. 4. 2019 in 16. 4. 2019 zavrnilo in ji naložilo plačilo sodne takse, odmerjene v plačilnih nalogih, v osmih dneh od prejema sklepa.

2. Dolžnica v pravočasni pritožbi prereka odločitev sodišča. Meni, da sodišče ni pravilno odmerilo višino sodne takse, saj je bila v bolniškem staležu in prejema le 493,00 EUR mesečno. Živi v svojem gospodinjstvu. Prosi, da se jo oprosti plačila sodne takse v celoti.

3. Pritožba je utemeljena.

4. Plačilo sodne takse je procesna predpostavka za obravnavo ugovora in pritožbe (8. člen Zakona o sodnih taksah - v nadaljevanju ZST-1 in prvi odstavek 29.b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - v nadaljevanju ZIZ). Če jo vlagatelj ne plača ob vložitvi pravnega sredstva, ga sodišče s plačilnim nalogom pozove, da jo plača v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga (drugi odstavek 29.b člena ZIZ in prvi odstavek 34. člena ZST-1). Če sodna taksa ni plačana pravočasno, se šteje, da je vlagatelj pravno sredstvo umaknil (peti odstavek 29.b člena ZIZ). Po četrtem odstavku 34. člena ZST-1 mora vlagatelj pravnega sredstva v tem primeru plačati takso, ki je v tarifnem delu ZST-1 določena za umik vloge oziroma če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača tretjina takse za postopek o vlogi.

K odločitvi o ugovoru zoper plačilni nalog z dne 4. 4. 2019:

5. V obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje s sklepom I 50/2018 z dne 13. 6. 2018 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Mariboru I Ip 80/2019 z dne 11. 3. 2019 štelo ugovor dolžnice za umaknjen, ker takse za ugovor predpisane v tar. št. 4021 ZST-1 v višini 55,00 EUR ni plačala, in ji s plačilnim nalogom z dne 4. 4. 2019 na podlagi četrtega odstavka 34. člena ZST-11 odmerilo plačilo sodne takse v znesku 18,33 EUR, to je v višini tretjine takse za ugovor.2 Zoper plačilni nalog je dolžnica pravočasno ugovarjala. V ugovoru je med drugim navedla, da je njen finančni položaj zelo slab in prejema bolniško v višini 493,00 EUR na mesec, zato prosi, da se jo oprosti plačila sodne takse v celoti. Iz vsebine teh navedb nedvomno izhaja, da dolžnica predlaga oprostitev plačila sodne takse naložene ji s plačilnim nalogom z dne 4. 4. 2019. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugovor zoper plačilni nalog zavrnilo, ne da bi predhodno odločilo o tem predlogu dolžnice. Po prvem odstavku 13. člena ZST-1 namreč sklep o oprostitvi plačila takse učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje. Ker je dolžnica podala predlog za taksno oprostitev pred iztekom roka za plačilo takse določene s plačilnim nalogom,3 odločitev o predlogu lahko učinkuje na njeno taksno obveznost iz plačilnega naloga. Izpodbijana odločitev o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog je zato preuranjena.

6. Ker po prvem odstavku 12. člena ZST-1 o oprostitvi plačila takse odloča sodišče prve stopnje, je sodišče druge stopnje izpodbijani sklep v odločitvi o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog z dne 4. 4. 2019 razveljavilo in v tem delu zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena Zakona o pravdnem postopku - v nadaljevanju ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). Sodišče prve stopnje bo najprej odločilo o predlogu dolžnice za taksno oprostitev in v odvisnosti od te odločitve ponovno odločilo o ugovoru zoper plačilni nalog.

K odločitvi o ugovoru zoper plačilni nalog z dne 16. 4. 2019:

7. Dolžnica se je zoper sklep sodišča prve stopnje I 50/2018 z dne 22. 3. 2019, s katerim je sodišče preneslo zarubljeno zapadlo denarno terjatev v izterjavo upniku, pritožila. Ker ob vložitvi pritožbe ni plačala sodne takse, predpisane za pritožbo v tar. št. 4033 ZST-1 v znesku 33,00 EUR, jo je sodišče skladno z drugim odstavkom 29.b člena ZIZ in prvim odstavkom 34. člena ZST-1 s plačilnim nalogom z dne 16. 4. 2019 pozvalo na plačilo le-te. Dolžnica je zoper plačilni nalog pravočasno ugovarjala. V njem je uveljavljala napačno odmero sodne takse, saj prejema 493,00 EUR bolniškega nadomestila ter s.p. zaradi njene bolezni skoraj nič ne posluje ter prosila za oprostitev plačila sodne takse v celoti. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom ugovor dolžnice zavrnilo, ne da bi predhodno odločilo o predlogu dolžnice za oprostitev plačila sodne takse, naložene ji s plačilnim nalogom z dne 16. 4. 2019. Po mnenju sodišča druge stopnje namreč ni nobenega dvoma, da ugovor dolžnice zoper plačilni nalog, v delu, v katerem se dolžnica z navedbami o prejemu nizkih dohodkov zaradi bolezni in z izrecnim predlogom za taksno oprostitev, zavzema za vsebinsko presojo pritožbe, predstavlja predlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo, naložene ji s plačilnim nalogom z dne 16. 4. 2019. Ker po prvem odstavku 13. člena ZST-1 odločitev o oprostitvi učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog za oprostitev, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje, odločitev o predlogu za taksno oprostitev, ki ga je dolžnica podala v roku za plačilo sodne takse določenem v plačilnem nalogu z dne 16. 4. 2019, lahko učinkuje na njeno taksno obveznost iz plačilnega naloga. Odločitev o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog je zato zaenkrat preuranjena.

8. Sodišče druge stopnje je izpodbijano odločitev o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog z dne 16. 4. 2019 razveljavilo in vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ). V njem bo sodišče dolžnico najprej seznanilo z obvestilom Okrajnega sodišča v Mariboru In 1046/2014 z dne 28. 3. 2019, da sklep I 50/2018 z dne 22. 3. 2019 ni mogoče izvršiti in je le-ta zato brezpredmeten ter jo hkrati pozvalo, ali kljub temu vztraja pri pritožbi. V primeru, da bo dolžnica vztrajala pri pritožbi, bo najprej odločilo o njenem predlogu za taksno oprostitev in v odvisnosti od te odločitve sprejelo nadaljnje odločitve o ugovoru dolžnice zoper plačilni nalog oziroma o pritožbi dolžnice zoper sklep z dne 22. 3. 2019.

9. Sodišče druge stopnje še ugotavlja, da se je sodišče prve stopnje v obrazložitvi izpodbijanega sklepa (točka 3) sicer opredelilo do predloga dolžnice za oprostitev plačila sodnih taks in navedlo, da je bilo v predmetni izvršilni zadevi o takšnem predlogu že pravnomočno odločeno. Vendar je prezrlo, da je bilo s sklepi R 62/2018 z dne 3. 5. 2018, R 144/2018 z dne 8. 8. 2018 in R 196/2018 z dne 21. 11. 2018 odločeno o taksni obveznosti dolžnice za ugovor zoper sklep o izvršbi (R 62/2018, predlog dolžnice z dne 18. 3. 2018) in za taksno obveznost za pritožbo zoper sklep, da se ugovor šteje za umaknjen (R 144/2018, predlog z dne 9. 7. 2018, R 196/2018, predlog z dne 10. 10. 2018), ne pa o taksni obveznosti dolžnice, ki je nastala v posledici domneve umika ugovora4 in je bila dolžnici naložena s plačilnim nalogom z dne 4. 4. 2019 in o taksni obveznosti dolžnice za pritožbo zoper sklep z dne 22. 3. 2019.5 Dolžnica je v obeh primerih podala predlog za taksno oprostitev. ZST-1 v prvem odstavku 12. člena sodišču nalaga dolžnost, da o predlogu odloči, kar sodišče v obravnavani zadevi ni storilo. Četudi stranka navaja enake dejanske okoliščine kot v predhodnih predlogih,6 mora sodišče ugotoviti, da gre za identično dejansko stanje in o tem sprejeti odločitev.7 Prav tako gre v posamezni fazi postopka za različno višino taksne obveznosti, zato je upoštevajoč določbo četrtega odstavka 11. člena ZST-1 odločitev o oprostitvi odvisna od te okoliščine in je lahko različna.

10. Odločitev o stroških pritožbenega postopka ni bila sprejeta, ker jih dolžnica ni priglasila (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

-------------------------------
1 Četrti odstavek 34. člena ZST-1 glasi: „Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, mora stranka plačati takso, ki je v tarifnem delu tega zakona določena za umik vloge. Če ta taksa v tarifnem delu zakona ni določena, se plača tretjina takse za postopek o vlogi. Zaradi plačila te takse pošlje sodišče taksnemu zavezancu nov plačilni nalog s sestavinami, določenimi v prvem odstavku tega člena."
2 Taksa za ugovor znaša 55,00 EUR (tar. št. 4021 ZST-1).
3 Predlog za taksno oprostitev je podala v ugovoru zoper plačilni nalog. Rok za plačilo sodne takse naložene s plačilnim nalogom izteče z iztekom roka za vložitev ugovora zoper plačilni nalog.
4 V izvršilni zadevi ni bila plačana sodna taksa za ugovor zoper sklep o izvršbi, zato se je ugovor štel za umaknjenega. Na podlagi četrtega odstavka 34. člena ZST-1 mora stranka v primeru, ko se vloga šteje za umaknjeno, ker taksa za postopek o tej vlogi ni bila plačana, plačati tretjino takse za postopek o tej vlogi v osmih dneh od vročitve naloga, s katerim sodišče pozove stranko na plačilo.
5 Taksna obveznost naložena s plačilnim nalogom z dne 16. 4. 2019.
6 Dolžnica v predhodnih vlogah navaja zgolj zdravstvene težave.
7 Sodišče v takem primeru predlog zavrže.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o sodnih taksah (2008) - ZST-1 - člen 11, 11/4, 12, 12/1
Datum zadnje spremembe:
28.10.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMyNDY0