Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 685cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL Sklep I Cp 504/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek18.04.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - taksna obveznost - sodna taksa za pritožbo - nastanek taksne obveznosti - trditveno in dokazno bremeTaksna obveznost nastane z vložitvijo pritožbe (18. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1). Obveznost plačila sodne takse za postopek o pritožbi ni odvisna od vprašanja, ali je pritožba utemeljena ali ne.
VSL Sklep II Cp 637/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.04.2018plačilni nalog za plačilo sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - izjava o premoženjskem stanju - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - delna dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodnih taks - navedba podatka o emšu - materialni položaj - ugotavljanje materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov - pridobitev podatkov o premoženjskem stanju po uradni dolžnostiPredlagateljica je v izjavi o premoženjskem stanju sodišču posredovala EMŠO obeh otrok in ker je bilo dano tudi njeno soglasje, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost, bi lahko sodišče prve stopnje relevantne podatke, za katere bi ocenilo, da z njimi ne razpolaga, pridobilo že na podlagi posredovanih podatkov. Predlagateljičina opustitev navedbe davčnih številk in državljanstva za oba otroka tako ne onemogoča vsebinskega odločanja o njenem predlogu.
VSK Sklep Cpg 221/2017Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek16.03.2018ugovor zoper taksni plačilni nalog - prepoved reformatio in peiusNačelo prepovedi poslabšanja položaja pritožnika je po presoji pritožbenega sodišča potrebno ob smiselni uporabi določbe 359. člena ZPP (na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o sodnih taksah, ZST-1) uporabiti tudi pri presoji ugovora taksnega zavezanca o napačni odmeri sodne takse.
VSK Sodba in sklep Cpg 206/2017Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek15.03.2018plačilni nalog - odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti - shranjevalna pogodba - višja sila1. Po presoji pritožbenega sodišča bi morala tožena stranka, katere osnovna izpolnitvena obveznost je bila hramba stvari, prevzeti v okviru te svoje obveznosti vsa tveganja, ki izvirajo iz njene dejavnosti. In vsa ta notranja tveganja bi morala tožena stranka obvladovati. V ta tveganja sodijo vse napake, ki se lahko pojavijo v zvezi z opravljanjem varovanja blaga, tako tehničnega varovanja kot tudi napake, ki so posledica dejanj ali opustitev shranjevalca. Mednje zagotovo sodi tudi okvara videonadzora, pa tudi vsako ravnanje, ki izvira iz njene sfere, in ki prepreči izpolnitev njene obveznosti.
VSL Sklep II Cp 200/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.04.2018nalog za plačilo sodne takse - rok za plačilo sodne takse - dopis - opozorilo - ugovor zoper plačilni nalog - pravni interes za ugovorRes ni v nobenem zakonu izrecno predvideno, da bi lahko sodišče stranko, kateri je pred tem poslalo nalog za plačilo sodne takse, kasneje z dopisom opozorilo (obvestilo), v kakšnem roku naj le-to plača. Vendar pa je v tem oziru edino relevantno vprašanje, zakaj naj bi bil v konkretnem primeru tožnik le zaradi morebitne napačne oblike postopanja, s katerim ga je sodišče prve stopnje (zgolj) opozorilo, v kakšnem roku je dolžan sodno takso plačati, kakorkoli prizadet v svojih procesnih pravicah (oziroma sicer na slabšem). Tako kot za vsa pravna sredstva mora biti tudi strankin pravni interes za ugovor (zoper plačilni nalog) podan vse do trenutka odločitve o njem.
VSL Sklep II Cp 836/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.04.2018ugovor zoper plačilni nalog - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takse - nastanek taksne obveznostiUgovor zoper plačilni nalog je dopusten le iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, da je taksna obveznost že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo (prvi odstavek 34. člena ZST-1). Pritožnik je ugovarjal, da taksna obveznost še ni nastala, ker se je zoper sklep o zavrnitvi njegovega predloga za oprostitev oziroma za obročno plačilo sodne takse pravočasno pritožil. Ker trditev o vložitvi pritožbe ni dokazal, je bil njegov ugovor pravilno zavrnjen.
VSL Sklep I Cpg 102/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek06.03.2018pristojnost slovenskega sodišča v sporu z mednarodnim elementom - pravočasnost ugovora dogovorjene krajevne pristojnosti v pravdnem postopku - dogovorjena krajevna pristojnost - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - delno zavrženje tožbe - evropski plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - spustitev v postopek - izključna pristojnost - pristojnost tujega sodišča - zavrženje tožbe - absolutna bistvena kršitev določb postopkaUgovora zoper evropski plačilni nalog, s katerim se ne ugovarja pristojnosti sodišč države članice izvora in ki ne vsebuje razlogov, ki se nanašajo na glavno stvar, ni mogoče šteti za spustitev v postopek v smislu člena 24 Uredbe št. 44/2001. Tudi ni mogoče šteti, da se je v obravnavani zadevi tožena stranka spustila v postopek v smislu 24. člen Uredbe št. 44/2001 (oziroma 26. člena Uredbe Bruselj I, prenovljena), ker je v dopisu, ki ga je vložila skupaj z ugovorom, navedla razloge, ki se nanašajo na glavno stvar. Postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga in redni civilni postopek, ki mu sledi, nista eden in isti postopek; prvi od teh postopkov poteka po pravilih iz Uredbe (ES) št. 1896/2006, drugi pa, kot je razvidno iz člena 17(1) navedene uredbe, po pravilih rednega civilnega postopka. V postopku ugovora zoper evropski plačilni nalog zato ni mogoče uporabiti določb nacionalnega prava. Le-te se uporabljajo šele po vloženem ugovoru in sicer tiste, ki...
VSRS Sodba IV Ips 65/2017Vrhovno sodiščeKazenski oddelek19.12.2017relativna bistvena kršitev določb postopka o prekršku - hitri postopek o prekršku - seznanitev z očitanim prekrškom in dokazi - možnost izjave o prekršku - navajanje novih dejstev in dokazov - trditveno dokazna prekluzija - odločba o prekršku - plačilni nalogPostopanje prekrškovnega organa, ki je uvedlo hitri postopek namesto postopka s plačilnim nalogom, je bilo storilcu v korist. V konkretni situaciji gre za specifičen primer, pri katerem so bile storilcu dane širše možnosti, kot jih ima po zakonu. S tem, ko jih storilec v danem roku ni izkoristil, bi morala zanj veljati prekluzija glede navajanja dejstev in predlaganja dokazov.
VSL Sklep I Cp 590/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.03.2018taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - nastanek taksne obveznosti za pritožbo - ugovor zoper plačilni nalog - rok za plačilo sodne takseOb vložitvi pritožbe toženec takse ni plačal, zato je nastala njegova obveznost plačila sodne takse z vročitvijo plačilnega naloga.
VSL Sklep I Cp 430/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek28.02.2018sodna taksa za pritožbo - plačilo sodne takse kot procesna predpostavka za pritožbo - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - meritorna odločitev sodišča - pravnomočna odločitev - zavlačevanje postopka - zloraba procesnih pravic - denarna kazen zaradi zlorabe pravic - kaznovanje udeležencev postopka - popolnost pritožbe - formalni preizkus pritožbeOb dejstvu, da je pritožbeno sodišče s tem sklepom že tretjič zavrnilo pritožbo nasprotne udeleženke v zvezi s sodnimi taksami kot neutemeljeno, ocenjuje, da ta z veriženjem vlog z bistveno enako vsebino zlorablja pravice, ki ji gredo v postopku, s tem pa po nepotrebnem obremenjuje sodišče z dodatnimi postopki.
VSL sklep Cst 22/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.01.2018sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - sklep o prodaji - pritožba zoper sklep o prodajiSklep o prodaji ni sklep procesnega vodstva. V smislu ZST-1 je treba pritožbo proti takemu sklepu razumeti v okviru tar. št. 5122 ZST-1.
VSRS Sklep IV Ips 61/2017Vrhovno sodiščeKazenski oddelek07.02.2018plačilni nalog - popravni sklep - uradni zaznamek - poprava očitne pisne pomote - sprememba pravne kvalifikacije - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitostiPri očitno napačno zapisanemu členu zakonskega določila ni mogoče govoriti o spremembi pravne opredelitve prekrška, kot to zatrjuje vrhovni državni tožilec. Za spremembo pravne kvalifikacije prekrška bi namreč šlo le, če bi se povsem spremenila vsebina očitanih kršitev, kar bi vodilo v situacijo, v kateri bi storilec s pravnim sredstvom izpodbijal povsem drugačne očitke, kot mu jih je prvotno predstavila pooblaščena oseba prekrškovnega organa.
VSL Sklep II Ip 3003/2017Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek20.11.2017taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takseKer sta upnika vložila dva ločena predloga za izvršbo, je obveznost plačila sodne takse nastala za vsak predlog za izvršbo posebej. Dejstvo, da naj bi bila predloga za izvršbo po vsebini v celoti identična, ne vpliva na dejstvo, da sta bila vendarle vložena dva predloga za izvršbo (v elektronski in v fizični obliki), prav tako njuna morebitna identičnost ni pomembna za vprašanje nastanka taksne obveznosti. Kot je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu, bo identičnost vloženih predlogov za izvršbo mogoče presojati šele po plačilu sodne takse za predlog za izvršbo v tem postopku.
VSL Sklep I Cp 2902/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek10.01.2018odločitev o ugovoru zoper plačilni nalog - odmera sodne takse po zst1 - pristojnost sodišča prve stopnjeOkrožno sodišče v Ljubljani je izključno pristojno za obravnavanje avtorskih zadev, zato je bilo pristojno tudi za odločanje o ugovoru pritožnice zoper odmero sodne takse.
VSL Sklep II Cp 2785/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek15.01.2018predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse - postopek za uveljavitev oprostitve, odloga ali obročnega plačila taks - nepopoln predlog za oprostitev plačila sodne takse - poziv na dopolnitev nepopolnega predloga - soglasje stranke za pridobitev podatkov, ki so davčna tajnost - nepopolna dopolnitev vloge - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - pravnomočen sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - prepoved ponovnega odločanja o isti stvari - rok za plačilo sodne takseTožnica nepopolnega predloga za oprostitev plačila sodnih taks ni ustrezno dopolnila. Ni posredovala svojega soglasja, da sodišče z namenom ugotavljanja njenega materialnega položaja po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost, niti ni podala izjave, da so vsi podatki o dohodkih in premoženju, o katerih se ne vodijo zbirke podatkov, resnični, točni in popolni. Da nima družinskih članov, zato njihovega soglasja in izjav ne posreduje, pa bi morala izrecno navesti. Glede na povedano se sodišče prve stopnje ni moglo celostno prepričati o premoženju tožnice (in njenih morebitnih družinskih članov, glede katerih ni bilo obveščeno, da jih tožnica nima), zato je pravilno in zakonito njen predlog na podlagi četrtega odstavka 108. člena ZPP, zavrglo.
VSL Sklep I Cpg 71/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.01.2018sodna taksa za umik pritožbe - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - pritožba se šteje za umaknjeno - nastanek taksne obveznosti za pritožbo - pravilna odmera sodne takseSodišče prve stopnje je pri odmeri taksne obveznosti pravilno upoštevalo določilo 1122 taksne tarife ZST-1, ki v zvezi s postopkom o pritožbi zoper odločbe sodišča prve stopnje o glavni stvari za primer, če se postopek konča z umikom pritožbe pred razpisom naroka za obravnavo oziroma pred začetkom seje senata, če o pritožbi odloča sodnik posameznik in ni bila razpisna obravnava, določa znižanje takse po tar. št. 1121 z uporabo količnika 1,5 za odmero takse po 16. členu ZST-1. Sklep o umiku pritožbe je postal pravnomočen 6. 3. 2017. V skladu z določilom 13. točke prvega odstavka 5. člena ZST-1 je takrat nastala taksna obveznost za takso, ki jo je treba plačati ob pravnomočnosti ustreznega sklepa o domnevi umika. Ker je tožena stranka vložila novo pritožbo zoper sodbo, je tudi dolžna plačati sodno takso zanjo. Taksna obveznost za plačilo takse za pritožbo nastane ob vložitvi pritožbe (1. točka prvega odstavka 5. člena ZST-1).
VSL Sklep I Cp 2943/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.01.2018postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - predlog za oprostitev oz. obročno plačilo sodne takse - oprostitev plačila sodnih taks za pravne osebe - delna oprostitev taksne obveznosti - obseg veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila taks - taksna obveznost za pravdni postopek, če je pred njim tekel postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine - učinkovanje taksne oprostitve - nadaljevanje postopka kot pri ugovoru zoper plačilni nalog - nastanek taksne obveznosti - predlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbo - oprostitev plačila sodne takse za pritožboV pravdnem postopku, ki sledi izvršilnemu postopku na podlagi verodostojne listine, se stranka ne more sklicevati na taksno oprostitev, ki jo je dosegla v izvršilnem postopku.
VSL Sklep I Cpg 1042/2017Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek27.11.2017plačilni nalog za plačilo sodne takse - nastanek taksne obveznosti - vložitev tožbe - popolnost tožbe - pravica do sodnega varstva - sodne takse - obvezna dajatev - pogoji za oprostitev plačila sodne takseSkladno s prvim odstavkom 5. člena ZST-1 nastane taksna obveznost ob vložitvi tožbe ne glede na to, ali je ta vsebinsko popolna oziroma primerna za obravnavo. Slednje je stvar pravdnega in ne taksnega postopka. Ustava RS ne zagotavlja brezplačnega sodnega varstva pravic. Sodne takse predstavljajo obvezno dajatev, katere namen je v tem, da stranke krijejo del stroškov, ki nastanejo zaradi dela sodišča in so torej predpisane predvsem zaradi fiskalnih razlogov in za zagotavljanje ekonomičnosti postopka ter procesne discipline. Prek določb drugega poglavja ZST-1 o oprostitvi, odlogu in obročnem plačilu taks pa je pravica do sodnega varstva zagotovljena tistim, ki zakonske kriterije za oprostitev plačila taks izpolnjujejo.
VSL Sklep II Ip 3527/2017Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek29.12.2017evropski plačilni nalog - izvršba na podlagi evropskega plačilnega naloga - ugovor zoper sklep o izvršbi - izvršilni naslov - zakonske zamudne obresti - načelo formalne legalitete - kršitev pravice do obravnavanja - absolutna bistvena kršitev določb postopka - vrnitev zadeve v ponovno odločanje - očitna pomota - uveljavljanje kršitev pri izdaji evropskega plačilnega naloga v izvršilnem postopku - izvršljivost izvršilnega naslova - pravilnost vročitve evropskega plačilnega naloga - neprevedena listina v tujem jeziku - odločba v obliki standardiziranega obrazcaDolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi ne more uspešno izpodbijati pravilnosti vročitve evropskega plačilnega naloga (kot izvršilnega naslova) oziroma uveljavljati razlogov, zaradi katerih se z evropskim plačilnim nalogom pred prejemom sklepa o izvršbi ni nikoli seznanil. V postopkih izdaje evropskega plačilnega naloga se uporabljajo posebni standardni obrazci, ki so na spletnih straneh Evropske unije objavljeni v vseh uradnih jezikih držav članic Evropske unije. Zaradi standardizirane oblike teh obrazcev v večini primerov ni nobene potrebe po dodatnem preverjanju v njih izpolnjene vsebine oziroma praviloma ni nobenih zahtev po kvalificiranem prevodu obrazcev.
VSL Sklep II Cp 2509/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek09.11.2017sodna taksa kot procesna predpostavka - višina sodne takse - dopustni ugovorni razlog zoper plačilni nalog na plačilo sodne takse - odlog plačila sodne taksePo prvem odstavku 34.a člena ZST-1 je zoper plačilni nalog dopusten ugovor iz razlogov, da taksna obveznost ni nastala, ker je bila taksa že plačana ali da je sodišče napačno odmerilo sodno takso. Toženec je ugovarjal, da je sodišče sodno takso napačno odmerilo.

Izberi vse|Izvozi izbrane