Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 693cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNvZGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0w
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSRS Sodba I Ips 22153/2014Vrhovno sodiščeKazenski oddelek07.12.2017kršitev kazenskega zakona - prepoved ponovnega sojenja o isti stvari (ne bis in idem) - kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe - prekršek nasilnega in drznega vedenja - plačilni nalogNačelo prepovedi ponovnega odločanja o isti stvari (ne bis in idem) se nanaša tudi na primere, ko je bil za prekršek predhodno izdan plačilni nalog. Abstraktna primerjava dispozicij obeh kaznovalnih norm in različna pravna opredelitev na presojo, ali je med opisanima ravnanjema podana objektivna identiteta, nima vpliva. Primerjava opisov prekrška in kaznivega dejanja pokaže, da postopek o prekršku in kazenski postopek izhajata iz istega historičnega dogodka oziroma življenjskega primera, hkrati pa so dejstva, ki jih vsebuje opis kaznivega dejanja, v bistvenem enaka dejstvom, ki izhajajo iz opisa prekrška.
VSL sklep I Ip 859/2010Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek07.07.2010taksa – plačilni nalog – sklep o ugovoru – pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbe – napačen pravni poukSklep o ugovoru zoper plačilni nalog ni končna odločba. V primeru, da taksa ne bo (bi bila) plačana, bo (bi) sodišče prve stopnje štelo ugovor za umaknjen, dolžnik pa bo (bi), v okviru pravnih sredstev zoper ta sklep, lahko uveljavljal pritožbene razloge glede pravilnosti odločitve o ugovoru zoper plačilni nalog.
VSM sklep I Ip 822/2014Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek15.09.2014ugovor zoper plačilni nalog - predlog za oprostitev oziroma obročno plačilo ali odlog plačila sodne takse - prepozen predlog - fikcija vročitveRelevantno v postopku odločanja o pritožbi zoper sklep o zavrženju ugovora zoper plačilni nalog ali predloga za taksno oprostitev kot prepoznega je le, ali so ugotovitve sodišča o prepozno vloženem ugovoru oziroma prepozno vloženem predlogu za taksno oprostitev oziroma obročno plačilo sodne takse ali odlog plačila sodne takse pravilne.
VSM sklep I Ip 622/2015Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek24.09.2015evropski plačilni nalogIzvršbo je mogoče dovoliti izključno za tisto glavno oziroma stransko terjatev, ki je po višini in zapadlosti nedvoumno opredeljena v evropskem plačilnem nalogu, za stransko terjatev iz naslova obresti pa mora biti nedvoumno tudi, od katere glavnice tečejo, po kakšni obrestni meri in kdaj začnejo teči. Navedenega opomina (priloga spisa A 2) nikakor ni mogoče uporabiti za natančnejše pojasnjevanje izvršilnega naslova, saj gre za zasebno listino upnika, ki nima kvalitete izvršilnega naslova.
VSL sklep I Ip 5987/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek18.01.2012pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – dovoljenost pritožbeNovela ZST-1A, ki jo je glede na njeno končno določbo treba uporabiti v konkretnem primeru, sicer ni izrecno predvidela možnosti pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, vendar pa te pritožbe tudi ni izrecno izključila kot nedovoljene. Upoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1, ki v primeru pravnih praznin v ZST-1 odkazuje na smiselno uporabo določb zakonov, ki urejajo posamezne postopke, za katere se plačujejo sodne takse, pa pritožbeno sodišče meni, da je pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena. Ker se vprašanje dovoljenosti konkretne pritožbe pojavlja v zvezi s taksno obveznostjo, ki je nastala v izvršilnem postopku, je namreč treba glede na določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 uporabiti določbe ZIZ, ta pa v prvem odstavku 9. člena načeloma dovoljuje pritožbo zoper vsak sklep, izdan na prvi...
VSM Sklep I Ip 586/2019Višje sodišče v MariboruIzvršilni oddelek03.09.2019oprostitev plačila sodne takse - učinek oprostitve plačila sodnih taks - predlog v roku iz plačilnega naloga za plačilo sodne takse - odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog - preuranjena odločitevDolžnica je v obeh primerih podala predlog za taksno oprostitev. ZST-1 v prvem odstavku 12. člena sodišču nalaga dolžnost, da o predlogu odloči, kar sodišče v obravnavani zadevi ni storilo. Četudi stranka navaja enake dejanske okoliščine kot v predhodnih predlogih, mora sodišče ugotoviti, da gre za identično dejansko stanje in o tem sprejeti odločitev. Prav tako gre v posamezni fazi postopka za različno višino taksne obveznosti, zato je upoštevajoč določbo četrtega odstavka 11. člena ZST-1 odločitev o oprostitvi odvisna od te okoliščine in je lahko različna.
VSM sklep I Ip 545/2014Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek18.09.2014individualna izvršba po začetku stečajnega postopka kot dopustna izjema - vodarina - tekoči življenjski stroški - terjatev, nastala po začetku stečajnega postopka - odstop od načela koncentracije postopka - osebni stečaj - smiselna uporaba določil, ki veljajo za pravno osebo - pravica do sodnega varstva - pravica do izvršbe - splošno načelo enakosti - omejena procesna sposobnost - stečajna masa v postopku osebnega stečaja - sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot plačilni nalog in izvršilni naslov - neustreznost določb zpp o prekinitvi postopka ob začetku postopka osebnega stečajaKer zakonodajalec omogoča samostojno nastopanje stečajnega dolžnika fizične osebe v pravnem prometu tudi po začetku stečajnega postopka, je treba upnikom zagotoviti sodno varstvo za primer, da prevzetih obveznosti stečajni dolžnik prostovoljno ne bi poravnal (23. člen Ustave). Tovrstno sodno varstvo pa bi bilo brez pomena, če upnik ne bi mogel doseči tudi prisilne izvršbe. Gre za v bistvenem enake terjatve, ki bi jih sicer upnik lahko zoper pravno osebo uveljavljal v izvršbi kot izjemo, opredeljeno v 3. točki drugega odstavka 131. člena ZFPPIPP.
VSC sklep I Ip 54/2010Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek12.05.2010ugovor zoper plačilni nalog – odločanje o ugovoru – domneva umika pritožbeO dolžnikovem ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse za pritožbo je potrebno odločiti pred odločanjem o tem, ali se lahko pritožba dolžnika zaradi nepravočasnega plačila oziroma neplačila sodne takse šteje za umaknjeno.
VSM sklep I Ip 497/2012Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek14.06.2012ugovor zoper plačilni nalog – odmera sodne takseTaksa za postopke in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost po 1. 1. 2011 in bo postopek ali dejanje opravljeno po 1. 1. 2011, se glede na citirano prehodno določbo ZST-1A plačuje po predpisih veljavnih v času nastanka taksne obveznosti in taksi, določeni v njih. V konkretnem primeru torej po ZST-1A in Taksni tarifi določeni v njem.
VSC sklep I Ip 490/2011Višje sodišče v CeljuIzvršilni oddelek17.02.2012ugovor zoper plačilni nalog – plačilo sodne takse – odmera sodne takseSodišče prve stopnje je dolžnikov ugovor zoper plačilni nalog pravilno zavrnilo, saj dolžnik ni izkazal ugovorne navedbe, da je sodno takso plačal, prav tako pa je neutemeljeno navajal, da je sodna taksa za postopek o pritožbi zoper sklep, s katerim je sodišče odločilo o ugovoru dolžnika zoper sklep o nadaljevanju izvršbe z novim izvršilnim sredstvom, nepravilno odmerjena.
VSL sklep I Ip 4795/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek18.01.2012pravica do pritožbe - ugovor zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog - začetek teka roka, določenega v plačilnem nalogu za plačilo sodne taksePritožba zoper sklep, s katerim je bilo odločeno o ugovoru zoper plačilni nalog, je dovoljena.Ker je dolžnica zoper plačilni nalog, s katerim ji je bilo naloženo plačilo sodne takse za ugovor, ugovarjala, sklep o zavrnitvi ugovora pa je postal pravnomočen šele s tem sklepom višjega sodišča, rok, določen v plačilnem nalogu, še ni iztekel. Teči začne šele prvi dan po vročitvi sklepa pritožbenega sodišča, saj je dolžnica šele takrat seznanjena s pravnomočnostjo sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog in s tem s pravilnostjo plačilnega naloga.
VSL sklep I Ip 4327/2014Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek25.11.2014oprostitev plačila sodnih taks – ugovor zoper plačilni nalogSklep o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks učinkuje od dne, ko je pri sodišču vložen predlog, in velja za vse takse, za katere se izteče rok za plačilo tega dne ali pozneje. Dolžnikov predlog za oprostitev plačila sodnih taks je bil vložen v času teka roka za plačilo sodne takse za pritožbo zoper sklep z dne 8. 4. 2014, zato bi morebitna oprostitev učinkovala tudi na dolžnost plačila te sodne takse.
VSM sklep I Ip 407/2015Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek06.07.2015ugovor zoper sklep o izvršbi - sodna taksa - plačilni nalog- rok za plačilo sodne takse - domneva umika ugovoraČeprav je bila zadnji dan 15-dnevnega roka sobota (17. 1. 2015), se šteje, da je bila vročitev opravljena tega dne. Pri izteku roka iz četrtega odstavka 142. člena ZPP se namreč določba četrtega odstavka 111. člena ZPP, ne upošteva.
VSL Sklep I Ip 371/2020Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek24.03.2020podružnica tuje pravne osebe - matična družba - oznaka stranke - sposobnost biti stranka - odpravljiva pomanjkljivost v navedbi stranke - decreto ingiuntivo (plačilni nalog) - evropski nalog za izvršbo - zavrženje predloga za izvršbo - vezanost na izvršilni naslov - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvihPodružnica, ki jo je označil upnik, nima statusa pravne osebe, zato ne more biti pravdna stranka, nosilec pravic in obveznosti ter posledično stranka v postopku je lahko samo matično (tuje) podjetje, če v pravnem prometu podružnica nastopa v njegovem imenu in za njegov račun. Uredba kot izvršilni naslov predvideva skupno obe navedeni listini, torej sodbo (plačilni nalog) in potrdilo o potrditvi te sodbe kot evropskega naloga za izvršbo, zato je tudi vsebino terjatve treba ugotavljati iz obeh listin. Res je sicer, da je v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo kot dolžnik naveden B. s. r. o. (kar so identifikacijski podatki podružnice), vendar pa je hkrati v plačilnem nalogu italijanskega sodišča kot dolžnik naveden B1 s. r. o., kar nakazuje na matično družbo. Sodišče prve stopnje se do drugačne opredelitve dolžnika v plačilnem nalogu italijanskega sodišča in v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo ni opredelilo in ni presodilo, kako to vpliva na možnost...
VSK Sklep I Ip 367/2018Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek15.11.2018sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - začetek teka roka, določenega v plačilnem nalogu za plačilo sodne takseUpoštevaje določbo 34.a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), je pritožbeno sodišče razveljavilo 2. točko izreka (gre za opozorilo in ne za odločitev sodišča, zato ne spada v izrek sodne odločbe) in pritožnika opozarja, da je dolžan terjano sodno takso po plačilnem nalogu z dne 9.7.2018 plačati v roku 8 dni, ki začne teči naslednji dan po vročitvi pisnega odpravka tega sklepa (sedmi odstavek 34.a člena ZST-1).
VSL sklep I Ip 3527/2009Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek10.02.2010plačilni nalog - opomin - izvršitelj - vročitev poziva na plačilo varščine - sklep o ustavitvi izvršbe - sodna taksa za pritožboGlede na to, da je konkretni izvršilni postopek začel teči pred uveljavitvijo ZST-1, bi moralo sodišče prve stopnje taksno obveznost za pritožbo zoper sklep o ustaviti izvršbe ugotoviti in jo odmeriti po prej veljavnem ZST in noveli ZIZ-E. Ker torej izvršitelj upnika ni (pravilno) pozval na plačilo varščine, niso podani pogoji za ustavitev izvršbe na podlagi 5. odstavka 38.a člena ZIZ.
VSL sklep I Ip 3514/2015Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek11.11.2015predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti - vročanje - pooblastilo - obseg pooblastila - več pooblaščencev - plačilni nalog - neposredna vročitev - predlog za vrnitev v prejšnje stanje - opravičljiv razlogOmejitev v pooblastilu, da se to ne nanaša na pravico do sprejemanja in osebne vročitve sodnih pisanj, ki se nanašajo na pozive k plačilu sodnih taks ter drugih taksnih opominov, v odnosu do sodišča zaradi določbe 137. člena ZPP ni pravno veljavna.
VSK sklep I Ip 35/2010Višje sodišče v KopruIzvršilni oddelek16.03.2010plačilni nalog – vročitev – dokaznost vročitve – fikcija vročitve – umik ugovora – absolutna bistvena kršitev postopkaKer za zaključek, da je bila vročitev plačilnega naloga dolžnici, pravilno opravljena v spisu ni dokazne podpore, fikcija vročitve pisanja pa nastopi zgolj, če so okoliščine postopanja vročevalca iz obvestil jasno razvidne, sodišče prve stopnje tudi ne bi smelo šteti, da je ugovor umaknjen.
VSL sklep I Ip 3366/2011Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek23.09.2011pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – pravica do pravnega sredstva – plačilo sodne takse za nezakonit sklepUpoštevajoč ustavno zajamčeno pravico do pravnega sredstva in novo določbo tretjega odstavka 1. člena ZST-1 (dodano z novelo ZST-1A), je v izvršilnem postopku pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog, v primerih, ko je treba uporabiti določbe novele ZST-1A, dovoljena.V postopku odločanja o ugovoru zoper plačilni nalog sodišče ne more presojati, ali je sporna taksna obveznost nastala za pritožbo zoper zakonit ali nezakonit sklep.
VSL sklep I Ip 315/2017Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek28.02.2017sodna taksa za vlogo, ki šteje za umaknjeno – nov plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalogV skladu s četrtim odstavkom 34. člena ZST-1 se za vlogo, ki se šteje za umaknjeno, plača tretjina takse za postopek o vlogi in sodišče v takšnem primeru pošlje taksnemu zavezancu nov plačilni nalog. Vendar ta določba velja le, če stranka sodne takse za vlogo sploh ni plačala. Kako ravna sodišče, ko je bila sodna taksa za postopek o vlogi deloma plačana ali ko je bila plačana brez ustrezne reference in se je zato štela za neplačano, ureja peti odstavek 34. člena ZST-1. V takšnem primeru se taksa iz četrtega odstavka tega člena plača iz takse, ki je bila plačana za postopek o vlogi, pri čemer se izda nov plačilni nalog le, če je bila taksa deloma plačana in jo je treba doplačati. Če se šteje za neplačano, ker ni bila plačana z ustrezno referenco, velja, da se tretjina takse plača iz takse, ki je bila dejansko plačana, in v tem primeru novega plačilnega naloga sodišče ne izda.

Izberi vse|Izvozi izbrane