<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM sklep I Ip 407/2015
ECLI:SI:VSMB:2015:I.IP.407.2015

Evidenčna številka:VSM0022619
Datum odločbe:06.07.2015
Senat, sodnik posameznik:mag. Karolina Peserl
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:ugovor zoper sklep o izvršbi - sodna taksa - plačilni nalog- rok za plačilo sodne takse - domneva umika ugovora

Jedro

Čeprav je bila zadnji dan 15-dnevnega roka sobota (17. 1. 2015), se šteje, da je bila vročitev opravljena tega dne. Pri izteku roka iz četrtega odstavka 142. člena ZPP se namreč določba četrtega odstavka 111. člena ZPP, ne upošteva.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom citiranim v uvodu ugovor dolžnikov štelo za umaknjen, ker dolžnika ob vložitvi ugovora, niti v roku, ki jima ga je v nalogu za plačilo sodne takse z dne 30. 12. 2014 določilo sodišče, nista plačala sodne takse za ugovor, prav tako tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks.

2. Proti temu sklepu se pritožujeta dolžnika. Poudarjata, da sta plačilni nalog prejela na njun naslov 19. 1. 2015 in ne 17. 1. 2015, kot navaja sodišče. Zadnji (15.) dan bi ga lahko prevzela na pošti. Ker tega nista utegnila storiti, jima je poštar pustil pošto naslednji delovni dan, to je 19. 1. 2015 v hišnem poštnem nabiralniku. Odmerjeno takso sta plačala 27. 1. 2015, to je v roku 8 dni po prejemu plačilnega naloga. Smiselno predlagata razveljavitev izpodbijanega sklepa in vsebinsko presojo ugovora.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Po prvem odstavku 29.b člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) mora biti ob vložitvi ugovora plačana sodna taksa. Če ni plačana, sodišče vlagatelja s plačilnim nalogom pozove, da sodno takso plača v osmih dneh od vročitve plačilnega naloga (34. člen Zakona o sodnih taksah - v nadaljevanju ZST-1). Po drugem odstavku 29.b člena ZIZ mora biti sodna taksa plačana najkasneje v osmih dneh od vročitve naloga za plačilo sodne takse. Osemdnevni rok za plačilo takse je torej zakonski rok in kot tak nepodaljšljiv. Zamuda tega roka ima za posledico, da se ugovor šteje za umaknjen (tretji odstavek 29.b člena ZIZ).

5. Dolžnika v pritožbi trdita, da jima je bil plačilni nalog vročen 19. 1. 2015, ko jima je bil puščen v poštnem nabiralniku in ne 17. 1. 2015, kot to ugotavlja sodišče v izpodbijanem sklepu. Taksa, ki sta jo plačala 27. 1. 2015, je bila tako po stališču dolžnikov pravočasno plačana v roku 8 dni.

6. Neutemeljeno dolžnika napadata prvostopenjsko odločitev, s katero je sodišče štelo njun ugovor za umaknjen z navedbami, da jima je bil plačilni nalog dan v predalčnik dne 19. 1. 2015 in da sta zato sodno takso, ki sta jo plačala dne 27. 1. 2015, poravnala pravočasno v osemdnevnem roku, določenem v plačilnem nalogu.

7. Po tretjem odstavku 142. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v zvezi s 15. členom ZIZ se vročitev sodnega pisanja v primeru, ko vročevalec naslovnika sodne pošiljke ne najde, v nabiralniku pusti obvestilo, kje pisanje čaka in rok 15 dni, v katerem ga mora naslovnik dvigniti. Po četrtem odstavku 142. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ v primeru, če pisanje v tem času ni dvignjeno, nastopi fikcija vročitve. V skladu s citirano določbo se šteje, da je bilo pisanje vročeno naslovniku s potekom 15-dnevnega roka, v katerem bi bilo treba pisanje dvigniti in ne z dnem, ko je bilo pisanje naslovniku puščeno v predalčniku, kot to zmotno menita pritožnika. Slednje je namenjeno temu, da se zagotovi čim večja dejanska verjetnost, da se bo naslovnik kljub navedenemu načinu vročanja - fikciji, res seznanil s pisanjem in nikakor ne temu, da je bilo pisanje vročeno naslovniku s trenutkom, ko je bilo pisanje puščeno v predalčniku.

8. Iz vročilnic pripetih k l. št. 35 je razvidno, da je bilo dolžnikoma puščeno obvestilo o prispeli pošiljki 2. 1. 2015. V njem sta bila naslovnika tudi obveščena, kje se pisanje nahaja in 15-dnevni rok, v katerem morata naslovnika pisanje dvigniti. 15-dnevni rok za dvig pošiljke je potekel z dnem 17. 1. 2015. Čeprav je bila zadnji dan 15-dnevnega roka sobota (17. 1. 2015), se šteje, da je bila vročitev opravljena tega dne. Pri izteku roka iz četrtega odstavka 142. člena ZPP se namreč določba četrtega odstavka 111. člena ZPP, po kateri se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa Zakon o praznikih, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delovnika, ne upošteva (načelno pravno mnenje Občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 14. 1. 2015). Osemdnevni rok za plačilo sodne takse je tako začel teči 18. 1. 2015 (16. dan po puščenem obvestilu)(1) in iztekel s ponedeljkom 26. 1. 2015, saj je bila zadnji dan osemdnevnega roka nedelja (25. 1. 2015). V skladu s četrtim odstavkom 111. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ se namreč v primeru, če je zadnji dan roka nedelja, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delovnika. Dolžnika, ki sta sodno takso plačala 27. 1. 2015, sta jo tako plačala po izteku 8-dnevnega roka, torej prepozno. Prvostopenjsko sodišče je z izpodbijanim sklepom zato utemeljeno izreklo posledico prepozno plačane sodne takse, določeno v tretjem odstavku 29.b člena ZIZ, to je, da se ugovor šteje za umaknjen.

9. Iz navedenih razlogov je pritožba dolžnikov neutemeljene. Sodišče druge stopnje jo je zavrnilo in sklep sodišča prve stopnje potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ), potem, ko tudi uradni preizkus ni pokazal kršitev (drugi odstavek 350. člena ZPP v zvezi s 366. členom istega zakona in 15. členom ZIZ).

10. Odločitev o stroških pritožbenega postopka ni bila sprejeta, ker jih dolžnika nista priglasila (prvi odstavek 163. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

---.---

Op. št. (1) : Primerjaj sklepa Vrhovnega sodišča RS II Ips 393/2010 z dne 26. 5. 2011 in II Ips 39/2012 z dne 11. 4. 2012.


Zveza:

ZIZ člen 15, 29.b, 29.b/1, 29.b/2, 29.b/3. ZPP člen 111, 111/4, 142, 142/3, 142/4. ZST-1 člen 34.
Datum zadnje spremembe:
05.10.2015

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExMzg1MTI3