<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 3366/2011
ECLI:SI:VSLJ:2011:I.IP.3366.2011

Evidenčna številka:VSL0058553
Datum odločbe:23.09.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE - IZVRŠILNO PRAVO
Institut:pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - pravica do pravnega sredstva - plačilo sodne takse za nezakonit sklep

Jedro

Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 (dodano z novelo ZST-1A), je v izvršilnem postopku pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena.

V postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog sodišče ne more presojati, ali je sporna taksna obveznost nastala za pritožbo zoper zakonit ali nezakonit sklep.

Izrek

I. Pritožbi zoper sklep z dne 27. 05. 2011 se ugodi in se ta sklep razveljavi.

II. Pritožba zoper sklep z dne 21. 04. 2011 se zavrne in se ta sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljubljani (Centralni oddelek za verodostojno listino) je s sklepom z dne 27. 05. 2011 (v nadaljevanju: prvi sklep) zavrglo pritožbo upnice zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog.

2. S sklepom z dne 21. 04. 2011 (v nadaljevanju: drugi sklep) pa je isto sodišče zavrnilo upničin ugovor zoper plačilni nalog z dne 23. 03. 2011.

3. Zoper oba sklepa je upnica vložila pravočasno laično pritožbo skoraj identične vsebine. V obeh pritožbah navaja, da izpodbijani sklep nima materialnopravne podlage v Zakonu o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ) niti v kateremkoli drugem v Republiki Sloveniji veljavnem zakonu. Niti Zakon o sodnih taksah (v nadaljevanju: ZST-1) niti katerikoli drugi v Republiki Sloveniji veljavni zakon ne predstavlja dopustnega razloga, na katerega bi se upnica v ugovoru zoper plačilni nalog lahko sklicevala, kar pomeni, da je sklep o zavrnitvi ugovora zoper odmero sodne takse za pritožbo zoper sklep, ki nima materialnopravne podlage v zakonu, v celoti nepravilen in nezakonit. Nova določba tretjega odstavka 34. a člena ZST-1 ni materialnopravna podlaga za zavrnitev ugovora s sklepom, ki ga izda sodnik posameznik, kar pomeni, da je zaključek sodišča v nasprotju z zakonsko določbo, na katero se sklicuje sodniška pomočnica. Na podlagi petega odstavka 34. člena ZST-1 ugovora zoper plačilni nalog, ki je pravočasen, popoln in dovoljen, ni mogoče zavrniti. Na podlagi 125. člena Ustave RS je sojenje odločanje na podlagi Ustave in zakonov, zaradi česar je tovrstno štetje sodišča, ki nima podlage v veljavnem zakonu, v celoti nepravilno in nezakonito. Za ugovor zoper plačilni nalog se na podlagi ZST-1 ne plača taksa. Sodišče v pritožbenem postopku ne ugotavlja, kateri razlogi predstavljajo za ugovor dopustne razloge, niti ničesar ne pregleduje in ničesar ne šteje, temveč pogleda v zakon in navede člene, na podlagi katerih je odločilo. Glede na to, da je na podlagi zakona mogoče sklep o izvršbi razveljaviti izključno na podlagi ugovora dolžnika, je izpodbijani sklep nezakonit, zato za pritožbo zoper tak sklep, ki nima podlage v zakonu, ni treba plačati sodne takse. V zvezi s pravnim poukom pa navaja, da je glede na to, da pravna sredstva določa zakon, pravni pouk izpodbijanega sklepa, ki nima podlage v zakonu, nepravilen in nezakonit, kar pomeni, da je predmetna pritožba, ki ima podlago v zakonu in je pravočasna, popolna in dovoljena, v celoti pravilna in zakonita. Sodišče naj čimprej preneha z izdajanjem nezakonitih sklepov in pošlje predmetno izvršilno zadevo v izvrševanje. Pritožbenemu sodišču predlaga, naj sklep z dne 21. 04. 2011 odpravi in razveljavi, sklep o izvršbi pa naj se izvrši.

4. Pritožba zoper prvi sklep je utemeljena, pritožba zoper drugi sklep pa ni utemeljena.

5. Pritožbeno sodišče je izpodbijana sklepa preizkusilo v mejah pritožbenih razlogov, po uradni dolžnosti pa glede nekaterih absolutnih bistvenih kršitev določb postopka in glede pravilne uporabe materialnega prava (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), oba v zvezi z določbo 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ)).

Glede pritožbe zoper prvi sklep

6. Pritožnica utemeljeno opozarja, da sodišče prve stopnje ne bi smelo zavreči njene pritožbe zoper sklep z dne 21. 04. 2011 kot nedovoljene.

7. Novela ZST-1A (Ur. list RS 97/2010), ki jo je glede na njeno končno določbo (prvi odstavek 43. člena) treba uporabiti v konkretnem primeru, sicer ni izrecno predvidela možnosti pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, vendar pa te pritožbe tudi ni izrecno izključila kot nedovoljene (kot je bilo to predvideno v 17. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah(1) (glej četrti odstavek 34. a člena ZIZ tega predloga, ki je iz sprejete novele ZST-1A izpadel)). Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva (25. člen Ustave RS) in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 (dodano z novelo ZST-1A), ki v primeru pravnih praznin v ZST-1 odkazuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, pa pritožbeno sodišče meni, da je pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena. Ker se vprašanje dovoljenosti konkretne pritožbe pojavlja v zvezi s taksno obveznostjo, ki je nastala v izvršilnem postopku, je namreč treba glede na določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 uporabiti določbe ZIZ, ta pa v prvem odstavku 9. člena načeloma dovoljuje pritožbo zoper vsak sklep, izdan na prvi stopnji, in pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog izrecno ne izključuje. Iz navedenih razlogov je pritožbeno sodišče upničini pritožbi zoper prvi sklep ugodilo in ta sklep razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

8. Ker je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je pritožba zoper sklep z dne 21. 04. 2011 (to je drugi sklep) dovoljena, poleg tega pa so izpolnjene tudi vse procesne predpostavke za odločanje o tej pritožbi, je v nadaljevanju odločalo tudi o pritožbi zoper drugi sklep.

Glede pritožbe zoper drugi sklep

9. Odločitev o zavrnitvi upničinega ugovora zoper plačilni nalog z dne 23. 03. 2011 je pravilna. Z omenjenim plačilnim nalogom je sodišče prve stopnje upnici pravilno naložilo v plačilo takso za pritožbo zoper sklep z dne 10. 03. 2011, to takso pa je tudi odmerilo v pravilnem znesku. Za postopke o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste, je namreč v Tar. št. 30010 ZST-1 določena taksna obveznost v višini 33,00 EUR.

10. Pritožnica meni, da za pritožbo zoper sklep, ki nima podlage v zakonu, ni dolžna plačati sodne takse. V zvezi s tem pritožbenim očitkom ji pritožbeno sodišče pojasnjuje, da se v postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog ne presoja, ali je sporna taksna obveznost nastala za pritožbo zoper zakonit ali nezakonit sklep, temveč se pravilnost in zakonitost posameznega sklepa presoja šele ob vsebinskem obravnavanju pritožbe zoper ta sklep, pogoj za vsebinsko obravnavanje pritožbe pa je strankino plačilo sodne takse, razen v primeru, ko je stranka oproščena plačila taks (prvi do tretji odstavek 29. b člena ZIZ).

11. Z ostalimi pritožbenimi navedbami se pritožbeno sodišče ni ukvarjalo, saj niso pravno pomembne, pritožbeno sodišče pa se je po določbi prvega odstavka 360. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ dolžno opredeliti le do tistih pritožbenih navedb, ki so odločilnega pomena, in do tistih razlogov, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti.

12. Ker pritožbeno sodišče ni ugotovilo nobenih uradoma upoštevnih kršitev, je upničino pritožbo zoper drugi sklep zavrnilo kot neutemeljeno in ta sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah je bil objavljen v Poročevalcu DZ, št. 159/2010 z dne 05. 11. 2010.


Zveza:

URS člen 25.
ZST-1 člen 1, 1/3, 9, 9/1, 34a.
Datum zadnje spremembe:
19.03.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYzNTQ3