<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Izvršilni oddelek

VSL sklep I Ip 4795/2011
ECLI:SI:VSLJ:2012:I.IP.4795.2011

Evidenčna številka:VSL0061126
Datum odločbe:18.01.2012
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - SODNE TAKSE
Institut:pravica do pritožbe - ugovor zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - začetek teka roka, določenega v plačilnem nalogu za plačilo sodne takse

Jedro

Pritožba zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, je dovoljena.

Ker je dolžnica zoper plačilni nalog, s katerim ji je bilo naloženo plačilo sodne takse za ugovor, ugovarjala, sklep o zavrnitvi ugovora pa je postal pravnomočen šele s tem sklepom višjega sodišča, rok, določen v plačilnem nalogu, še ni iztekel. Teči začne šele prvi dan po vročitvi sklepa pritožbenega sodišča, saj je dolžnica šele takrat seznanjena s pravnomočnostjo sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog in s tem s pravilnostjo plačilnega naloga.

Izrek

Pritožbi zoper sklep z dne 19. 5. 2011 se ugodi in se sklep razveljavi.

Pritožba zoper sklep z dne 24. 3. 2011 se zavrne in se sklep potrdi.

Pritožbi zoper sklep z dne 22. 6. 2011 se ugodi in se sklep razveljavi ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v nov postopek.

Obrazložitev

Dolžnica je zoper sklep o izvršbi z dne 3. 5. 2010 vložila ugovor, ni pa hkrati plačala sodne takse zanj, temveč je zaprosila za oprostitev plačila sodnih taks. Njen predlog za oprostitev plačila sodnih taks je bil s sklepom z dne 15. 9. 2010 zavržen, pritožba zoper ta sklep pa je bila s sklepom Višjega sodišča v Kopru I Ip 939/2010 z dne 28. 12. 2010 zavrnjena in sklep potrjen. Sodišče prve stopnje je zaradi takšne odločitve s plačilnim nalogom z dne 16. 2. 2011 dolžnico pozvalo k plačilu sodne takse za ugovor v znesku 40,00 EUR, dolžnica pa je zoper plačilni nalog ugovarjala. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 24. 3. 2011 ugovor zoper plačilni nalog zavrnilo, dolžnica je zoper ta sklep vložila pritožbo, ki jo je sodišče prve stopnje s sklepom z dne 19. 5. 2011 zavrglo. Dolžnica se je pritožila tudi zoper navedeni sklep. Nadalje je sodišče s sklepom z dne 22. 6. 2011 štelo, da je ugovor zoper sklep o izvršbi umaknjen, dolžnica pa je tudi zoper ta sklep pravočasno vložila pritožbo.

O pritožbi zoper sklep z dne 19. 5. 2011:

Zoper navedeni sklep, s katerim je sodišče prve stopnje pritožbo dolžnice zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog zavrglo, je dolžnica pravočasno vložila pritožbo, pritožba je bila sicer vložena nepravilno na Vrhovno sodišče RS, ki pa jo je odstopilo Okrajnemu sodišču v Ljubljani. Dolžnica v pritožbi uveljavlja, da se ji kršijo njene pravice iz 34., 21. in 14. člena Ustave Republike Slovenije, ter poudarja, da sodnih stroškov ne more plačati. Navaja tudi dejstva, zaradi katerih izpodbija utemeljenost upnikove terjatve.

Pritožba je utemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju tega sklepa.

Sodišče prve stopnje je nepravilno odločilo, da se pritožba zavrže, češ da zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog po Zakonu o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1) ni pritožbe. Ureditev, da ni posebne pritožbe zoper tak sklep, je veljala do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1A), ki je začel veljati 1. 1. 2011. S to novelo je bil namreč dopolnjen 1. člen ZST-1 z določbo tretjega odstavka, ki predpisuje, da se v postopkih odločanja glede plačil sodnih taks po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo takse, razen če ta zakon ne določa drugače.

Ker ZST-1 izrecno ne izključuje pravice do pritožbe zoper sklep, s katerim je odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog (34.a člen ZST-1), pritožbe pa tudi ne izključujeta Zakon o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) oziroma Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ki se na podlagi 15. člena ZIZ v postopku izvršbe smiselno uporablja, je torej pritožba zoper sklep z dne 24. 3. 2011, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, dovoljena. Zato je višje sodišče pritožbi zoper sklep z dne 19. 5. 2011 ugodilo in sklep razveljavilo (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

O pritožbi zoper sklep z dne 24. 3. 2011:

Dolžnica v pravočasno vloženi pritožbi zoper sklep, s katerim je bil njen ugovor zoper plačilni nalog zavrnjen, uveljavlja, da ne ve, kateri zakon zahteva, da so državljani RS, ki nimajo plačanega dela in zaslužka – torej se jim krši svoboda in varstvo dela (49. in 66. člen Ustave RS), dolžni plačevati sodne in druge stroške, in ko ima korist močnejša stran, se njej krši varnost preživetja (sklicuje se na 34. člen Ustave RS). Navaja tudi dejstva, ki se tičejo utemeljenosti upnikove terjatve.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče prve stopnje je dolžnici pojasnilo, da je ugovor zoper plačilni nalog dopustno vložiti iz razlogov, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (sodišče se je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sicer sklicevalo na prej veljavno določbo petega odstavka 34. člena ZST-1, namesto na, v času odločanja veljavni, prvi odstavek 34.a člena ZST-1, vendar to na pravilnost odločitve ne vpliva). Dolžnica niti v ugovoru zoper plačilni nalog niti v pritožbi ne navaja takšnih razlogov, temveč navaja le razloge, zaradi katerih bi morala biti plačila sodne takse oproščena. S tem v zvezi pa je treba pojasniti, da je sklep o zavrženju predloga za oprostitev plačila sodnih taks, ki je bil vložen ob ugovoru, postal pravnomočen.

Ker dolžnica ni navedla nobenih utemeljenih razlogov, s katerimi bi lahko izpodbila pravilnost odločitve sodišča prve stopnje v sklepu z dne 24. 3. 2011, višje sodišče pa tudi ni ugotovilo kršitev, na katere na podlagi drugega odstavka 350. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ pazi po uradni dolžnosti, je pritožbo zoper sklep z dne 24. 3. 2011 zavrnilo in sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

O pritožbi zoper sklep z dne 22. 6. 2011:

S tem sklepom je sodišče prve stopnje štelo, da je ugovor zoper sklep o izvršbi umaknjen zaradi neplačila sodne takse.

Dolžnica se je zoper sklep pravočasno pritožila. Bistvo pritožbenega uveljavljanja je v nesmiselnosti zahtevati plačilo sodnih taks od stranke, ki nima denarnih sredstev niti za preživetje. Navaja tudi dejstva, ki se nanašajo na samo terjatev.

Pritožba je utemeljena iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Pravna posledica neplačila sodne takse je v skladu s tretjim odstavkom 61.a člena ZIZ v tem, da se šteje ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine za umaknjen, če sodna taksa ni bila plačana niti po poteku roka, določenega v zahtevi za njeno plačilo, pogoji za oprostitev plačila sodne takse pa niso dani. Ker je dolžnica zoper plačilni nalog, s katerim ji je bilo naloženo plačilo sodne takse za ugovor, ugovarjala, sklep o zavrnitvi ugovora pa je postal pravnomočen šele s tem sklepom višjega sodišča, rok, določen v plačilnem nalogu, še ni iztekel. Teči začne šele prvi dan po vročitvi sklepa pritožbenega sodišča, saj je dolžnica šele takrat seznanjena s pravnomočnostjo sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog in s tem s pravilnostjo plačilnega naloga. Odločitev s sklepom z dne 22. 6. 2011, da se ugovor zoper sklep o izvršbi šteje za umaknjen, je iz navedenih razlogov prenagljena.

Višje sodišče je glede na navedeno pritožbi zoper sklep z dne 22. 6. 2011 ugodilo, sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (3. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).


Zveza:

ZIZ člen 15.
ZST-1 člen 1, 1/3, 34, 34/5, 34a, 34a/1.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYyNzQ5