Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 685cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJm9yZGVyPWNoYW5nZURhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Ip 3527/2009Višje sodišče v LjubljaniIzvršilni oddelek10.02.2010plačilni nalog - opomin - izvršitelj - vročitev poziva na plačilo varščine - sklep o ustavitvi izvršbe - sodna taksa za pritožboGlede na to, da je konkretni izvršilni postopek začel teči pred uveljavitvijo ZST-1, bi moralo sodišče prve stopnje taksno obveznost za pritožbo zoper sklep o ustaviti izvršbe ugotoviti in jo odmeriti po prej veljavnem ZST in noveli ZIZ-E. Ker torej izvršitelj upnika ni (pravilno) pozval na plačilo varščine, niso podani pogoji za ustavitev izvršbe na podlagi 5. odstavka 38.a člena ZIZ.
VSL Sklep I Cp 1027/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek03.07.2019ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - napačna pravna podlaga - prevalitev taksne obveznosti - uspeh stranke v postopku, ki je bila oproščena plačila sodnih taksSodišče je v plačilnem nalogu sicer res navedlo napačen člen ZST-1 (prvi odstavek 11. člena namesto pravilno drugi odstavek 15. člena ZST-1), vendar to ni vplivalo na pravilno odmero sodne takse.
VSL Sklep IV Cp 1472/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.08.2019nujni postopki - nujnost - plačilo sodne takse - plačilni nalog - rok za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - preprečevanje nasilja v družiniPostopek po ZPND predstavlja neke vrste postopek z zelo nujno ureditveno začasno odredbo po ZIZ. V ZPND sicer veljajo pravila ZNP, v zvezi z ukrepi oz. denarno kaznijo pa ZPND napotuje tudi na določbe zakona, ki ureja izvršbo. ZNPD tako za izdajo odločbe po opravljenem naroku kot tudi za odgovor na predlog ter ugovor zoper sklep o izreku ukrepa, pa tudi za pritožbo zoper sklep predpisuje osemdnevni rok. Zato je pravilno postopanje prvega sodišča, ki je nasprotnemu udeležencu v plačilnem nalogu, skladno z določbo 34. člena ZST-,1 določilo rok osmih dni, kot je predpisan za postopke izvršbe in zavarovanja.
VSL Sklep I Cpg 192/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.04.2019pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - sodna taksa za pritožbo - napačno odmerjena taksa - litispendencaKdor vloži pritožbo, mora plačati sodno takso. Litispendenca glede plačila sodne takse v pritožbenem postopku ni pomembna; litispendenca pomeni le, da se v isti zadevi vodi še en postopek. V pritožbenem postopku se to lahko uveljavlja kot pritožbeni razlog. Da pa se sploh lahko vodi pritožbeni postopek, mora pritožnica vseeno plačati sodno takso.
VSL Sklep I Cpg 493/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.08.2019ugovor zoper plačilni nalog - rok za ugovor zoper plačilni nalog - vročanje pisanj pooblaščencu - sprememba sedežaKadar ima stranka v postopku pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu. Zato v zvezi z vročanjem plačilnega naloga ni pomembno, da je tožena stranka v vmesnem obdobju, ki ga v pritožbi niti ni konkretizirala, spremenila sedež.
VSL Sklep II Cp 990/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.07.2019umik pritožbe - neplačilo sodne takse za pritožbo - domneva umika pritožbe - očitna pomota - pomota pri plačilu sodne takse - plačilni nalog - nakazilo na napačen račun - prenakazilo prejetih sredstevPomoto pri plačilu sodne takse (na račun Okrožnega, namesto na račun Okrajnega sodišča v Ljubljani) je mogoče opredeliti za opravičljivo pomoto, saj je plačilo izvršila stranka sama, katere poslovanje s sodišči ni vsakodnevno opravilo. Pomota finančnih posledic nima, saj je bilo plačilo izvršeno na račun sodišča, tako da so sredstva že med proračunskimi sredstvi, namenjenimi za poslovanje sodišč. Plačana sredstva je mogoče enostavno prenesti iz enega na drug račun.
VSL Sklep Cst 216/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek15.05.2019plačilni nalog - plačilo sodne takse - plačilo sodne takse za pritožbo - pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe - obseg veljavnosti in razveljavitev sklepa o oprostitvi, odlogu ali obročnem plačilu taksPritožničine trditve v zvezi s tem, da v stečajnem postopku ne bo poplačana, čeprav ima terjatev do stečajnega dolžnika v višini ene polovice nepremičnine, ker je upraviteljica prerekala njeno ločitveno pravico, nima zveze z odmero sodne takse in so takšne pritožbene navedbe nepomembne za odločanje o taksni obveznosti, saj morebiten uspeh ali neuspeh stranke v postopku v tej fazi postopka ni povezan z njeno obveznostjo plačila sodne takse, ki je odmena za delo sodišča.
VSK Sklep I Cp 315/2019Višje sodišče v KopruCivilni oddelek01.07.2019zemljiškoknjižni postopek - taksna obveznost - nastanek taksne obveznosti - ugovor zoper plačilni nalog - razdelitev solastne stvari - vknjižba lastninske pravice - predlog za vknjižbo lastninske praviceTakse v zemljiškoknjižnem postopku se načeloma, ko se predlaga vknjižbo lastninske pravice, plačajo. Vendar so podane tudi izjeme, ena od teh je podana, ko se predlaga vknjižba lastninske pravice na podlagi razdelitve solastnine v korist oseb, ki so bile prej vpisane kot solastniki (primerjaj opombo 9.10 v Zakonu o sodnih taksah, pod točko 5). Če eden od prejšnjih solastnikov predlaga vknjižbo na podlagi delitve, takse ni.
VSL Sklep II Cp 1043/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.05.2019neplačilo sodne takse - fikcija umika pritožbe - domneva umika pritožbe - rok za plačilo sodne takse - vročanje - nepravilna vročitev - osebna vročitev - neosebna vročitev - pritožba - plačilni nalog - nalog za plačilo sodne takse - predlog za taksno oprostitev - sklep o predlogu za oprostitev plačila sodne takseKer plačilni nalog za vloženo pritožbo, sklep o predlogu za taksno oprostitev ter sklep višjega sodišča, ki je odločalo o vloženem pravnem sredstvu zoper sklep o predlogu za oprostitev, pomenijo celoto, bi sodišče prve stopnje moralo tudi za vročitev sklepa pritožbenega sodišča uporabiti prvi odstavek 142. člena ZPP in ga stranki vročiti osebno.
VSL Sodba PRp 224/2018Višje sodišče v LjubljaniOddelek za prekrške15.11.2018hitri postopek o prekršku - plačilni nalog - opis dejanskega stanja v plačilnem nalogu - zakonski znaki prekrška - osebna zaznava prekrška - odgovornost odgovorne osebe - odgovornost pravne osebe - izdaja računaZa izrek pisne odločbe o prekršku je zahtevana podrobnejša dejanska opredelitev očitanega dejanja, kot pa se to zahteva za vsebino plačilnega naloga, v katerem zadošča že samo opis dejanskega stanja. Opis dejanskega stanja mora vsebovati vsaj takšno dejstveno podlago, iz katere je z logičnim sklepanjem mogoče ugotoviti, da je neposredni storilec bil pooblaščen opravljati delo v imenu, na račun, v korist ali s sredstvi pravne osebe in da je storilec pri opravljanju dejavnosti pravne osebe prekršek storil v njenem imenu ali za njen račun ali v njeno korist ali z njenimi sredstvi, kar je temelj odgovornosti pravne osebe po prvem odstavku 14. člena ZP-1 in temelj odgovornosti odgovorne osebe po prvem odstavku 15. člena ZP-1.
VSL Sklep I Cp 1936/2018Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.05.2019zavrnjen ugovor zoper plačilni nalog - odlog plačila sodne takse - odlog plačila sodne takse do izdaje končne odločbe - končna odločba - pravnomočna odločbaOd izdaje končne sodbe se tožnica ne more več upirati izpolnitvi svoje taksne obveznosti, čeprav se je zoper sodbo pritožila. Plačilo sodne takse ji je bilo namreč odloženo do izdaje sodbe in ne do njene pravnomočnosti.
VSL Sklep II Cp 1148/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.06.2019sodna taksa - stroški postopka - oprostitev plačila sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - plačilo sodne takse oproščene nasprotne stranke - dolžnost plačila sodne takse kot stroškov postopka nasprotne stranke - dolžnost plačila sodne takse na podlagi načela uspehaV prvem odstavku 15. člena ZST-1 je določeno, da so takse, katerih plačila je bila stranka oproščena, del stroškov postopka. Drugi odstavek istega člena pa določa, da mora takse stranke, ki je bila oproščena plačila taks in je v postopku uspela, plačati nasprotnik te stranke. Ker sta bila tožnika oproščena plačila sodne takse, stroškov takse nista priglasila, v postopku pa sta uspela, zato mora takso plačati toženec.
VSL Sklep Cst 190/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek08.05.2019postopek poenostavljene prisilne poravnave - postopek na prvi stopnji - enkratno plačilo sodne takse - pritožbeni postopek - sodna taksa za pritožbo - upoštevanje že plačane sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog - zavrnitev pritožbeZST-1 sicer določa načelo enkratnega plačila takse za postopek na posamezni stopnji, vendar to ne velja za nov pritožbeni postopek pred sodiščem druge stopnje. V tem primeru se za vsako novo pravno sredstvo odmeri nova sodna taksa. Za novi postopek na višji stopnji zakon upoštevanja že plačane takse za predhodni postopek ne določa, zato je za vsak postopek o pritožbi zoper odločbo sodišča prve stopnje treba plačati polno takso.
VSL Sklep I Cpg 362/2019Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.06.2019pritožba zoper sklep o ugovoru zoper nalog za plačilo sodne takse - vložitev tožbe - nastanek obveznosti plačila sodne takse - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - zavrnitev ugovora zoper plačilni nalog - pravilna odmera sodne takse - odločanje po sodniku posamezniku - pristojnost razpravljajočega sodnika - izdaja sklepa - pravna sposobnostOb vložitvi tožbe ali nasprotne tožbe mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni bila plačana, sodišče izda nalog za plačilo sodne takse, kar je sodišče prve stopnje tudi storilo. Zoper ta plačilni nalog je tožeča stranka ugovarjala, o čemer je sodišče prve stopnje odločilo z izpodbijanim sklepom. V skladu s tretjim odstavkom 34.a člena ZST-1 o ugovoru zoper plačilni nalog odloča sodnik posameznik sodišča, ki je izdalo plačilni nalog. Ta plačilni nalog je izdala sodnica, ki zadevo obravnava. Zato ni mogoče trditi, da sodnica, ki je izdala sklep, ni imela pravne sposobnosti za izdajo sklepa o zavrnitvi ugovora zoper plačilni nalog.
VSL Sklep I Cp 146/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.06.2019plačilo sodne takse - rok za plačilo - plačilni nalog - umik pritožbeTožeča stranka v pritožbi priznava, da takse ni plačala v roku, ki je bil določen v plačilnem nalogu, zato je sodišče prve stopnje z izpodbijanim sklepom pravilno odločilo, da se šteje, da je tožba tožeče stranke umaknjena.
Sodba IV Ips 117/2010Vrhovno sodiščeKazenski oddelek21.09.2010razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo - pravice obrambe - enako varstvo pravic - pravica do poštenega postopka - možnost izjave o prekršku - kršitev materialnih določb zakona - obstoj prekrška - opis prekrška - plačilni nalog - opis dejanskega stanja - odgovornost samostojnega podjetnika posameznikaZa kršitev pravice do izjave gre takrat, ko je glede na okoliščine vsakega konkretnega primera očitno, da storilec nikoli v postopku ni bil seznanjen z očitanim prekrškom in relevantnimi okoliščinami in se zato o tem ni mogel izjaviti.
VSL Sklep II Cp 386/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.02.2019sodna taksa za pritožbo - odmera sodne takse - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalogToženka v pritožbi ne navaja razlogov, ki bi kazali na to, da taksna obveznost ni nastala ali da naj bi sodišče takso napačno odmerilo. S pritožbenimi trditvami želi očitno izpodbiti pravilnost izdane sodbe, kar pa za odločitev o njeni taksni obveznosti ni relevantno.
VSC Sklep Cp 394/2016Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek10.11.2016postopek ugovora zoper plačilni nalog - sodni depozit - zavezanec za plačilo sodne takseGlede samega postopka naložitve in izterjave plačila sodne takse pa ZST-1 v prvem odstavku 34. člena in v 34.a členu določa, da sodišče taksnemu zavezancu izroči in pošlje plačilni nalog z zakonsko določno opredeljeno vsebino, zoper katerega ima pozvani zavezanec pravno sredstvo ugovor. Odločitev sodišča prve stopnje v izpodbijanem delu sklepa, ki ne izpolnjuje niti oblike, niti vsebine, kot jo določa prvi odstavek 34. člena ZST-1, nima pravne podlage. Določbe ZNP, ki urejajo postopek sodnih depozitov, vprašanj, kdo nosi stroške tega postopka, posebej ne urejajo. Zato pa za sodne depozite v civilno pravnih razmerjih, kakršno je bilo tudi razmerje med predlagateljico kot dolžnico in nasprotnim udeležencem kot upnikom, katerega izpolnitev je bila po predlogu predlagateljice opravljena in dovoljena v predmetnem nepravdnem postopku, velja določba 307. člena OZ. Ta določa, da stroške veljavne in nepreklicane položitve plača upnik. Zato mora v nepravdnih postopkih...
VSL Sklep II Cpg 569/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek26.11.2018napoved pritožbe - sodna taksa za napoved pritožbe - plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalogSodišče prve stopnje je upoštevaje, da iz priloge 1 ZST-1 izhaja, da znaša taksa s količnikom 1,0 pri vrednosti spornega predmeta do 2.500,00 EUR 60,00 EUR (16. člen ZST-1), pravilno odmerilo sodno takso za napoved pritožbe zoper sodbo. Zato tožena stranka zgolj s pavšalnimi pritožbenimi navedbami, da je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, in da je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka, ne more biti uspešna.
VSC Sklep II Kp 31673/2017Višje sodišče v CeljuKazenski oddelek19.03.2019plačilni nalog za plačilo sodne takse - ugovor - relevantni ugovorni razlogiSodišče prve stopnje je namreč svojo odločitev o zavrnitvi ugovora pravilno oprlo na določilo prvega odstavka 34.a člena Zakona o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki popolnoma jasno določa, da je ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse mogoče vložiti iz razlogov, da taksa obveznost ni nastala, da je taksa že plačana ali da jo je sodišče napačno odmerilo, česar pa pritožnica v ugovoru niti ni zatrjevala.

Izberi vse|Izvozi izbrane